BANK-UA.com
  Курс НБУ на 25.02
$ 27.017312
30.597106
  всі валюти

Укрексiмбанк - найактивнiший банк за операцiями з факторингу в 2009 роцi

28.05.2010

Укрэксимбанк 28 травня 2010 року АТ "Укрексiмбанк" отримав нагороду "Most active Factoring Bank in Ukraine in 2009" у рамках Програми сприяння торгiвлi (Trade facilitation program, TFP) Європейського банку реконструкцiї та розвитку (ЄБРР).

Микола Удовиченко, Голова Правлiння АТ "Укрексiмбанк", отримуючи нагороду, вiдзначив, що факторинг є одним iз важливих напрямiв роботи банку з пiдтримки нацiональних виробникiв та експортерiв. "Враховуючи потреби ринку, наш банк постiйно вдосконалює наявний асортимент продуктiв i послуг для своїх клiєнтiв, у тому числi в рамках окремих програм, що реалiзуються спiльно з мiжнародними фiнансовими установами. Конкурентоздатнiсть продуктiв i послуг банку забезпечується завдяки поєднанню стандартних технологiй обслуговування та iндивiдуального пiдходу до кожного клiєнта", - вiдзначив Микола Удовиченко.

У 2009 роцi обсяг операцiй Укрексiмбанку з надання факторингових послуг склав понад 1,8 млрд.грн., що дозволило державному банку утримати за собою позицiї лiдера на ринку внутрiшнього факторингу.

Враховуючи ефективнiсть роботи державного банку з факторингу, нещодавно в рамках розширення спiвробiтництва АТ "Укрексiмбанк" з ЄБРР за Програмою сприяння торгiвлi сума кредитної угоди на фiнансування факторингових послуг, укладеної мiж ЄБРР та АТ "Укрексiмбанк" наприкiнцi 2008 року, була збiльшена на 2 млн. дол. США - до 12 млн. дол. США.

З 2005 року Укрексiмбанк входить до складу мiжнародної факторингової асоцiацiї IFG (International Factors Group), що позитивно впливає на просування послуг факторингу на українському банкiвському ринку.

Справка: Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України" - унiверсальна кредитно-фiнансова установа iз 100% державним капiталом. Вiд дня заснування Укрексiмбанк незмiнно входить до групи найбiльших системних банкiв України, має найрозгалуженiшу в Українi мережу банкiв-кореспондентiв, яка включає понад 850 банкiвських установ у рiзних країнах свiту. За результатами дослiджень мiжнародного рейтингового агентства Standard&Poor’s та Агентства фiнансових iнiцiатив "Iнформацiйна прозорiсть українських банкiв у 2006 роцi" та "Корпоративне управлiння в банкiвському секторi України в 2006 роцi" Укрексiмбанк отримав найвищу оцiнку експертiв за iнформацiйну прозорiсть. З 2001 по 2007 роки банк щороку отримував визнання вiд банку "JP Morgan Chase" (США) як один з кращих банкiв-кореспондентiв у свiтi за якiстю розрахункiв у доларах США.