BANK-UA.com
  Курс НБУ на 21.02
$ 27.087563
30.722714
  всі валюти

Кредобанк запровадив механiзм публiчної пропозицiї для фiзичних осiб

21.04.2010

Для удосконалення процесу обслуговування клiєнтiв, пiдвищення зручностi банкiвського сервiсу та зменшення витрат часу клiєнтiв Кредобанк запровадив механiзм публiчної пропозицiї для фiзичних осiб. Публiчною пропозицiєю виступають "Правила надання комплексних банкiвських послуг фiзичним особам у ПАТ "Кредобанк". Цi Правила визначають систему договiрних норм та встановлюють загальний порядок та умови функцiонування договiрних правовiдносин мiж Кредобанком та клiєнтами - фiзичними особами.

Вiдтепер клiєнти-фiзичнi особи, якi зацiкавленi скористатися послугами Кредобанку, можуть ознайомитися з Правилами надання комплексних банкiвських послуг фiзичним особам у ПАТ "Кредобанк" на корпоративному сайтi банку. Згодом пiд час особистого вiзиту в банкiвську установу, клiєнт замiсть багатосторiнкового документу укладає з банком невеликий за обсягом договiр на надання тої чи iншої банкiвської послуги.

В цьому договорi зазначено всi iстотнi умови послуги, яка надається клiєнтовi, i пiдписуючи його, клiєнт банку пiдтверджує ознайомлення та згоду з умовами Правил викладеними на сайтi, а також приймає на себе обов’язки та набуває прав, якi передбаченi ними.

- Завдяки впровадженню публiчної пропозицiї, - розповiдає Голова Правлiння Кредобанку Iван Феськiв, - будь-який потенцiйний клiєнт може в себе вдома вiдвiдати Iнтернет-сторiнку нашого банку та ознайомитись з Правилами надання в Кредобанку банкiвських послуг. Таким чином, клiєнт отримує можливiсть детально розглянути Правила та порадитись з рiдними чи знайомими. I якщо вони не викликають у нього заперечень, то клiєнт може вiдвiдати установу банку i за декiлька хвилин пiдписати договiр обсягом не бiльше однiєї сторонки, наприклад, на вiдкриття карткового або депозитного рахунку.

- Таке нововведення дозволяє нашим клiєнтам суттєво зекономити час при вiдвiдуваннi установ банку, - додає Iван Феськiв, - та прийняти зважене рiшення щодо користування банкiвськими послугами. Крiм того, термiн "публiчна пропозицiя" передбачає, що вiдтепер банк зобов’язаний надавати рiвнi умови для всiх клiєнтiв-фiзичних осiб. Це накладає на банк додатковi обмеження у роботi з клiєнтами, проте є перевагою для кожного окремого клiєнта - вiн може бути переконаний, що отримає банкiвськi послуги по справедливiй цiнi i жоден iнший клiєнт в цей час не отримає бiльш вигiдних умов нiж вiн.

Довiдка: ПАТ "Кредобанк" створено у Львовi та зареєстровано у Державному банку колишнього СРСР 14 травня 1990 р. Банк є правонаступником АТ "Захiдно-Український Комерцiйний Банк", та АТ "Кредит Банк (Україна)".

ПАТ "Кредобанк" є найбiльшою польською iнвестицiєю в банкiвську установу України, а його статутний фонд складає 1 млрд. 551 млн. грн. В структурi акцiонерного капiталу банку iнвестицiї стратегiчного захiдного iнвестора - PKO Bank Polski S.A. складають 99,5%. Сьогоднi ПАТ "Кредобанк" входить до 2-ї групи "Великi банки" за класифiкацiєю Нацiонального банку України, регiональна мережа Банку ПАТ "Кредобанк" нараховує 20 фiлiй та 140 вiддiлень та охоплює майже всi областi України та Автономну Республiку Крим, має 376 власнi банкомати. Клiєнтами Банку є бiльше 31 тис. юридичних осiб та пiдприємцiв та близько 315 тис. фiзичних осiб. Банк динамiчно розвивається, входить у тридцятку найбiльших банкiв України, до того ж є однiєю з найпотужнiших фiнансових установ Захiдної України.