BANK-UA.com
  Курс НБУ на 18.02
$ 27.247894
30.681129
  всі валюти

Кредобанк дає студентам шанс розпочати кар’єру

12.05.2010

6 травня 2010 року представники Кредобанку взяли участь у студентському "Форумi кар’єри", який вiдбувся в примiщеннi актового залу Львiвського Нацiонального Унiверситету iменi Iвана Франка. Головним завданням Форуму було надати можливiсть студентам особисто поспiлкуватися з потенцiйними роботодавцями, отримати детальну iнформацiю про наявнi вакансiї вiд представникiв служб персоналу провiдних мiжнародних та українських компанiй, обмiнятися досвiдом з iншими студентами стосовно працевлаштування та роботи.

В рамках цiєї зустрiчi активну участь з боку Кредобанку прийняли представники департаменту управлiння персоналом, який вiдповiдає за пiдбiр та оцiнку, навчання i мотивацiю персоналу банку.

Бiля стенду Кредобанку зацiкавленi у працевлаштуваннi студенти могли дiзнатися про наявнi вакансiї, умови стажування i проходження практики в фiнансовiй установi та отримати iншу iнформацiю пов’язану iз спiвпрацею банку зi студентами.

- Ми в Кредобанку впевненi, що молодий спецiалiст своєю енергiю, завзятiстю та вiдкритiстю до нового може зробити значний внесок в розвиток того чи iншого напрямку бiзнесу банку, тому ми охоче надаємо студентам-вiдмiнникам можливiсть розпочати свою кар’єру саме в нас, - охарактеризував полiтику банку щодо працевлаштування студентiв Голова Правлiння Кредобанку Iван Феськiв.

- На даний час ми активно спiвпрацюємо з вищими навчальними закладами багатьох регiонiв України. Банк постiйно приймає на практику студентiв рiзних економiчних спецiальностей старших курсiв, а пiзнiше, пiсля конкурсного вiдбору, працевлаштовує найкращих випускникiв, - зазначив керiвник Кредобанку. - Таким чином, протягом минулого року в банку пройшли практику понад 120 студентiв, з яких близько 10% було працевлаштовано у структурнi пiдроздiли Головного офiсу та регiональнi установи Кредобанку.

Довiдка: ВАТ "Кредобанк" створено у Львовi та зареєстровано у Державному банку колишнього СРСР 14 травня 1990 р. Банк є правонаступником АТ "Захiдно-Український Комерцiйний Банк", та АТ "Кредит Банк (Україна)".

Кредобанк є найбiльшою польською iнвестицiєю в банкiвську установу України, а його статутний фонд складає 1 млрд. 551 млн. грн. В структурi акцiонерного капiталу банку iнвестицiї стратегiчного захiдного iнвестора - PKO Bank Polski S.A. складають 99,5%. Сьогоднi ВАТ "Кредобанк" входить до 2-ї групи "Великi банки" за класифiкацiєю Нацiонального банку України, регiональна мережа Банку ВАТ "Кредобанк" нараховує 20 фiлiй та 142 вiддiлення та охоплює майже всi областi України та Автономну Республiку Крим, має 376 власнi банкомати. Клiєнтами Банку є бiльше 31 тис. юридичних осiб та пiдприємцiв та близько 315 тис. фiзичних осiб. Банк динамiчно розвивається, входить у тридцятку найбiльших банкiв України, до того ж є однiєю з найпотужнiших фiнансових установ Захiдної України.