Cho vay trực tuyến vào thẻ

Chọn số tiền và thời hạn vay

Số tiền vay
 vnd
Trong thời gian
 ngày

Gửi đơn xin vay tiền của bạn

  MoneyWatcher

  Bạn muốn vay tiền với điều kiện thuận lợi nhất?

  Viết thư cho bản tin của chúng tôi với các chương trình khuyến mãi từ các công ty tín dụng

  Quy tắc của chúng tôi là không quá 1 lá thư mỗi tháng.

  Các khoản vay tốt nhất cho 19 Tháng Bảy 2024

  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 30000000 vnd
  Số tiền tối đa
  30000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 12 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  Lịch trình
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 4000000 vnd
  Số tiền tối đa
  4000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  19-70
  (0)
  Thanh toán
  3920 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2920 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  92 - 183 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-55
  (0)
  Thanh toán
  4650 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  3650 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  500000 - 500000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  91 - 182 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  11/7
  Tuổi
  18-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  1000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 14800000 vnd
  Số tiền tối đa
  14800000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 20000000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  3 - 365 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-60
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15050 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  30
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-68
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 25000 vnd
  Số tiền tối đa
  25000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 5000000 vnd
  Số tiền tối đa
  5000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  Результаты не соответствующие условиям первого кредита
  Результаты не соответствующие вашим критериям сравнения

  Bạn có thể nhận thẻ tín dụng trực tuyến tại các tổ chức tài chính vi mô khác với ngân hàng ở chỗ họ có những yêu cầu tối thiểu đối với khách hàng. Ngược lại, các ngân hàng rất khắt khe và “yêu” bộ máy quan liêu.

  Thẻ tín dụng trực tuyến: thông tin chung

  Bạn có thể nhận khoản vay trực tuyến bằng thẻ ngân hàng ở cả ngân hàng và tổ chức tài chính vi mô. Nhưng có sự khác biệt đáng kể giữa hai tổ chức tín dụng này. Hãy bắt đầu với thực tế là ngân hàng chỉ phát hành các khoản vay đối với thẻ tín dụng của chính mình.

  Ngoài ra, các ngân hàng cũng có yêu cầu rất cao đối với khách hàng, đặc biệt, điều quan trọng là phải có lịch sử tín dụng tốt và công việc được trả lương cao. Nếu không, ngân hàng rất có thể sẽ từ chối khoản vay, đặc biệt nếu đó là khoản vay tương đối lớn.

  Điều kiện tín dụng vi mô trong các tổ chức tài chính vi mô trung thành hơn nhiều với khách hàng. Thông thường chỉ cần dữ liệu hộ chiếu và số nhận dạng cá nhân, không bắt buộc phải có giấy chứng nhận của nơi làm việc hoặc lịch sử tín dụng tốt.

  Yêu cầu cơ bản đối với khách hàng MFI:

  1. Không có khoản nợ đang hoạt động trong MFI mà bạn đăng ký.
  2. Quốc tịch Ukraine.
  3. Tuổi trưởng thành (18 hoặc 21 tuổi, tùy theo MFI).

  Bạn có thể đăng ký thẻ tín dụng trực tuyến bằng cổng Bank-ua, cổng này chuyên so sánh các tổ chức tài chính khác nhau với nhau. Ngoài ra, trên cổng Bank-ua, bạn có thể làm quen với những đánh giá của khách hàng thực tế về từng tổ chức tài chính được trình bày.

  Có thể làm thẻ tín dụng trực tuyến tại ngân hàng không?

  Các tổ chức ngân hàng có thể được sử dụng để vay thẻ tín dụng trực tuyến, nhưng hầu hết các ngân hàng chỉ cấp khoản vay cho thẻ tín dụng của họ. Bất kỳ tổ chức tài chính vi mô nào cũng không gặp phải vấn đề này.

  Ưu điểm của ngân hàng:

  • có thể nhận được các khoản vay với số tiền lớn (lên tới một triệu, và đôi khi thậm chí nhiều hơn hryvnia);
  • ngân hàng có thời hạn trả nợ dài hơn (lên đến vài năm!);
  • các ngân hàng có thể, nếu cần thiết, cơ cấu lại nợ hoặc gia hạn thời hạn trả nợ.

  Nhược điểm của văn phòng ngân hàng là yêu cầu cao đối với khách hàng và không thể vay vốn có kỳ hạn. Vì vậy, việc các ngân hàng có thể xem xét đơn đăng ký trong thời gian rất dài, lên đến vài ngày sẽ giúp ích rất nhiều.

  Làm thế nào bạn có thể nhanh chóng nhận được khoản vay trực tuyến bằng thẻ tại MFI?

  Các tổ chức tài chính vi mô dễ dàng phát hành các khoản vay bằng thẻ tín dụng trực tuyến và thẻ của bất kỳ ngân hàng Ukraine nào cũng phù hợp. Bạn có thể trả nợ bằng tiền mặt hoặc sử dụng chính thẻ tín dụng đã được sử dụng để yêu cầu khoản vay.

  Ưu điểm của MFI:

  • yêu cầu tối thiểu đối với khách hàng (so với văn phòng ngân hàng);
  • khả năng kéo dài thời gian trả nợ thêm 3 – 7 ngày;
  • hầu hết các tổ chức tài chính vi mô đều có chương trình khuyến mãi với khoản vay không lãi suất đầu tiên dành cho khách hàng mới.

  Nhược điểm nghiêm trọng duy nhất của các tổ chức tài chính vi mô là lãi suất cao hơn (so với ngân hàng). Nói cách khác, MFI có lợi hơn nhiều về mặt thẻ tín dụng trực tuyến so với bất kỳ văn phòng ngân hàng nào.

  Các cách chính để trả nợ:

  1. Bằng tiền mặt.
  2. Sử dụng thiết bị đầu cuối thanh toán (QIWI, iBox, EasyPay).
  3. Sử dụng ví điện tử.
  4. Sử dụng thẻ ngân hàng của bất kỳ ngân hàng Ucraina nào.
  5. Sử dụng hệ thống chuyển tiếp Liên hệ.

  Cách dễ nhất để trả nợ là chuyển tiền mặt đến bất kỳ chi nhánh nào của MFI mà bạn đã đăng ký. Sử dụng phương pháp này, sẽ không bao giờ có bất kỳ vấn đề nào về tính kịp thời của việc ghi có vốn cho chủ nợ.

  Bạn có thể nhận khoản vay thẻ trực tuyến 24 giờ một ngày tại bất kỳ tổ chức tài chính vi mô (MFI) nào của Ukraine. Các ngân hàng cũng cung cấp dịch vụ như vậy, nhưng bạn sẽ phải rất cố gắng để được vay vốn, đặc biệt là phải cung cấp một số lượng lớn tài liệu xác nhận khả năng thanh toán.

  Các trường hợp ngoại lệ là các yêu cầu từ các lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời sẽ bị từ chối.

  Thẻ tín dụng trực tuyến có lợi nhuận cao nhất ở Ukraine ở đâu?

  Người vay thường phải đối mặt với việc lựa chọn tổ chức tài chính vi mô nào. Số lượng của chúng rất ấn tượng và các điều kiện có thể có những khác biệt quan trọng. Để xác định nơi bạn có thể vay tiền trực tuyến bằng thẻ một cách sinh lời, bạn nên xem xét các khía cạnh sau:

  • số tiền và thời hạn cần thiết cho khoản vay;
  • tuân thủ các yêu cầu của người đi vay đối với tổ chức tài chính;
  • trải nghiệm đầu tiên về việc áp dụng hoặc lặp lại tiền tín dụng trực tuyến vào thẻ.

  Vì vậy, khi đăng ký lại thẻ tín dụng trực tuyến, một lượng nhỏ 100-500 UAH sẽ tăng lên gần 10.000-15.000 UAH. Mặc dù đối với khách hàng mới, các ưu đãi sinh lời được sử dụng để thu hút họ, chẳng hạn như vay tiền trực tuyến bằng thẻ với lãi suất 0%.

  Đồng thời, bạn nên làm quen với các điều khoản của hợp đồng, hình phạt và tiến độ thanh toán một cách chi tiết. Thông thường, khoản vay như vậy được cấp từ 1 đến 3 tháng, trong một số trường hợp, thời hạn có thể được gia hạn thêm sáu tháng hoặc thậm chí một năm.

  Cách nhận thẻ tín dụng trực tuyến ở Ukraine: thuật toán hành động

  Tín dụng thẻ trực tuyến là một cách đơn giản để nhanh chóng đáp ứng các nhu cầu cấp thiết về dịch vụ y tế, mua sắm, v.v. MFI và các điều kiện thuận tiện của nó giúp bạn thoát khỏi những tình huống khó khăn chỉ trong vài bước đơn giản. Thẻ tín dụng trực tuyến tự động – cơ hội nhận được số tiền cần thiết trên thẻ tín dụng trực tuyến Kyiv, Kharkiv, Odesa và các khu định cư khác của Ukraine mà không cần tốn thời gian và thu thập gói tài liệu. Và mặc dù các tổ chức tài chính vi mô đưa ra các điều khoản và số tiền cho vay ngắn hơn nhưng việc nhận được nó vẫn dễ dàng hơn.

  Trên nền tảng so sánh trực tuyến các ưu đãi từ MFI Bank-ua, các tùy chọn từ các tổ chức tốt nhất cung cấp tín dụng cho thẻ trực tuyến Ukraine đã được thu thập. Người đi vay nên chọn các phương án tối ưu nhất và làm quen với chúng một cách chi tiết hơn.

  Tiếp theo, bạn có thể đăng ký thẻ tín dụng trực tuyến theo thuật toán hành động sau:

  1. Xác định số tiền cần thiết và tính toán khoảng thời gian mà khoản nợ có thể được trả tùy theo khả năng tài chính.
  2. Chọn ưu đãi tốt nhất trên trang web và nhấp vào Thanh toán – truy cập trang web MFI.
  3. Tạo đơn đăng ký bằng cách nhập thông tin cá nhân thực, số điện thoại và chi tiết thẻ ngân hàng.
  4. Nhận được sự chấp thuận từ người cho vay và ký hợp đồng, đọc chi tiết từng điều khoản.
  5. Chờ thanh toán được ghi có.

  Thẻ tín dụng trực tuyến là sự kết hợp dễ dàng nhất để nhận tiền nhanh chóng trong thời gian ngắn. Thông thường, đây là những điều kiện thuận lợi cho những khách hàng đầu tiên, xử lý đơn đăng ký tự động trong vài phút, gói tài liệu và yêu cầu tối thiểu.

  Thông tin về các đối tác của chúng tôi

  MFOLiên lạcThông tin hợp pháp
  CCLOanĐiện thoại:

  0 800 750 027

  38 097 583-11-77

  38 093 583-11-77

  38 044 222-77-33

  E-mail:

  help@ccloan.com.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  Ukraina 01024, Kiev, st. Basina, tòa nhà 6

  Tên pháp lý:

  TOV “SS Lone” EDRPOU 40071779

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1127 ngày 13/04/2017.

  Giám đốc:

  Natalya Valentynivna Klevakina

  MiloanĐiện thoại:

  38 (044) 337 36 67

  E-mail:

  info@miloan.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành khoản vay – suốt ngày đêm, Dịch vụ hỗ trợ – Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối

  Địa chỉ:

  Kyiv, Baggovutivska, tòa nhà 17-21

  Tên pháp lý:

  LLC “Miloan” EDRPOU 40484607

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Vynychenko Oleksiy Vitaliyovych

  MoneyveoĐiện thoại:

  0 800 21 9393

  E-mail:

  support@moneyveo.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01015, m Kyiv, 15-B Phố Leiptsyzka, Tầng 1

  Tên pháp lý:

  OOO “HỖ TRỢ TÀI CHÍNH NHANH CHÓNG MANIVEO” EDRPOU 38569246

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Andronikova Olena Oleksandrivna

  AlexcreditĐiện thoại:

  38 (099) 618 64 64

  38 (097) 618 64 64

  38 (093) 618 64 64

  E-mail:

  mail@alexcredit.com.ua

  Lịch làm việc:

  Các khoản vay được phát hành suốt ngày đêm

  Trung tâm liên hệ: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.

  Thứ bảy và chủ nhật từ 10:00 đến 20:00.

  Địa chỉ:

  49041, Dnipro, st. Ykov Samarskyi, 12-A

  Tên pháp lý:

  LLC “ALEKSKREDIT” EDRPOU 41346335

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 3549 ngày 17/08/2017

  Giám đốc:

  Egorov Vadim Petrovych

  MyCreditĐiện thoại:

  073 369 41 11

  067 369 41 11

  050 369 41 11

  0 800 214 111

  E-mail:

  support@mycredit.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01010, Kiev, quảng trường Arsenalna, 1-B

  Tên pháp lý:

  LLC “1 Cơ quan Bảo đảm Tín dụng Cần thiết” EDRPOU 39861924

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Stenzya Dmytro Vitaliyovych

  CreditKasaĐiện thoại:

  38 044 333 52 22

  38 067 373 37 57

  38 099 373 37 57

  38 063 373 37 57

  E-mail:

  info@creditkasa.ua

  Lịch làm việc:

  các ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối

  cuối tuần và ngày lễ: từ 10:00 đến 20:00

  Địa chỉ:

  01133, Kiev, blvd. Lesi Ukrainka, 26, văn phòng 407

  Tên pháp lý:

  LLC “TÀI CHÍNH TÍN DỤNG UKR” EDRPOU 38548598

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 2401 ngày 08/06/2017

  Giám đốc:

  Maria Mykolaivna Hayvoronska

  CreditPlusĐiện thoại:

  0 (800) 753-363

  E-mail:

  info@creditplus.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành các khoản vay suốt ngày đêm

  Giờ hỗ trợ dịch vụ:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 21:00

  Địa chỉ:

  03062, Kiev, Prospekt Peremogy 90-A

  Tên pháp lý:

  LLC “Aventus UKRAINE” EDRPOU 41078230

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 756 ngày 28/03/2017

  Giám đốc:

  Volodymyr Viktorovych Dovhal

  GoufingouĐiện thoại:

  38 (044) 390 30 31

  E-mail:

  info@gofingo.com.ua

  Địa chỉ:

  04071, Kiev, đường Horiva, 1A

  Tên pháp lý:

  LLC “GOUFINGOU” EDRPOU 42059219

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 876 ngày 07/06/2018

  Giám đốc:

  Ivashchenko Iryna Viktorivna

  ШвидкоГрошіĐiện thoại:

  0 800 50 10 20

  E-mail:

  info@sgroshi.com

  Địa chỉ: 01032, Kiev, str. Saksaganskyi, 133-A

  Tên pháp lý: LLC “TRUNG TÂM TIÊU DÙNG”, EDRPOU 37356833

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 438 ngày 28/02/2017

  Giám đốc:

  Oleksandr Volodymyrovych Kholod

  Є-ГрошіĐiện thoại:

  0 800 300 330

  Email: info@e-groshi.com

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  m Dnipro, Đại lộ Bohdan Khmelnytskyi, tòa nhà 180, văn phòng (Sq.) 211

  Tên pháp lý:

  LLC “CÔNG TY TÀI CHÍNH TIỀN ĐIỆN” EDRPOU 43067861

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1968 ngày 08/10/2019

  Giám đốc:

  Koretskaya Iryna Serhiivna

  Ваша ГотівочкаĐiện thoại:

  0800 202 404

  E-mail:

  zayavka@limefin.com

  Lịch làm việc:

  từ 8h sáng đến 10h tối không nghỉ

  Địa chỉ:

  MYKOLAIV, Pushkinska, tòa nhà 28, văn phòng (Sq.) 7

  Tên pháp lý:

  LLC Vốn vôi EDRPOU 41885310

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 793 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Halyna Volodymyrivna Lebedeva

  КошельокĐiện thoại:

  +38 (044) 334 44 20

  E-mail:

  info@koshelok.net

  Địa chỉ:

  08135 Vùng Kyiv, quận Kyiv-Svyatoshinsky, Chaika Antonov, tòa nhà 8A

  Tên pháp lý:

  LLC “KOSHELOK” EDRPOU 40842831

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 432 ngày 28.02.2017

  Giám đốc:

  Serhiy Serhiyovych Krylov

  CashberryĐiện thoại:

  0 800 600 770

  E-mail:

  info@cashberry.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai – Thứ Sáu: 08:00 – 20:00

  Thứ 7 – Thứ 2: 09:00 – 18:00

  Địa chỉ:

  Kyiv Klovsky Uzviz, sinh 7, văn phòng (Sq.) Phòng 103

  Tên pháp lý:

  LLC “Công ty tài chính Đầu tư Tài chính” EDRPOU 40284315

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1680 ngày 16/05/2017

  Giám đốc:

  Kupriyanov Maksym Serhiyovych

  Credit7Điện thoại:

  0 800 33 07 33

  E-mail:

  info@credit7.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 19:00

  Địa chỉ:

  02081 Kyiv, Dniprovska naberezhna, 25, văn phòng (Sq.) 318

  Tên pháp lý:

  LLC “LINEURA UKRAINE” EDRPOU 42753492

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Giấy chứng nhận FC số 1177 ngày 19/03/2019

  Giám đốc:

  Shchenichny Andriy Ivanovych

  ForzacreditĐiện thoại:

  0800300770

  Lịch làm việc:

  suốt ngày đêm 24/7

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  KF.UAĐiện thoại:

  0 800 30 08 83

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  Money4youĐiện thoại:

  0 800 330 024

  E-mail:

  info@money4you.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: 09:00-20:00

  Thứ bảy-thứ tư: 10:00-20:00

  Địa chỉ:

  03150 Kyiv, Kazimyra Malevicha, tòa nhà 87

  Tên pháp lý:

  LLC “Manifo” EDRPOU 42848369

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1198 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Oleg Vasylovich Kuzminov

  SOS CreditĐiện thoại:

  (044) 36 36 767

  0 (800) 211 767

  E-mail:

  support@sos-credit.com.ua

  Lịch làm việc:

  từ 9:00 đến 18:00 (các ngày trong tuần)

  Địa chỉ:

  23, Pochaynynska, Kiev, 04070

  Tên pháp lý:

  LLC “SOS KREDIT” EDRPOU 39487128

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Timofeev Yaroslav Andreyovych

   

  Câu hỏi và câu trả lời

  Tôi có thể lấy thẻ tín dụng trực tuyến ở đâu?
  Có thể vay ngân hàng trực tuyến vào thẻ hoặc liên hệ với tổ chức tài chính vi mô. Các điều khoản và điều kiện cho vay trong các lựa chọn này khác nhau.
  Làm thế nào để lấy thẻ tín dụng trực tuyến?
  Để nhận thẻ tín dụng trực tuyến mà không cần rời khỏi nhà, bạn cần quyết định chọn công ty tín dụng, có hộ chiếu, mã số và thẻ ngân hàng đang hoạt động và đáp ứng các yêu cầu đơn giản của MFI. Có thể thực hiện một ứng dụng trực tuyến trong một vài bước.
  Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không thanh toán khoản vay trực tuyến bằng?
  Nếu không trả được nợ thì theo điều khoản hợp đồng sẽ bị phạt. Hơn nữa, vụ việc có thể được đưa ra tòa án xem xét và hình phạt bằng tiền sẽ được thi hành.
  Tại sao họ không cho vay trên thẻ?
  Có thể vay trực tuyến bằng bất kỳ thẻ nào của Ngân hàng Ukraine nếu thẻ đó đang hoạt động. Trước khi xác minh, cần kiểm tra thời hạn hiệu lực của thẻ ngân hàng, nó phải đủ cho toàn bộ thời gian vay. Đồng thời, nó có thể bị từ chối nếu điền sai đơn, nhập sai thông tin cá nhân hoặc MFI đã xử lý người vay và đưa người vay vào danh sách "đen". Khả năng cấp khoản vay cũng không phải do sự cố tầm thường với kết nối Internet.

  Bạn có thể nhận thẻ tín dụng trực tuyến tại các tổ chức tài chính vi mô khác với ngân hàng ở chỗ họ có những yêu cầu tối thiểu đối với khách hàng. Ngược lại, các ngân hàng rất khắt khe và “yêu” bộ máy quan liêu.

  Thẻ tín dụng trực tuyến: thông tin chung

  Bạn có thể nhận khoản vay trực tuyến bằng thẻ ngân hàng ở cả ngân hàng và tổ chức tài chính vi mô. Nhưng có sự khác biệt đáng kể giữa hai tổ chức tín dụng này. Hãy bắt đầu với thực tế là ngân hàng chỉ phát hành các khoản vay đối với thẻ tín dụng của chính mình.

  Ngoài ra, các ngân hàng cũng có yêu cầu rất cao đối với khách hàng, đặc biệt, điều quan trọng là phải có lịch sử tín dụng tốt và công việc được trả lương cao. Nếu không, ngân hàng rất có thể sẽ từ chối khoản vay, đặc biệt nếu đó là khoản vay tương đối lớn.

  Điều kiện tín dụng vi mô trong các tổ chức tài chính vi mô trung thành hơn nhiều với khách hàng. Thông thường chỉ cần dữ liệu hộ chiếu và số nhận dạng cá nhân, không bắt buộc phải có giấy chứng nhận của nơi làm việc hoặc lịch sử tín dụng tốt.

  Yêu cầu cơ bản đối với khách hàng MFI:

  1. Không có khoản nợ đang hoạt động trong MFI mà bạn đăng ký.
  2. Quốc tịch Ukraine.
  3. Tuổi trưởng thành (18 hoặc 21 tuổi, tùy theo MFI).

  Bạn có thể đăng ký thẻ tín dụng trực tuyến bằng cổng Bank-ua, cổng này chuyên so sánh các tổ chức tài chính khác nhau với nhau. Ngoài ra, trên cổng Bank-ua, bạn có thể làm quen với những đánh giá của khách hàng thực tế về từng tổ chức tài chính được trình bày.

  Có thể làm thẻ tín dụng trực tuyến tại ngân hàng không?

  Các tổ chức ngân hàng có thể được sử dụng để vay thẻ tín dụng trực tuyến, nhưng hầu hết các ngân hàng chỉ cấp khoản vay cho thẻ tín dụng của họ. Bất kỳ tổ chức tài chính vi mô nào cũng không gặp phải vấn đề này.

  Ưu điểm của ngân hàng:

  • có thể nhận được các khoản vay với số tiền lớn (lên tới một triệu, và đôi khi thậm chí nhiều hơn hryvnia);
  • ngân hàng có thời hạn trả nợ dài hơn (lên đến vài năm!);
  • các ngân hàng có thể, nếu cần thiết, cơ cấu lại nợ hoặc gia hạn thời hạn trả nợ.

  Nhược điểm của văn phòng ngân hàng là yêu cầu cao đối với khách hàng và không thể vay vốn có kỳ hạn. Vì vậy, việc các ngân hàng có thể xem xét đơn đăng ký trong thời gian rất dài, lên đến vài ngày sẽ giúp ích rất nhiều.

  Làm thế nào bạn có thể nhanh chóng nhận được khoản vay trực tuyến bằng thẻ tại MFI?

  Các tổ chức tài chính vi mô dễ dàng phát hành các khoản vay bằng thẻ tín dụng trực tuyến và thẻ của bất kỳ ngân hàng Ukraine nào cũng phù hợp. Bạn có thể trả nợ bằng tiền mặt hoặc sử dụng chính thẻ tín dụng đã được sử dụng để yêu cầu khoản vay.

  Ưu điểm của MFI:

  • yêu cầu tối thiểu đối với khách hàng (so với văn phòng ngân hàng);
  • khả năng kéo dài thời gian trả nợ thêm 3 – 7 ngày;
  • hầu hết các tổ chức tài chính vi mô đều có chương trình khuyến mãi với khoản vay không lãi suất đầu tiên dành cho khách hàng mới.

  Nhược điểm nghiêm trọng duy nhất của các tổ chức tài chính vi mô là lãi suất cao hơn (so với ngân hàng). Nói cách khác, MFI có lợi hơn nhiều về mặt thẻ tín dụng trực tuyến so với bất kỳ văn phòng ngân hàng nào.

  Các cách chính để trả nợ:

  1. Bằng tiền mặt.
  2. Sử dụng thiết bị đầu cuối thanh toán (QIWI, iBox, EasyPay).
  3. Sử dụng ví điện tử.
  4. Sử dụng thẻ ngân hàng của bất kỳ ngân hàng Ucraina nào.
  5. Sử dụng hệ thống chuyển tiếp Liên hệ.

  Cách dễ nhất để trả nợ là chuyển tiền mặt đến bất kỳ chi nhánh nào của MFI mà bạn đã đăng ký. Sử dụng phương pháp này, sẽ không bao giờ có bất kỳ vấn đề nào về tính kịp thời của việc ghi có vốn cho chủ nợ.

  Bạn có thể nhận khoản vay thẻ trực tuyến 24 giờ một ngày tại bất kỳ tổ chức tài chính vi mô (MFI) nào của Ukraine. Các ngân hàng cũng cung cấp dịch vụ như vậy, nhưng bạn sẽ phải rất cố gắng để được vay vốn, đặc biệt là phải cung cấp một số lượng lớn tài liệu xác nhận khả năng thanh toán.

  Các trường hợp ngoại lệ là các yêu cầu từ các lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời sẽ bị từ chối.

  Thẻ tín dụng trực tuyến có lợi nhuận cao nhất ở Ukraine ở đâu?

  Người vay thường phải đối mặt với việc lựa chọn tổ chức tài chính vi mô nào. Số lượng của chúng rất ấn tượng và các điều kiện có thể có những khác biệt quan trọng. Để xác định nơi bạn có thể vay tiền trực tuyến bằng thẻ một cách sinh lời, bạn nên xem xét các khía cạnh sau:

  • số tiền và thời hạn cần thiết cho khoản vay;
  • tuân thủ các yêu cầu của người đi vay đối với tổ chức tài chính;
  • trải nghiệm đầu tiên về việc áp dụng hoặc lặp lại tiền tín dụng trực tuyến vào thẻ.

  Vì vậy, khi đăng ký lại thẻ tín dụng trực tuyến, một lượng nhỏ 100-500 UAH sẽ tăng lên gần 10.000-15.000 UAH. Mặc dù đối với khách hàng mới, các ưu đãi sinh lời được sử dụng để thu hút họ, chẳng hạn như vay tiền trực tuyến bằng thẻ với lãi suất 0%.

  Đồng thời, bạn nên làm quen với các điều khoản của hợp đồng, hình phạt và tiến độ thanh toán một cách chi tiết. Thông thường, khoản vay như vậy được cấp từ 1 đến 3 tháng, trong một số trường hợp, thời hạn có thể được gia hạn thêm sáu tháng hoặc thậm chí một năm.

  Cách nhận thẻ tín dụng trực tuyến ở Ukraine: thuật toán hành động

  Tín dụng thẻ trực tuyến là một cách đơn giản để nhanh chóng đáp ứng các nhu cầu cấp thiết về dịch vụ y tế, mua sắm, v.v. MFI và các điều kiện thuận tiện của nó giúp bạn thoát khỏi những tình huống khó khăn chỉ trong vài bước đơn giản. Thẻ tín dụng trực tuyến tự động – cơ hội nhận được số tiền cần thiết trên thẻ tín dụng trực tuyến Kyiv, Kharkiv, Odesa và các khu định cư khác của Ukraine mà không cần tốn thời gian và thu thập gói tài liệu. Và mặc dù các tổ chức tài chính vi mô đưa ra các điều khoản và số tiền cho vay ngắn hơn nhưng việc nhận được nó vẫn dễ dàng hơn.

  Trên nền tảng so sánh trực tuyến các ưu đãi từ MFI Bank-ua, các tùy chọn từ các tổ chức tốt nhất cung cấp tín dụng cho thẻ trực tuyến Ukraine đã được thu thập. Người đi vay nên chọn các phương án tối ưu nhất và làm quen với chúng một cách chi tiết hơn.

  Tiếp theo, bạn có thể đăng ký thẻ tín dụng trực tuyến theo thuật toán hành động sau:

  1. Xác định số tiền cần thiết và tính toán khoảng thời gian mà khoản nợ có thể được trả tùy theo khả năng tài chính.
  2. Chọn ưu đãi tốt nhất trên trang web và nhấp vào Thanh toán – truy cập trang web MFI.
  3. Tạo đơn đăng ký bằng cách nhập thông tin cá nhân thực, số điện thoại và chi tiết thẻ ngân hàng.
  4. Nhận được sự chấp thuận từ người cho vay và ký hợp đồng, đọc chi tiết từng điều khoản.
  5. Chờ thanh toán được ghi có.

  Thẻ tín dụng trực tuyến là sự kết hợp dễ dàng nhất để nhận tiền nhanh chóng trong thời gian ngắn. Thông thường, đây là những điều kiện thuận lợi cho những khách hàng đầu tiên, xử lý đơn đăng ký tự động trong vài phút, gói tài liệu và yêu cầu tối thiểu.

  Thông tin về các đối tác của chúng tôi

  MFOLiên lạcThông tin hợp pháp
  CCLOanĐiện thoại:

  0 800 750 027

  38 097 583-11-77

  38 093 583-11-77

  38 044 222-77-33

  E-mail:

  help@ccloan.com.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  Ukraina 01024, Kiev, st. Basina, tòa nhà 6

  Tên pháp lý:

  TOV “SS Lone” EDRPOU 40071779

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1127 ngày 13/04/2017.

  Giám đốc:

  Natalya Valentynivna Klevakina

  MiloanĐiện thoại:

  38 (044) 337 36 67

  E-mail:

  info@miloan.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành khoản vay – suốt ngày đêm, Dịch vụ hỗ trợ – Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối

  Địa chỉ:

  Kyiv, Baggovutivska, tòa nhà 17-21

  Tên pháp lý:

  LLC “Miloan” EDRPOU 40484607

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Vynychenko Oleksiy Vitaliyovych

  MoneyveoĐiện thoại:

  0 800 21 9393

  E-mail:

  support@moneyveo.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01015, m Kyiv, 15-B Phố Leiptsyzka, Tầng 1

  Tên pháp lý:

  OOO “HỖ TRỢ TÀI CHÍNH NHANH CHÓNG MANIVEO” EDRPOU 38569246

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Andronikova Olena Oleksandrivna

  AlexcreditĐiện thoại:

  38 (099) 618 64 64

  38 (097) 618 64 64

  38 (093) 618 64 64

  E-mail:

  mail@alexcredit.com.ua

  Lịch làm việc:

  Các khoản vay được phát hành suốt ngày đêm

  Trung tâm liên hệ: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.

  Thứ bảy và chủ nhật từ 10:00 đến 20:00.

  Địa chỉ:

  49041, Dnipro, st. Ykov Samarskyi, 12-A

  Tên pháp lý:

  LLC “ALEKSKREDIT” EDRPOU 41346335

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 3549 ngày 17/08/2017

  Giám đốc:

  Egorov Vadim Petrovych

  MyCreditĐiện thoại:

  073 369 41 11

  067 369 41 11

  050 369 41 11

  0 800 214 111

  E-mail:

  support@mycredit.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01010, Kiev, quảng trường Arsenalna, 1-B

  Tên pháp lý:

  LLC “1 Cơ quan Bảo đảm Tín dụng Cần thiết” EDRPOU 39861924

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Stenzya Dmytro Vitaliyovych

  CreditKasaĐiện thoại:

  38 044 333 52 22

  38 067 373 37 57

  38 099 373 37 57

  38 063 373 37 57

  E-mail:

  info@creditkasa.ua

  Lịch làm việc:

  các ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối

  cuối tuần và ngày lễ: từ 10:00 đến 20:00

  Địa chỉ:

  01133, Kiev, blvd. Lesi Ukrainka, 26, văn phòng 407

  Tên pháp lý:

  LLC “TÀI CHÍNH TÍN DỤNG UKR” EDRPOU 38548598

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 2401 ngày 08/06/2017

  Giám đốc:

  Maria Mykolaivna Hayvoronska

  CreditPlusĐiện thoại:

  0 (800) 753-363

  E-mail:

  info@creditplus.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành các khoản vay suốt ngày đêm

  Giờ hỗ trợ dịch vụ:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 21:00

  Địa chỉ:

  03062, Kiev, Prospekt Peremogy 90-A

  Tên pháp lý:

  LLC “Aventus UKRAINE” EDRPOU 41078230

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 756 ngày 28/03/2017

  Giám đốc:

  Volodymyr Viktorovych Dovhal

  GoufingouĐiện thoại:

  38 (044) 390 30 31

  E-mail:

  info@gofingo.com.ua

  Địa chỉ:

  04071, Kiev, đường Horiva, 1A

  Tên pháp lý:

  LLC “GOUFINGOU” EDRPOU 42059219

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 876 ngày 07/06/2018

  Giám đốc:

  Ivashchenko Iryna Viktorivna

  ШвидкоГрошіĐiện thoại:

  0 800 50 10 20

  E-mail:

  info@sgroshi.com

  Địa chỉ: 01032, Kiev, str. Saksaganskyi, 133-A

  Tên pháp lý: LLC “TRUNG TÂM TIÊU DÙNG”, EDRPOU 37356833

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 438 ngày 28/02/2017

  Giám đốc:

  Oleksandr Volodymyrovych Kholod

  Є-ГрошіĐiện thoại:

  0 800 300 330

  Email: info@e-groshi.com

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  m Dnipro, Đại lộ Bohdan Khmelnytskyi, tòa nhà 180, văn phòng (Sq.) 211

  Tên pháp lý:

  LLC “CÔNG TY TÀI CHÍNH TIỀN ĐIỆN” EDRPOU 43067861

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1968 ngày 08/10/2019

  Giám đốc:

  Koretskaya Iryna Serhiivna

  Ваша ГотівочкаĐiện thoại:

  0800 202 404

  E-mail:

  zayavka@limefin.com

  Lịch làm việc:

  từ 8h sáng đến 10h tối không nghỉ

  Địa chỉ:

  MYKOLAIV, Pushkinska, tòa nhà 28, văn phòng (Sq.) 7

  Tên pháp lý:

  LLC Vốn vôi EDRPOU 41885310

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 793 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Halyna Volodymyrivna Lebedeva

  КошельокĐiện thoại:

  +38 (044) 334 44 20

  E-mail:

  info@koshelok.net

  Địa chỉ:

  08135 Vùng Kyiv, quận Kyiv-Svyatoshinsky, Chaika Antonov, tòa nhà 8A

  Tên pháp lý:

  LLC “KOSHELOK” EDRPOU 40842831

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 432 ngày 28.02.2017

  Giám đốc:

  Serhiy Serhiyovych Krylov

  CashberryĐiện thoại:

  0 800 600 770

  E-mail:

  info@cashberry.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai – Thứ Sáu: 08:00 – 20:00

  Thứ 7 – Thứ 2: 09:00 – 18:00

  Địa chỉ:

  Kyiv Klovsky Uzviz, sinh 7, văn phòng (Sq.) Phòng 103

  Tên pháp lý:

  LLC “Công ty tài chính Đầu tư Tài chính” EDRPOU 40284315

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1680 ngày 16/05/2017

  Giám đốc:

  Kupriyanov Maksym Serhiyovych

  Credit7Điện thoại:

  0 800 33 07 33

  E-mail:

  info@credit7.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 19:00

  Địa chỉ:

  02081 Kyiv, Dniprovska naberezhna, 25, văn phòng (Sq.) 318

  Tên pháp lý:

  LLC “LINEURA UKRAINE” EDRPOU 42753492

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Giấy chứng nhận FC số 1177 ngày 19/03/2019

  Giám đốc:

  Shchenichny Andriy Ivanovych

  ForzacreditĐiện thoại:

  0800300770

  Lịch làm việc:

  suốt ngày đêm 24/7

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  KF.UAĐiện thoại:

  0 800 30 08 83

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  Money4youĐiện thoại:

  0 800 330 024

  E-mail:

  info@money4you.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: 09:00-20:00

  Thứ bảy-thứ tư: 10:00-20:00

  Địa chỉ:

  03150 Kyiv, Kazimyra Malevicha, tòa nhà 87

  Tên pháp lý:

  LLC “Manifo” EDRPOU 42848369

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1198 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Oleg Vasylovich Kuzminov

  SOS CreditĐiện thoại:

  (044) 36 36 767

  0 (800) 211 767

  E-mail:

  support@sos-credit.com.ua

  Lịch làm việc:

  từ 9:00 đến 18:00 (các ngày trong tuần)

  Địa chỉ:

  23, Pochaynynska, Kiev, 04070

  Tên pháp lý:

  LLC “SOS KREDIT” EDRPOU 39487128

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Timofeev Yaroslav Andreyovych