BANK-UA.com
  Курс НБУ на 25.02
$ 27.017312
30.597106
  всі валюти

Комерцiйнi банки України: пiдсумки дiяльностi за перший квартал 2010 року

30.04.2010

За перший квартал 2010 року iндекс промислового виробництва становив - 110,8 % (у 2009 роцi - 68,1%). Iндекс споживчих цiн становив 4,7 (у 2009 роцi -5,9%). Валовi валютнi резерви Нацiонального банку України на кiнець березня 2010 року склали 25,15 млрд. доларiв США (за квартал зменшення склало 1,36 млрд. доларiв США).

За даними НБУ в Українi станом на 1 квiтня 2010 року лiцензiю на здiйснення банкiвських операцiй мали 175 банкiв (185 - у 2009 роцi). У стадiї лiквiдацiї перебуває 19 банкiв (з них 17 банкiв лiквiдуються за рiшеннями НБУ, 2 - за рiшеннями господарських (арбiтражних) судiв), у шести банках дiє тимчасова адмiнiстрацiя. Протягом першого кварталу 2010р. вiдкликано банкiвську лiцензiю у 7 банкiв.

Станом на 1 квiтня 2010 р. обсяг активiв банкiвської системи становив 875,3 млрд. грн. зменшення з початку року склало 5,03 млрд.грн. В основному воно вiдбулося за рахунок скорочення обсягiв кредитних операцiй (на 24,7 млрд.грн.), частка яких становить 82,56% усiх активiв.

За перший квартал 2010 року зобов’язання банкiв зменшилися на 16,6 млрд. грн.. i на 01.04.2010 року становили 748,5 млрд. грн. При цьому на 2,0 млрд. грн. скоротилися строковi кошти юридичних осiб, та на 11,1 млрд.грн. зросли строковi кошти фiзичних осiб.

Власний капiтал банкiвської системи України збiльшився на 11,55 млрд. грн. i за станом на 01.04.2010 року становив 126,7 млрд.грн. Слiд зазначити, що збiльшення обсягу статутного капiталу банкiв з початку року склало 9,2 млрд.грн. (на 7,7%).

За перший квартал 2010 року банки отримали збиток у розмiрi 4,4 млрд.грн. (у 2009 роцi - 7,02 млрд.грн збитку)

Облiкова ставка протягом кварталу залишалася без змiн та складала 10,25% рiчних. Кредитнi ставки банкiв у нацiональнiй валютi знизились з 19,6% до 16,8% рiчних. За цей же перiод обсяг кредитiв, наданих суб’єктам господарювання та фiзичним особам, зменшився вiдповiдно на 2,0% та 5,9%.

Для аналiзу показникiв роботи банкiв Асоцiацiя українських банкiв використала баланси 157 банкiв. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показникiв за станом на 01.04.2010 року, якi представленi у 6 таблицях, у тому числi по iндикативнiй групi банкiв, до якої увiйшов 121 банк, зробленi розрахунки у динамiцi для з’ясування загальносистемних тенденцiй протягом першого кварталу 2010 року.

Загальний обсяг активiв 157 банкiв у першому кварталi 2010 року сягнув 838,36 млрд. грн., що становить 95,78% по банкiвськiй системi. По iндикативнiй групi банкiв активи за квартал зменшилися на 1,332 млрд. грн., або на 0,2%.

Структура активiв iндикативної групи протягом кварталу зазнала певних змiн: знизилась питома вага кредитiв з 67,29% до 64,7% у загальному обсязi активiв та частка депозитiв i кредитiв у iнших банках з 4,3% до 4,01%; зросли залишки на коррахунках з 8,72% до 9,24%, вкладення у цiннi папери з 4,40% до 5,58% та iншi активи з 12,89% до 13,97%.

За станом на 01.04.2010 р. структура активiв мала такий вигляд (у дужках - значення на 01.01.2010 року): 64,7% (67,29%) - кредитний портфель та лiзинг; 9,24% (8,72%) - коррахунки в iнших банках; 5,58% (4,40%) - iнвестицiйний портфель (державнi цiннi папери та вкладення в акцiї iнших пiдприємств); 4,01% (4,30%) - депозити та кредити в iнших банках; 4,10% (4,14%) - матерiальнi та нематерiальнi активи; 2,50%(2,40%) - готiвка, чеки та банкiвськi метали; 0,17%(0,17%) - iнвестицiї капiталу; 5,12%(4,64%) - iншi активи.

Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування iндикативної групи станом на 01.04.2010 р. була такою: кредити юридичним особам - 57,58% (57,30%) - склали 306,51 млрд. грн.; кредити фiзичним особам - 35,35% (35,66%) - 188,18 млрд. грн.; кредити та депозити iншим банкам - 5,84% (6,01%) - 31,08 млрд. грн.

Структура зобов’язань з початку року зазнала невеликих змiн. Питома вага строкових коштiв дещо збiльшилась з 35,23% до 36,06%; знизилась частка залучених коштiв iнших банкiв з 36,17% до 34,72%.

Станом на 01.04.2010 р. структура зобов’язань мала такий вигляд: 16,64%(16,59%) - кошти клiєнтiв до запитання (розрахунковi та поточнi рахунки); 36,06%(35,23%) - строковi кошти клiєнтiв (депозити нефiнансових установ та фiзичних осiб); 34,72%(36,17%) - залученi строковi кошти банкiв; 1,28%(1,31%) - коррахунки iнших банкiв; 4,27%(4,21%) - субординована заборгованiсть; 0,03%(0,04%) - цiннi папери власного боргу; 5,36%(4,6%) - iншi.

Обсяг капiталу 157 банкiв на 01.04.2010 року становив 151,03 млрд. грн., або 14,14 млрд. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капiталу становив 122,83 млрд. грн.

По iндикативнiй групi банкiв обсяг капiталу (без субординованого боргу) станом на 1.04.2010 року становив 117,06 млрд. грн. Зростання капiталу цих банкiв за квартал склало 2,57% або 2,93 млрд.грн. Статутний капiтал збiльшився на 9,92% або на 10,63 млрд.грн.

Фiнансовий результат за перший квартал 2010 року 157 банкiв становив -4,29 млрд. грн.

У iндикативнiй групi банкiв збитки склали 4,39 млрд. грн., у першому кварталi 2009 року збиток банкiв склав 1,353 млрд.грн. На вiд’ємний фiнансовий результат вплинуло зростання обсягу резервiв пiд заборгованiсть за кредитами, що наданi клiєнтам, на 11,71%. Станом на 01.04.2010р. їх обсяг склав 104,17 млрд. грн. (93,25 млрд. грн.).