BANK-UA.com
  Курс НБУ на 21.02
$ 27.087563
30.722714
  всі валюти

Кредобанк запровадив систему продажу банкiвських послуг пакетами для роздрiбних клiєнтiв

29.04.2010

Прагнучи забезпечувати фiзичним особам - клiєнтам банку комплексне банкiвське обслуговування, Кредобанк з квiтня цього року запровадив продаж банкiвських послуг для роздрiбних клiєнтiв пакетами.

Вiдтепер iснуючi клiєнти Кредобанку вiдповiдно до своїх потреб в тих чи iнших банкiвських послугах та планованих обсягiв використання цих послуг можуть обрати тарифний пакет - "БАЗОВИЙ", "КРЕДО КОМФОРТ", "КРЕДО КЛАСIК". Для бiльш заможних клiєнтiв, якi зацiкавленi у бiльш персональному банкiвського обслуговуванi, пропонує тарифнi пакети "VIP", "PREMIUM" та "PLATINUM".

Кожен пакет послуг включає в себе весь набiр можливих банкiвських продуктiв та послуг, що можуть бути наданi клiєнтовi в Кредобанку, це - депозити, кредити, рахунки, платежi, сейфи, чеки та iншi банкiвськi послуги. В залежностi вiд виду пакету, а точнiше його тарифної сiтки, вартiсть банкiвських послуг вiдрiзняється, також зростає або зменшується кiлькiсть безкоштовних банкiвських послуг.

- Запровадження такої системи продажу банкiвських послуг, - зазначає Голова Правлiння Кредобанку Iван Феськiв, - це змiна загального пiдходу до продажу банкiвських послуг для роздрiбних клiєнтiв. До цього часу банк пропонував пакетне обслуговування для пiдприємств малого та середнього бiзнесу, а також корпоративних клiєнтiв. Вiдтепер перевагами такої форми придбання банкiвських продуктiв i послуг можуть скористатися i всi клiєнти - фiзичнi особи, кiлькiсть яких перевищує 300 тисяч осiб.

- Впровадження пакетних послуг, - додає керiвник банку, - це не тiльки оптимiзацiя та чiтка регламентацiя тарифiкацiї продуктiв та послуг для клiєнтiв, прозорiсть встановлення тарифiв та охоплення пакетами всiх послуг банку, але й виявлення лояльностi Кредобанку до iснуючих клiєнтiв, адже в тарифних пакетах багато послуг та продуктiв є безкоштовними.

Довiдка: ПАТ "Кредобанк" створено у Львовi та зареєстровано у Державному банку колишнього СРСР 14 травня 1990 р. Банк є правонаступником АТ "Захiдно-Український Комерцiйний Банк", та АТ "Кредит Банк (Україна)".

ПАТ "Кредобанк" є найбiльшою польською iнвестицiєю в банкiвську установу України, а його статутний фонд складає 1 млрд. 551 млн. грн. В структурi акцiонерного капiталу банку iнвестицiї стратегiчного захiдного iнвестора - PKO Bank Polski S.A. складають 99,5%. Сьогоднi ПАТ "Кредобанк" входить до 2-ї групи "Великi банки" за класифiкацiєю Нацiонального банку України, регiональна мережа Банку ПАТ "Кредобанк" нараховує 20 фiлiй та 140 вiддiлення та охоплює майже всi областi України та Автономну Республiку Крим, має 376 власних банкоматiв. Клiєнтами Банку є бiльше 31 тис. юридичних осiб та пiдприємцiв та близько 315 тис. фiзичних осiб. Банк динамiчно розвивається, входить у тридцятку найбiльших банкiв України, до того ж є однiєю з найпотужнiших фiнансових установ Захiдної України.