BANK-UA.com
  Курс НБУ на 20.02
$ 27.173251
30.689470
  всі валюти

Частка Кредобанку в обслуговуваннi зовнiшньої торгiвлi України з Польщею зросла в 1,5 рази

27.04.2010

Згiдно даних Державного комiтету статистики України Польща є одним з основних торговельних партнерiв України. За загальним обсягом зовнiшньоторговельних операцiй, який у 2009 роцi склав 3 580,9 млн. дол. США, Польща посiла 4-те мiсце серед всiх країн-партнерiв України. При цьому обсяги обслуговування операцiй зовнiшньоекономiчної дiяльностi з Польщею через Кредобанк становили минулого року 233,8 млн. дол. США.

- Частка Кредобанку в обслуговуваннi зовнiшньої торгiвлi мiж Україною та Польщею зросла в 1,5 рази i за пiдсумками 2009 роцi склала 6,5%, - розповiдає Голова Правлiння Кредобанку Iван Феськiв. - Така ринкова частка є найвищою в iсторiї Кредобанку та засвiдчує успiшну реалiзацiю банком стратегiчного завдання щодо обслуговування польсько-українських економiчних вiдносин та пiдприємств польсько-українського бiзнесу.

- За пiдсумками 2009 року частка банку зросла за бiльшiстю показникiв обслуговування зовнiшньоекономiчних операцiй, - додає Iван Феськiв, - але найбiльш помiтно вона зросла за обслуговуванням iмпорту з Польщею, це пояснюється, насамперед, широким представленням банку в захiдних областях України, з притаманною для них орiєнтованiстю на iмпорт. В цiлому на долю Захiдного регiону, що включає 8 областей, припадає 80% обсягу зовнiшньоторгiвельних операцiй, якi обслуговує Кредобанк.

Позитивною тенденцiєю є також збiльшення частки Кредобанку по обслуговуванню зовнiшньоекономiчної дiяльностi пiдприємств України з усiма країнами свiту, яка зросла в 1,2 рази у попереднiм роком. Загальний обсяг зовнiшньоекономiчних операцiй, який обслуговував Кредобанк, склав в 2009 роцi майже 670 млн. дол. США.

- Визначаючи обслуговування зовнiшньоекономiчних операцiй своїм прiоритетом, Кредобанк нацiлений на залучення нових клiєнтiв, якi здiйснюють зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть, та розробив привабливi i конкурентноздатнi пропозицiї для цього сегменту клiєнтiв, - пiдкреслив керiвник Кредобанку. - Зокрема, для клiєнтiв, що активно спiвпрацюють з польськими партнерами, Кредобанк запропонував послугу швидкiсних розрахункiв мiж Україною та Польщею - "Польський експрес", яка передбачає зарахування коштiв на рахунок партнера на протязi 24 годин, покриття у всiх регiонах Польщi та оперативний супровiд платежiв. Також при здiйсненнi зовнiшньоторговельних операцiй Кредобанк пропонує пiдприємствам скористатися банкiвськими гарантiями, послугами з обслуговування експортного та iмпортного документарного iнкасо в iноземнiй валютi i документарними акредитивами.

Довiдка: ПАТ "Кредобанк" створено у Львовi та зареєстровано у Державному банку колишнього СРСР 14 травня 1990 р. Банк є правонаступником АТ "Захiдно-Український Комерцiйний Банк", та АТ "Кредит Банк (Україна)".

ПАТ "Кредобанк" є найбiльшою польською iнвестицiєю в банкiвську установу України, а його статутний фонд складає 1 млрд. 551 млн. грн. В структурi акцiонерного капiталу банку iнвестицiї стратегiчного захiдного iнвестора - PKO Bank Polski S.A. складають 99,5%. Сьогоднi ПАТ "Кредобанк" входить до 2-ї групи "Великi банки" за класифiкацiєю Нацiонального банку України, регiональна мережа Банку ПАТ "Кредобанк" нараховує 20 фiлiй та 142 вiддiлення та охоплює майже всi областi України та Автономну Республiку Крим, має 376 власних банкоматiв. Клiєнтами Банку є бiльше 31 тис. юридичних осiб та пiдприємцiв та близько 315 тис. фiзичних осiб. Банк динамiчно розвивається, входить у тридцятку найбiльших банкiв України, до того ж є однiєю з найпотужнiших фiнансових установ Захiдної України.