Khoản vay mới trực tuyến

Chọn số tiền và thời hạn vay

Số tiền vay
 vnd
Trong thời gian
 ngày

Gửi đơn xin vay tiền của bạn

  MoneyWatcher

  Bạn muốn vay tiền với điều kiện thuận lợi nhất?

  Viết thư cho bản tin của chúng tôi với các chương trình khuyến mãi từ các công ty tín dụng

  Quy tắc của chúng tôi là không quá 1 lá thư mỗi tháng.

  Các khoản vay tốt nhất cho 19 Tháng Bảy 2024

  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15050 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  30
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-68
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 25000 vnd
  Số tiền tối đa
  25000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 5000000 vnd
  Số tiền tối đa
  5000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 30000000 vnd
  Số tiền tối đa
  30000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 12 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 2000000 vnd
  Số tiền tối đa
  2000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  21-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  Lịch trình
  Tuổi
  22-55
  (0)
  Thanh toán
  1300 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  300 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 254150000 vnd
  Số tiền tối đa
  254150000 vnd
  Thuật ngữ
  30 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 4000000 vnd
  Số tiền tối đa
  4000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  19-70
  (0)
  Thanh toán
  2180 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  1180 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  254000 - 50830000000 vnd
  Số tiền tối đa
  50830000000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 180 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  Lịch trình
  Tuổi
  (0)
  Thanh toán
  3920 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2920 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000000 vnd
  Thuật ngữ
  92 - 183 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-55
  (0)
  Thanh toán
  4650 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  3650 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  500000 - 500000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  91 - 182 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  11/7
  Tuổi
  18-70
  (0)
  Thanh toán
  3000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2000 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 15000 vnd
  Số tiền tối đa
  15000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 720 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-60
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 1000 vnd
  Số tiền tối đa
  1000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  15
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 14800000 vnd
  Số tiền tối đa
  14800000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 90 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1002 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  2 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 10000 vnd
  Số tiền tối đa
  10000 vnd
  Thuật ngữ
  1 - 30 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  5
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  18-65
  (0)
  Thanh toán
  1000 vnd
  =
  Cơ quan tín dụng
  1000 vnd
  +
  Nhiệm vụ
  0 vnd
  Khoản vay đầu tiên
  0 - 20000000 vnd
  Số tiền tối đa
  20000000 vnd
  Thuật ngữ
  3 - 365 ngày
  Vấn đề
  Thời gian phát hành
  10
  Lịch trình
  24/7
  Tuổi
  20-60
  Результаты не соответствующие условиям первого кредита
  Результаты не соответствующие вашим критериям сравнения

  Ở Ukraine, có một số MFO hoạt động, được cấp phép bởi Ngân hàng Quốc gia. Một phần của các công ty này là địa phương: họ chỉ cấp khoản vay tại một số khu vực cụ thể. Một phần khác hoạt động trên toàn quốc. Một số chỉ có trang web, trong khi một số khác còn có các chi nhánh thực tế.

  Tuy nhiên, thị trường các tổ chức tín dụng nhỏ lẻ vẫn tiếp tục mở rộng – các MFO mới xuất hiện hàng năm.

  Tại sao MFO mới lại hấp dẫn đối với khách hàng?

  Bởi vì họ cung cấp điều kiện vay tiền hấp dẫn hơn.

  Điều này được thực hiện để thu hút khách hàng. Bởi vì cạnh tranh trong lĩnh vực tín dụng không hề yếu – các tổ chức phải dùng chiêu thu hút người dùng, phải nổi bật giữa các công ty đã nổi tiếng.

  Và không có cách nào dễ dàng hơn là cung cấp điều kiện vay tiền hấp dẫn hơn. Vì vậy, MFO thường cung cấp:

  • Khoản vay với lãi suất thấp nhất;
  • Thưởng cho khách hàng mới và khách hàng thân thiết;
  • Khoản vay không lãi cho khách hàng mới.

  Lựa chọn cuối cùng đặc biệt hấp dẫn. Khi lấy khoản vay với lãi suất 0%, khách hàng không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào cho dịch vụ vay. Điều này có nghĩa là họ vay 3000 UAH từ MFO và trả lại chính số tiền đó. Họ chỉ phải trả thêm cho các khoản phí rút tiền mặt từ máy rút tiền tự động và cho việc chuyển tiền khi trả nợ.

  Chính MFO không hưởng lợi gì từ lựa chọn không lãi suất – bởi vì lợi nhuận của họ phụ thuộc vào lãi suất. Nhưng khách hàng lại có lợi. Thậm chí, với khoản vay ngắn hạn chỉ trong vài nghìn UAH, việc không lãi suất có thể giúp bạn tiết kiệm cả trăm UAH.

  Nơi nào để tìm MFO mới, cung cấp khoản vay với lãi suất hấp dẫn nhất?

  Tự tìm kiếm các MFO mới, cung cấp điều kiện vay tiền hấp dẫn nhất không phải là nhiệm vụ dễ dàng và sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng không cần phải lãng phí thêm giờ đồng hồ cho việc tìm kiếm – trên Bank-ua đã tổng hợp danh sách các tổ chức tín dụng nhỏ lẻ.

  Nhờ điều này, bạn có thể tìm thấy mô tả, điều kiện và liên kết đến trang web của các MFO mới, và nhanh chóng chọn ra lựa chọn tốt nhất từ đó. Hỗ trợ từ Bank-ua là miễn phí và không yêu cầu đăng ký. Nghĩa là thay vì tự mò mẫm suốt thời gian dài, bạn chỉ cần mất vài phút, vài cú nhấp chuột – và bạn đã truy cập trang web của MFO với ưu đãi tốt nhất.

  Khoản vay trực tuyến mới – ưu điểm của dịch vụ

  Khoản vay trực tuyến mới có một loạt lợi ích cả cho người vay và cho lĩnh vực tài chính của Ukraine. Những lợi ích đó là gì:

  • Mở rộng khả năng truy cập vay tiền. Những người lần đầu tiên đến với việc vay tiền và không có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan ngân hàng, nhận được điều kiện vay tiền hấp dẫn để đáp ứng nhu cầu cá nhân hoặc phát triển doanh nghiệp của họ. Các chuyên gia tại các MFO mới sẽ cung cấp hướng dẫn cụ thể về việc lấy khoản vay mới, đề xuất các điều kiện thuận lợi cho yêu cầu cụ thể của khách hàng;
  • Phương pháp tiếp cận đổi mới. Các khoản vay mới là sự tiếp cận tối đa các phát minh và công nghệ đổi mới để cung cấp các khoản vay tài chính nhanh chóng. Qua đó, bạn có thể nhanh chóng xây dựng cơ sở dữ liệu, thu thập thông tin cần thiết và thiết lập hợp tác. Người vay nhận được dịch vụ chăm sóc khách hàng cao cấp, sản phẩm và dịch vụ mới, hiện đại một cách nhanh chóng và thuận tiện;
  • Giảm chi phí phát sinh. Một tổ chức tín dụng nhỏ lẻ mang lại chi phí hoạt động thấp hơn so với một ngân hàng truyền thống, điều này giúp giảm lãi suất và phí cho khoản vay của người vay;
  • Nhiệm vụ xã hội. Khoản vay trực tuyến mới là sự giúp đỡ cho các tầng lớp dân số ít may mắn. Một cá nhân có thể dễ dàng nhận được hỗ trợ tài chính, đạt được sự ổn định cần thiết trong việc đáp ứng nhu cầu cơ bản, điều này có tác động tích cực đến nền kinh tế nói chung;
  • Tăng cường cạnh tranh và các ưu đãi tốt hơn cho khách hàng. Khoản vay trực tuyến mới của MFO là sự xuất hiện của các tổ chức tài chính mới trên thị trường, thúc đẩy cạnh tranh, sự đổi mới, và các giải pháp mới cho khách hàng.

  Các tổ chức tín dụng nhỏ lẻ có khả năng bổ sung các khoảng trống trên thị trường tín dụng, cung cấp phương pháp tiếp cận hiện đại và tạo ra sự cạnh tranh về dịch vụ và ưu đãi tốt nhất.

  Khoản vay trực tuyến mới của MFO – một cách để cải thiện lịch sử tín dụng

  Các tổ chức mới là cơ hội cho người vay cải thiện đáng kể lịch sử tín dụng của họ. Điều này làm thế nào?

  • Báo cáo. Các tổ chức có thể cung cấp báo cáo cho các cơ quan thông tin tín dụng. Hành vi của người vay và việc thanh toán nợ nhanh hơn có thể tác động tích cực đến hạng và được xem như một phần thưởng trong việc nhận khoản vay sau này.
  • Kiến thức tài chính. Các nhân viên cung cấp thông tin chi tiết về các khoản vay, điều kiện, cơ sở pháp lý, khuyến nghị về cách quản lý tài chính hiệu quả và các kiến thức cơ bản khác giúp đưa ra quyết định tài chính thông minh.
  • Khoản vay cho tất cả mọi người. Ngay cả khi không có lịch sử tín dụng hoặc cần cải thiện nó – khoản vay vẫn có sẵn cho cá nhân và doanh nghiệp.

   

  Làm thế nào để đăng ký khoản vay tại một MFO mới?

  Để thực hiện vay tiền tại một tổ chức tài chính phi ngân hàng mới, quy trình thông thường như sau:

  1. Truy cập vào trang chủ của Bank-ua và chọn mục “Vay tiền trực tuyến mới”.
  2. Trong danh sách các ưu đãi hiển thị, chọn ưu đãi phù hợp nhất.
  3. Chuyển sang trang web của tổ chức tài chính được chọn.
  4. Đăng ký tài khoản. Để đăng ký, bạn cần một địa chỉ email và số điện thoại Ukraine.
  5. Xác nhận đăng ký.
  6. Điền thông tin cá nhân (thông tin hộ chiếu, liên lạc, và trong một số trường hợp, thông tin về công việc hoặc nguồn thu nhập khác cũng có thể được yêu cầu).
  7. Chọn số tiền bạn muốn vay và số ngày bạn dự định trả lại khoản vay. Thông thường, các tổ chức tài chính sẵn lòng cấp vay cho khách hàng lên đến 3-5 nghìn grivna, trong khoảng thời gian từ 15-30 ngày.
  8. Chờ đợi cho đến khi yêu cầu vay của bạn được xem xét và quyết định. Nếu bạn không có nợ còn lại và đã điền đầy đủ thông tin, có khả năng cao yêu cầu của bạn sẽ được chấp nhận.
  9. Liên kết thẻ ngân hàng của bạn. Bất kỳ thẻ nào của một ngân hàng Ukraine nào cũng có thể được sử dụng, trừ các loại thẻ học sinh, hưu trí hoặc lương.
  10. Một hợp đồng sẽ được gửi qua email. Đảm bảo đọc kỹ tài liệu này vì điều kiện vay được quy định trong đó.
  11. Xác nhận sự đồng ý với hợp đồng bằng cách gửi tin nhắn SMS.

  Quá trình hoàn tất – vay tiền đã được thực hiện. Thông thường, việc chuyển tiền sẽ được thực hiện trong vài phút sau khi hợp đồng được ký kết qua tin nhắn SMS. Bạn có thể theo dõi trạng thái khoản vay (số tiền còn lại và số ngày đến hạn) thông qua tài khoản cá nhân trên trang web của tổ chức tài chính.

  Thông tin về các đối tác của chúng tôi

  MFOLiên lạcThông tin hợp pháp
  CCLOanĐiện thoại:

  0 800 750 027

  38 097 583-11-77

  38 093 583-11-77

  38 044 222-77-33

  E-mail:

  help@ccloan.com.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  Ukraina 01024, Kiev, st. Basina, tòa nhà 6

  Tên pháp lý:

  TOV “SS Lone” EDRPOU 40071779

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1127 ngày 13/04/2017.

  Giám đốc:

  Natalya Valentynivna Klevakina

  MiloanĐiện thoại:

  38 (044) 337 36 67

  E-mail:

  info@miloan.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành khoản vay – suốt ngày đêm, Dịch vụ hỗ trợ – Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối

  Địa chỉ:

  Kyiv, Baggovutivska, tòa nhà 17-21

  Tên pháp lý:

  LLC “Miloan” EDRPOU 40484607

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Vynychenko Oleksiy Vitaliyovych

  MoneyveoĐiện thoại:

  0 800 21 9393

  E-mail:

  support@moneyveo.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01015, m Kyiv, 15-B Phố Leiptsyzka, Tầng 1

  Tên pháp lý:

  OOO “HỖ TRỢ TÀI CHÍNH NHANH CHÓNG MANIVEO” EDRPOU 38569246

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Andronikova Olena Oleksandrivna

  AlexcreditĐiện thoại:

  38 (099) 618 64 64

  38 (097) 618 64 64

  38 (093) 618 64 64

  E-mail:

  mail@alexcredit.com.ua

  Lịch làm việc:

  Các khoản vay được phát hành suốt ngày đêm

  Trung tâm liên hệ: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.

  Thứ bảy và chủ nhật từ 10:00 đến 20:00.

  Địa chỉ:

  49041, Dnipro, st. Ykov Samarskyi, 12-A

  Tên pháp lý:

  LLC “ALEKSKREDIT” EDRPOU 41346335

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 3549 ngày 17/08/2017

  Giám đốc:

  Egorov Vadim Petrovych

  MyCreditĐiện thoại:

  073 369 41 11

  067 369 41 11

  050 369 41 11

  0 800 214 111

  E-mail:

  support@mycredit.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01010, Kiev, quảng trường Arsenalna, 1-B

  Tên pháp lý:

  LLC “1 Cơ quan Bảo đảm Tín dụng Cần thiết” EDRPOU 39861924

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Stenzya Dmytro Vitaliyovych

  CreditKasaĐiện thoại:

  38 044 333 52 22

  38 067 373 37 57

  38 099 373 37 57

  38 063 373 37 57

  E-mail:

  info@creditkasa.ua

  Lịch làm việc:

  các ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối

  cuối tuần và ngày lễ: từ 10:00 đến 20:00

  Địa chỉ:

  01133, Kiev, blvd. Lesi Ukrainka, 26, văn phòng 407

  Tên pháp lý:

  LLC “TÀI CHÍNH TÍN DỤNG UKR” EDRPOU 38548598

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 2401 ngày 08/06/2017

  Giám đốc:

  Maria Mykolaivna Hayvoronska

  CreditPlusĐiện thoại:

  0 (800) 753-363

  E-mail:

  info@creditplus.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành các khoản vay suốt ngày đêm

  Giờ hỗ trợ dịch vụ:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 21:00

  Địa chỉ:

  03062, Kiev, Prospekt Peremogy 90-A

  Tên pháp lý:

  LLC “Aventus UKRAINE” EDRPOU 41078230

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 756 ngày 28/03/2017

  Giám đốc:

  Volodymyr Viktorovych Dovhal

  GoufingouĐiện thoại:

  38 (044) 390 30 31

  E-mail:

  info@gofingo.com.ua

  Địa chỉ:

  04071, Kiev, đường Horiva, 1A

  Tên pháp lý:

  LLC “GOUFINGOU” EDRPOU 42059219

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 876 ngày 07/06/2018

  Giám đốc:

  Ivashchenko Iryna Viktorivna

  ШвидкоГрошіĐiện thoại:

  0 800 50 10 20

  E-mail:

  info@sgroshi.com

  Địa chỉ: 01032, Kiev, str. Saksaganskyi, 133-A

  Tên pháp lý: LLC “TRUNG TÂM TIÊU DÙNG”, EDRPOU 37356833

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 438 ngày 28/02/2017

  Giám đốc:

  Oleksandr Volodymyrovych Kholod

  Є-ГрошіĐiện thoại:

  0 800 300 330

  Email: info@e-groshi.com

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  m Dnipro, Đại lộ Bohdan Khmelnytskyi, tòa nhà 180, văn phòng (Sq.) 211

  Tên pháp lý:

  LLC “CÔNG TY TÀI CHÍNH TIỀN ĐIỆN” EDRPOU 43067861

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1968 ngày 08/10/2019

  Giám đốc:

  Koretskaya Iryna Serhiivna

  Ваша ГотівочкаĐiện thoại:

  0800 202 404

  E-mail:

  zayavka@limefin.com

  Lịch làm việc:

  từ 8h sáng đến 10h tối không nghỉ

  Địa chỉ:

  MYKOLAIV, Pushkinska, tòa nhà 28, văn phòng (Sq.) 7

  Tên pháp lý:

  LLC Vốn vôi EDRPOU 41885310

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 793 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Halyna Volodymyrivna Lebedeva

  КошельокĐiện thoại:

  +38 (044) 334 44 20

  E-mail:

  info@koshelok.net

  Địa chỉ:

  08135 Vùng Kyiv, quận Kyiv-Svyatoshinsky, Chaika Antonov, tòa nhà 8A

  Tên pháp lý:

  LLC “KOSHELOK” EDRPOU 40842831

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 432 ngày 28.02.2017

  Giám đốc:

  Serhiy Serhiyovych Krylov

  CashberryĐiện thoại:

  0 800 600 770

  E-mail:

  info@cashberry.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai – Thứ Sáu: 08:00 – 20:00

  Thứ 7 – Thứ 2: 09:00 – 18:00

  Địa chỉ:

  Kyiv Klovsky Uzviz, sinh 7, văn phòng (Sq.) Phòng 103

  Tên pháp lý:

  LLC “Công ty tài chính Đầu tư Tài chính” EDRPOU 40284315

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1680 ngày 16/05/2017

  Giám đốc:

  Kupriyanov Maksym Serhiyovych

  Credit7Điện thoại:

  0 800 33 07 33

  E-mail:

  info@credit7.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 19:00

  Địa chỉ:

  02081 Kyiv, Dniprovska naberezhna, 25, văn phòng (Sq.) 318

  Tên pháp lý:

  LLC “LINEURA UKRAINE” EDRPOU 42753492

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Giấy chứng nhận FC số 1177 ngày 19/03/2019

  Giám đốc:

  Shchenichny Andriy Ivanovych

  ForzacreditĐiện thoại:

  0800300770

  Lịch làm việc:

  suốt ngày đêm 24/7

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  KF.UAĐiện thoại:

  0 800 30 08 83

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  Money4youĐiện thoại:

  0 800 330 024

  E-mail:

  info@money4you.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: 09:00-20:00

  Thứ bảy-thứ tư: 10:00-20:00

  Địa chỉ:

  03150 Kyiv, Kazimyra Malevicha, tòa nhà 87

  Tên pháp lý:

  LLC “Manifo” EDRPOU 42848369

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1198 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Oleg Vasylovich Kuzminov

  SOS CreditĐiện thoại:

  (044) 36 36 767

  0 (800) 211 767

  E-mail:

  support@sos-credit.com.ua

  Lịch làm việc:

  từ 9:00 đến 18:00 (các ngày trong tuần)

  Địa chỉ:

  23, Pochaynynska, Kiev, 04070

  Tên pháp lý:

  LLC “SOS KREDIT” EDRPOU 39487128

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Timofeev Yaroslav Andreyovych

   

  Câu hỏi và câu trả lời

  Làm thế nào để có được một khoản vay mới?
  Bạn có thể nhận khoản vay mới trong một vài bước: chọn MFI mới, làm quen với các yêu cầu đối với người đi vay, chuẩn bị các tài liệu cần thiết và điền đơn đăng ký trên trang web của tổ chức, chờ đề xuất được phê duyệt và nhận tiền bằng thẻ hoặc tiền mặt. Cần phải hoàn trả khoản vay đúng hạn, có tính đến tất cả các khoản lãi và thanh toán.
  Nơi để có được một khoản vay mới?
  Các tổ chức tài chính vi mô tốt nhất của Ukraine được tập hợp trên nền tảng Bank-ua. Danh sách của họ được cập nhật liên tục, giúp người vay có thể lựa chọn khoản vay với các điều kiện phù hợp.
  Những gì cần thiết để có một khoản vay mới?
  Mỗi MFI có danh sách các yêu cầu riêng để cấp một khoản vay. Trong hầu hết các trường hợp, đây là gói tài liệu tiêu chuẩn: hộ chiếu, mã số, dữ liệu thẻ thanh toán, thông tin bổ sung về nơi cư trú, tình trạng hôn nhân, thông tin giáo dục hoặc việc làm có thể được yêu cầu.
  Tại sao không cho vay mới?
  Khoản vay mới trực tuyến là khoản vay dành cho tất cả mọi người. Việc người vay từ chối có thể do điền sai đơn, nhập sai dữ liệu, mắc lỗi trong quá trình đăng ký.
  Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không trả khoản vay mới ở Ukraine cho người nghỉ hưu?
  Trong trường hợp không thanh toán khoản vay đã phát hành, tiền phạt và lãi suất sẽ được tính. Lương hưu và các phúc lợi xã hội khác ở Ukraine không bị tịch thu hoặc rút tiền.

  Ở Ukraine, có một số MFO hoạt động, được cấp phép bởi Ngân hàng Quốc gia. Một phần của các công ty này là địa phương: họ chỉ cấp khoản vay tại một số khu vực cụ thể. Một phần khác hoạt động trên toàn quốc. Một số chỉ có trang web, trong khi một số khác còn có các chi nhánh thực tế.

  Tuy nhiên, thị trường các tổ chức tín dụng nhỏ lẻ vẫn tiếp tục mở rộng – các MFO mới xuất hiện hàng năm.

  Tại sao MFO mới lại hấp dẫn đối với khách hàng?

  Bởi vì họ cung cấp điều kiện vay tiền hấp dẫn hơn.

  Điều này được thực hiện để thu hút khách hàng. Bởi vì cạnh tranh trong lĩnh vực tín dụng không hề yếu – các tổ chức phải dùng chiêu thu hút người dùng, phải nổi bật giữa các công ty đã nổi tiếng.

  Và không có cách nào dễ dàng hơn là cung cấp điều kiện vay tiền hấp dẫn hơn. Vì vậy, MFO thường cung cấp:

  • Khoản vay với lãi suất thấp nhất;
  • Thưởng cho khách hàng mới và khách hàng thân thiết;
  • Khoản vay không lãi cho khách hàng mới.

  Lựa chọn cuối cùng đặc biệt hấp dẫn. Khi lấy khoản vay với lãi suất 0%, khách hàng không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào cho dịch vụ vay. Điều này có nghĩa là họ vay 3000 UAH từ MFO và trả lại chính số tiền đó. Họ chỉ phải trả thêm cho các khoản phí rút tiền mặt từ máy rút tiền tự động và cho việc chuyển tiền khi trả nợ.

  Chính MFO không hưởng lợi gì từ lựa chọn không lãi suất – bởi vì lợi nhuận của họ phụ thuộc vào lãi suất. Nhưng khách hàng lại có lợi. Thậm chí, với khoản vay ngắn hạn chỉ trong vài nghìn UAH, việc không lãi suất có thể giúp bạn tiết kiệm cả trăm UAH.

  Nơi nào để tìm MFO mới, cung cấp khoản vay với lãi suất hấp dẫn nhất?

  Tự tìm kiếm các MFO mới, cung cấp điều kiện vay tiền hấp dẫn nhất không phải là nhiệm vụ dễ dàng và sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng không cần phải lãng phí thêm giờ đồng hồ cho việc tìm kiếm – trên Bank-ua đã tổng hợp danh sách các tổ chức tín dụng nhỏ lẻ.

  Nhờ điều này, bạn có thể tìm thấy mô tả, điều kiện và liên kết đến trang web của các MFO mới, và nhanh chóng chọn ra lựa chọn tốt nhất từ đó. Hỗ trợ từ Bank-ua là miễn phí và không yêu cầu đăng ký. Nghĩa là thay vì tự mò mẫm suốt thời gian dài, bạn chỉ cần mất vài phút, vài cú nhấp chuột – và bạn đã truy cập trang web của MFO với ưu đãi tốt nhất.

  Khoản vay trực tuyến mới – ưu điểm của dịch vụ

  Khoản vay trực tuyến mới có một loạt lợi ích cả cho người vay và cho lĩnh vực tài chính của Ukraine. Những lợi ích đó là gì:

  • Mở rộng khả năng truy cập vay tiền. Những người lần đầu tiên đến với việc vay tiền và không có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan ngân hàng, nhận được điều kiện vay tiền hấp dẫn để đáp ứng nhu cầu cá nhân hoặc phát triển doanh nghiệp của họ. Các chuyên gia tại các MFO mới sẽ cung cấp hướng dẫn cụ thể về việc lấy khoản vay mới, đề xuất các điều kiện thuận lợi cho yêu cầu cụ thể của khách hàng;
  • Phương pháp tiếp cận đổi mới. Các khoản vay mới là sự tiếp cận tối đa các phát minh và công nghệ đổi mới để cung cấp các khoản vay tài chính nhanh chóng. Qua đó, bạn có thể nhanh chóng xây dựng cơ sở dữ liệu, thu thập thông tin cần thiết và thiết lập hợp tác. Người vay nhận được dịch vụ chăm sóc khách hàng cao cấp, sản phẩm và dịch vụ mới, hiện đại một cách nhanh chóng và thuận tiện;
  • Giảm chi phí phát sinh. Một tổ chức tín dụng nhỏ lẻ mang lại chi phí hoạt động thấp hơn so với một ngân hàng truyền thống, điều này giúp giảm lãi suất và phí cho khoản vay của người vay;
  • Nhiệm vụ xã hội. Khoản vay trực tuyến mới là sự giúp đỡ cho các tầng lớp dân số ít may mắn. Một cá nhân có thể dễ dàng nhận được hỗ trợ tài chính, đạt được sự ổn định cần thiết trong việc đáp ứng nhu cầu cơ bản, điều này có tác động tích cực đến nền kinh tế nói chung;
  • Tăng cường cạnh tranh và các ưu đãi tốt hơn cho khách hàng. Khoản vay trực tuyến mới của MFO là sự xuất hiện của các tổ chức tài chính mới trên thị trường, thúc đẩy cạnh tranh, sự đổi mới, và các giải pháp mới cho khách hàng.

  Các tổ chức tín dụng nhỏ lẻ có khả năng bổ sung các khoảng trống trên thị trường tín dụng, cung cấp phương pháp tiếp cận hiện đại và tạo ra sự cạnh tranh về dịch vụ và ưu đãi tốt nhất.

  Khoản vay trực tuyến mới của MFO – một cách để cải thiện lịch sử tín dụng

  Các tổ chức mới là cơ hội cho người vay cải thiện đáng kể lịch sử tín dụng của họ. Điều này làm thế nào?

  • Báo cáo. Các tổ chức có thể cung cấp báo cáo cho các cơ quan thông tin tín dụng. Hành vi của người vay và việc thanh toán nợ nhanh hơn có thể tác động tích cực đến hạng và được xem như một phần thưởng trong việc nhận khoản vay sau này.
  • Kiến thức tài chính. Các nhân viên cung cấp thông tin chi tiết về các khoản vay, điều kiện, cơ sở pháp lý, khuyến nghị về cách quản lý tài chính hiệu quả và các kiến thức cơ bản khác giúp đưa ra quyết định tài chính thông minh.
  • Khoản vay cho tất cả mọi người. Ngay cả khi không có lịch sử tín dụng hoặc cần cải thiện nó – khoản vay vẫn có sẵn cho cá nhân và doanh nghiệp.

   

  Làm thế nào để đăng ký khoản vay tại một MFO mới?

  Để thực hiện vay tiền tại một tổ chức tài chính phi ngân hàng mới, quy trình thông thường như sau:

  1. Truy cập vào trang chủ của Bank-ua và chọn mục “Vay tiền trực tuyến mới”.
  2. Trong danh sách các ưu đãi hiển thị, chọn ưu đãi phù hợp nhất.
  3. Chuyển sang trang web của tổ chức tài chính được chọn.
  4. Đăng ký tài khoản. Để đăng ký, bạn cần một địa chỉ email và số điện thoại Ukraine.
  5. Xác nhận đăng ký.
  6. Điền thông tin cá nhân (thông tin hộ chiếu, liên lạc, và trong một số trường hợp, thông tin về công việc hoặc nguồn thu nhập khác cũng có thể được yêu cầu).
  7. Chọn số tiền bạn muốn vay và số ngày bạn dự định trả lại khoản vay. Thông thường, các tổ chức tài chính sẵn lòng cấp vay cho khách hàng lên đến 3-5 nghìn grivna, trong khoảng thời gian từ 15-30 ngày.
  8. Chờ đợi cho đến khi yêu cầu vay của bạn được xem xét và quyết định. Nếu bạn không có nợ còn lại và đã điền đầy đủ thông tin, có khả năng cao yêu cầu của bạn sẽ được chấp nhận.
  9. Liên kết thẻ ngân hàng của bạn. Bất kỳ thẻ nào của một ngân hàng Ukraine nào cũng có thể được sử dụng, trừ các loại thẻ học sinh, hưu trí hoặc lương.
  10. Một hợp đồng sẽ được gửi qua email. Đảm bảo đọc kỹ tài liệu này vì điều kiện vay được quy định trong đó.
  11. Xác nhận sự đồng ý với hợp đồng bằng cách gửi tin nhắn SMS.

  Quá trình hoàn tất – vay tiền đã được thực hiện. Thông thường, việc chuyển tiền sẽ được thực hiện trong vài phút sau khi hợp đồng được ký kết qua tin nhắn SMS. Bạn có thể theo dõi trạng thái khoản vay (số tiền còn lại và số ngày đến hạn) thông qua tài khoản cá nhân trên trang web của tổ chức tài chính.

  Thông tin về các đối tác của chúng tôi

  MFOLiên lạcThông tin hợp pháp
  CCLOanĐiện thoại:

  0 800 750 027

  38 097 583-11-77

  38 093 583-11-77

  38 044 222-77-33

  E-mail:

  help@ccloan.com.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  Ukraina 01024, Kiev, st. Basina, tòa nhà 6

  Tên pháp lý:

  TOV “SS Lone” EDRPOU 40071779

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1127 ngày 13/04/2017.

  Giám đốc:

  Natalya Valentynivna Klevakina

  MiloanĐiện thoại:

  38 (044) 337 36 67

  E-mail:

  info@miloan.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành khoản vay – suốt ngày đêm, Dịch vụ hỗ trợ – Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối

  Địa chỉ:

  Kyiv, Baggovutivska, tòa nhà 17-21

  Tên pháp lý:

  LLC “Miloan” EDRPOU 40484607

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Vynychenko Oleksiy Vitaliyovych

  MoneyveoĐiện thoại:

  0 800 21 9393

  E-mail:

  support@moneyveo.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01015, m Kyiv, 15-B Phố Leiptsyzka, Tầng 1

  Tên pháp lý:

  OOO “HỖ TRỢ TÀI CHÍNH NHANH CHÓNG MANIVEO” EDRPOU 38569246

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Andronikova Olena Oleksandrivna

  AlexcreditĐiện thoại:

  38 (099) 618 64 64

  38 (097) 618 64 64

  38 (093) 618 64 64

  E-mail:

  mail@alexcredit.com.ua

  Lịch làm việc:

  Các khoản vay được phát hành suốt ngày đêm

  Trung tâm liên hệ: Thứ Hai – Thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.

  Thứ bảy và chủ nhật từ 10:00 đến 20:00.

  Địa chỉ:

  49041, Dnipro, st. Ykov Samarskyi, 12-A

  Tên pháp lý:

  LLC “ALEKSKREDIT” EDRPOU 41346335

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 3549 ngày 17/08/2017

  Giám đốc:

  Egorov Vadim Petrovych

  MyCreditĐiện thoại:

  073 369 41 11

  067 369 41 11

  050 369 41 11

  0 800 214 111

  E-mail:

  support@mycredit.ua

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  01010, Kiev, quảng trường Arsenalna, 1-B

  Tên pháp lý:

  LLC “1 Cơ quan Bảo đảm Tín dụng Cần thiết” EDRPOU 39861924

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Stenzya Dmytro Vitaliyovych

  CreditKasaĐiện thoại:

  38 044 333 52 22

  38 067 373 37 57

  38 099 373 37 57

  38 063 373 37 57

  E-mail:

  info@creditkasa.ua

  Lịch làm việc:

  các ngày trong tuần từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối

  cuối tuần và ngày lễ: từ 10:00 đến 20:00

  Địa chỉ:

  01133, Kiev, blvd. Lesi Ukrainka, 26, văn phòng 407

  Tên pháp lý:

  LLC “TÀI CHÍNH TÍN DỤNG UKR” EDRPOU 38548598

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 2401 ngày 08/06/2017

  Giám đốc:

  Maria Mykolaivna Hayvoronska

  CreditPlusĐiện thoại:

  0 (800) 753-363

  E-mail:

  info@creditplus.ua

  Lịch làm việc:

  Phát hành các khoản vay suốt ngày đêm

  Giờ hỗ trợ dịch vụ:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 21:00

  Địa chỉ:

  03062, Kiev, Prospekt Peremogy 90-A

  Tên pháp lý:

  LLC “Aventus UKRAINE” EDRPOU 41078230

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 756 ngày 28/03/2017

  Giám đốc:

  Volodymyr Viktorovych Dovhal

  GoufingouĐiện thoại:

  38 (044) 390 30 31

  E-mail:

  info@gofingo.com.ua

  Địa chỉ:

  04071, Kiev, đường Horiva, 1A

  Tên pháp lý:

  LLC “GOUFINGOU” EDRPOU 42059219

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 876 ngày 07/06/2018

  Giám đốc:

  Ivashchenko Iryna Viktorivna

  ШвидкоГрошіĐiện thoại:

  0 800 50 10 20

  E-mail:

  info@sgroshi.com

  Địa chỉ: 01032, Kiev, str. Saksaganskyi, 133-A

  Tên pháp lý: LLC “TRUNG TÂM TIÊU DÙNG”, EDRPOU 37356833

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 438 ngày 28/02/2017

  Giám đốc:

  Oleksandr Volodymyrovych Kholod

  Є-ГрошіĐiện thoại:

  0 800 300 330

  Email: info@e-groshi.com

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  m Dnipro, Đại lộ Bohdan Khmelnytskyi, tòa nhà 180, văn phòng (Sq.) 211

  Tên pháp lý:

  LLC “CÔNG TY TÀI CHÍNH TIỀN ĐIỆN” EDRPOU 43067861

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1968 ngày 08/10/2019

  Giám đốc:

  Koretskaya Iryna Serhiivna

  Ваша ГотівочкаĐiện thoại:

  0800 202 404

  E-mail:

  zayavka@limefin.com

  Lịch làm việc:

  từ 8h sáng đến 10h tối không nghỉ

  Địa chỉ:

  MYKOLAIV, Pushkinska, tòa nhà 28, văn phòng (Sq.) 7

  Tên pháp lý:

  LLC Vốn vôi EDRPOU 41885310

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 793 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Halyna Volodymyrivna Lebedeva

  КошельокĐiện thoại:

  +38 (044) 334 44 20

  E-mail:

  info@koshelok.net

  Địa chỉ:

  08135 Vùng Kyiv, quận Kyiv-Svyatoshinsky, Chaika Antonov, tòa nhà 8A

  Tên pháp lý:

  LLC “KOSHELOK” EDRPOU 40842831

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 432 ngày 28.02.2017

  Giám đốc:

  Serhiy Serhiyovych Krylov

  CashberryĐiện thoại:

  0 800 600 770

  E-mail:

  info@cashberry.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai – Thứ Sáu: 08:00 – 20:00

  Thứ 7 – Thứ 2: 09:00 – 18:00

  Địa chỉ:

  Kyiv Klovsky Uzviz, sinh 7, văn phòng (Sq.) Phòng 103

  Tên pháp lý:

  LLC “Công ty tài chính Đầu tư Tài chính” EDRPOU 40284315

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1680 ngày 16/05/2017

  Giám đốc:

  Kupriyanov Maksym Serhiyovych

  Credit7Điện thoại:

  0 800 33 07 33

  E-mail:

  info@credit7.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối

  Thứ bảy-chủ nhật: từ 9:00 đến 19:00

  Địa chỉ:

  02081 Kyiv, Dniprovska naberezhna, 25, văn phòng (Sq.) 318

  Tên pháp lý:

  LLC “LINEURA UKRAINE” EDRPOU 42753492

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Giấy chứng nhận FC số 1177 ngày 19/03/2019

  Giám đốc:

  Shchenichny Andriy Ivanovych

  ForzacreditĐiện thoại:

  0800300770

  Lịch làm việc:

  suốt ngày đêm 24/7

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  KF.UAĐiện thoại:

  0 800 30 08 83

  Lịch làm việc:

  xung quanh đồng hồ

  Địa chỉ:

  04080 Kiev, Vikentia Khvoyki, 15 / 15

  Tên pháp lý:

  LLC “FC” FORZA “EDRPOU 41762679

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 559 ngày 13/04/2018

  Giám đốc:

  Natalia Chebanova

  Money4youĐiện thoại:

  0 800 330 024

  E-mail:

  info@money4you.com.ua

  Lịch làm việc:

  Thứ Hai-Thứ Sáu: 09:00-20:00

  Thứ bảy-thứ tư: 10:00-20:00

  Địa chỉ:

  03150 Kyiv, Kazimyra Malevicha, tòa nhà 87

  Tên pháp lý:

  LLC “Manifo” EDRPOU 42848369

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 1198 ngày 07/05/2019

  Giám đốc:

  Oleg Vasylovich Kuzminov

  SOS CreditĐiện thoại:

  (044) 36 36 767

  0 (800) 211 767

  E-mail:

  support@sos-credit.com.ua

  Lịch làm việc:

  từ 9:00 đến 18:00 (các ngày trong tuần)

  Địa chỉ:

  23, Pochaynynska, Kiev, 04070

  Tên pháp lý:

  LLC “SOS KREDIT” EDRPOU 39487128

  Giấy phép của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc gia:

  Số 163 ngày 26/01/2017

  Giám đốc:

  Timofeev Yaroslav Andreyovych