BANK-UA.com
  Курс НБУ на 18.02
$ 27.247894
30.681129
  всі валюти

Загальнi збори акцiонерiв Кредобанку затвердили збiльшення статутного капiталу до 1,9 мiльярдiв гривень

13.05.2010

30 квiтня 2010 року у м.Львовi вiдбулися черговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Кредобанк". В ходi зборiв акцiонери ухвалили рiшення щодо затвердження результатiв розмiщення акцiй двадцятої емiсiї Кредобанку на суму 368 мiльйонiв гривень. Вiдтепер, згiдно затверджених змiн до Статуту банку, статутний капiтал Кредобанку складатиме 1 918 969 469,16 грн.

Загальнi збори акцiонерiв затвердили рiчний звiт ПАТ "Кредобанк" за 2009 рiк, складений за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, разом з висновком аудиторської компанiї "Прайсвотерхаус Куперс (Аудит)" та рiчний звiт Кредобанку за 2009 рiк, складений вiдповiдно до вимог нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, з висновком аудитора фiрми "ПКФ Аудит-фiнанси".

На зборах були також затвердженi звiт Правлiння про дiяльнiсть Банку у 2009 роцi, а також звiти Спостережної Ради та Ревiзiйної Комiсiї Банку про їх дiяльнiсть у 2009 роцi.

Крiм того, акцiонери Кредобанку шляхом кумулятивного голосування затвердили оновлений склад Спостережної Ради у кiлькостi семи осiб, а саме: Кшиштофа Дреслєра, Якуба Папєрского, Яна Карваньского, Анну Жмигродську-Шиманську, Анджея Колатковского, Лукаша Дзєконьского, Роберта Бадзяка. Всi зазначенi особи є керiвниками вищого та середнього рiвня стратегiчного акцiонера банку - найбiльшого польського банку PKO BP SA.

Головою Спостережної Ради банку залишився Кшиштоф Дреслєр, який обiймає посаду Заступника Голови Правлiння PKO BP SA, а Заступником Голови Спостережної Ради банку обрано Якуба Папєрскi, який теж займає посаду Заступника Голови Правлiння PKO BP SA

Крiм ухвалення зазначених рiшень, на Загальних зборах акцiонерiв було затверджено нову редакцiю "Положення про Спостережну раду ПАТ "Кредобанк", нову редакцiю "Положення про Правлiння ПАТ "Кредобанк" та нову редакцiю "Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Кредобанк".

Довiдка: ПАТ "Кредобанк" створено у Львовi та зареєстровано у Державному банку колишнього СРСР 14 травня 1990 р. Банк є правонаступником АТ "Захiдно-Український Комерцiйний Банк", та АТ "Кредит Банк (Україна)".

ПАТ "Кредобанк" є найбiльшою польською iнвестицiєю в банкiвську установу України, а його статутний фонд складає 1 млрд. 551 млн. грн. В структурi акцiонерного капiталу банку iнвестицiї стратегiчного захiдного iнвестора - PKO Bank Polski S.A. складають 99,5%. Сьогоднi ПАТ "Кредобанк" входить до 2-ї групи "Великi банки" за класифiкацiєю Нацiонального банку України, регiональна мережа Банку ПАТ "Кредобанк" нараховує 20 фiлiй та 142 вiддiлення та охоплює майже всi областi України та Автономну Республiку Крим, має 376 власнi банкомати. Клiєнтами Банку є бiльше 31 тис. юридичних осiб та пiдприємцiв та близько 315 тис. фiзичних осiб. Банк динамiчно розвивається, входить у тридцятку найбiльших банкiв України, до того ж є однiєю з найпотужнiших фiнансових установ Захiдної України.