BANK-UA.com
  Курс НБУ на 25.02
$ 27.017312
30.597106
  всі валюти

НБУ: Пiдведено пiдсумки дiлових очiкувань пiдприємств у 1 кварталi 2010 року

23.04.2010

Нацiональний банк України вiдзначає четвертий квартал поспiль полiпшення макроекономiчних очiкувань та очiкувань щодо власного розвитку пiдприємств. Оцiнка пiдприємствами свого фiнансово-економiчного стану майже досягла докризового рiвня.

Пiдведено пiдсумки чергового опитування щодо дiлових очiкувань пiдприємств, якi щокварталу проведяться Нацiональним банком України.

У свiтовiй практицi широко розповсюджене використання показникiв дiлової активностi , якi обчислюються за результатами опитувань економiчних агентiв урядовими органами, бiзнес-асоцiацiями, iнформацiйними агентствами. Вони є випереджаючими iндикаторами щодо розвитку економiки, при прийняттi рiшень на них орiєнтуються iнвестори на фiнансових ринках, пiдприємцi при плануваннi своєї дiяльностi, органи державної влади при прийняттi рiшень з економiчної полiтики.

Опитування, проведене Нацiональним банком України у лютому 2010 року, дозволило отримати та проаналiзувати оцiнки понад 1200 пiдприємств рiзних галузей економiки з усiх регiонiв України щодо поточної та майбутньої дiлової активностi та сформувати уявлення про коротко- та середньостроковi тренди розвитку бiзнес-середовища.

Iстотну цiннiсть для планування стратегiй розвитку та прийняття iнвестицiйних рiшень становлять агрегованi iнфляцiйнi та курсовi очiкування, оцiнки очiкуваної динамiки використання виробничих потужностей, залишкiв готової продукцiї, кiлькостi працiвникiв, реалiзацiї, цiн на продукцiю, iнвестицiйної активностi, потреби у позикових коштах тощо.

Аналiтичний звiт "Дiловi очiкування пiдприємств України" розмiщено на веб-сторiнцi НБУ за адресою : http://www.bank.gov.ua/publication/.