BANK-UA.com
  Курс НБУ на 25.02
$ 27.017312
30.597106
  всі валюти

УКБС виступає за створення єдиної методологiї оцiнки кредитних портфелiв

16.03.2010

Експерти Асоцiацiї "Український Кредитно-Банкiвський Союз" звернулися до Прем’єр - Мiнiстра України iз проханням врегулювати проблеми методологiчного забезпечення оцiнки активiв, що здiйснюють незалежнi оцiнювачi в межах своїх повноважень, визначених чинним законодавством України. УКБС стурбований вiдсутнiстю єдиної методологiї оцiнки кредитних портфелiв, яку б мали використовувати незалежнi оцiнювачi задля визначення їх ринкової вартостi.

На думку представникiв банкiвської спiльноти, це створює пiдстави для необґрунтованого завищення ринкової цiни, унеможливлює визначення справедливої вартостi активiв, що, в свою чергу, викликає недовiру з боку потенцiйних покупцiв, якi втрачають цiкавiсть до угоди.

На даний момент, згiдно затверджених НБУ норм, тимчасовий адмiнiстратор залучає до оцiнки активiв банкiв незалежного оцiнювача, який має право визначати ринкову вартiсть активiв банкiв, що пропонуються до продажу. Крiм цього, пiд час проведення вiдкритих торгiв, цiна продажу може бути зменшена "не бiльше нiж на 30 % вiд ринкової вартостi таких активiв".

Але, враховуючи те, що в Українi тiльки розпочато процес продажу активiв банкiвських установ в рамках програм фiнансового оздоровлення, для реалiзацiї такого механiзму необхiдно мати розробленi та впровадженi Стандарти оцiнки кредитних портфелiв для визначення справедливої вартостi такого типу активiв з урахуванням свiтової практики та нацiонального досвiду.

Узагальнення iснуючого у нацiональних банкiвських установах досвiду свiдчить про те, що серед ключових факторiв, якi, насамперед, мають враховуватися пiд час оцiнки кредитних портфелiв фiзичних осiб - середня тривалiсть прострочення погашення заборгованостi; ринкова вартiсть застави на дату проведення оцiнки; спiввiдношення ринкової вартостi застави та кредитної заборгованостi та iн.

Враховуючi положення Закону України "Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi", а також наведенi факти УКБС уважає, що КМУ має дати доручення Фонду Державного майна України пiдготувати та затвердити: стандарти (методологiю) оцiнки кредитних портфелiв щодо визначення вартостi активiв банкiв для продажу на вiдкритих торгах, а також вимоги щодо обов’язкової сертифiкацiї оцiнювачiв на знання стандартiв оцiнки. Крiм того, з метою уникнення зловживань необхiдно встановити контроль за належним застосуванням стандартiв оцiнки та визначити вiдповiдальнiсть оцiнювача за їх порушення.

"Висловленi пропозицiї дозволять як учасникам торгiв, так i НБУ при затвердженнi звiтiв тимчасових адмiнiстраторiв, бути впевненими, що оцiнка вiдбулася за заздалегiдь визначеними й зрозумiлими правилами, а корегування цiни угоди вiдбулося в межах установлених НБУ вiдхилень, - зауважує Генеральний директор Асоцiацiї "Український Кредитно-Банкiвський Союз" Галина Олiфер. - Для реалiзацiї цiєї мети УКБС готовий взяти активну участь у розробцi даної iнiцiативи та надати експертiв для ефективного вирiшення питання."Возможно, формат этой картинки не поддерживается браузером.