BANK-UA.com
  Курс НБУ на 18.02
$ 27.247894
30.681129
  всі валюти

УКБС: Зниження боргу пiсля реструктуризацiї послаблює фiнансову стiйкiсть банкiв

16.03.2010

Асоцiацiя "Український Кредитно-Банкiвський Союз" звернулася до Комiтету Верховної Ради України з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi iз зауваженнями до законопроекту "Про внесення змiн до пункту 4 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законiв України з метою подолання негативних наслiдкiв фiнансової кризи" (реєстр. N 6146 вiд 04.03.2010), яким передбачено внесення змiн до положень антикризового закону в частинi реструктуризацiї кредитної заборгованостi позичальникiв.

Пiдтримуючи запропоноване у проектi скасування визначених у Законi N 1533 обмежень щодо термiнiв та способiв реструктуризацiї, УКБС зазначив про необхiднiсть виключення обмеження щодо реструктуризацiї кредитної заборгованостi юридичних осiб. Це сприятиме запровадженню адекватних заходiв пiд час роботи з позичальниками, якi зазнали тимчасових фiнансових труднощiв, але платоспроможнiсть яких може бути вiдновлена внаслiдок проведення реструктуризацiї заборгованостi.

Крiм цього, УКБС виступає за виключення iз Закону N 1533 положення, за яким комерцiйнi банки за реструктуризованими кредитними договорами зобов’язанi звiльнити позичальникiв вiд сплати будь-яких штрафних санкцiй за несвоєчасне виконання умов кредитних договорiв, що виникли до дати такої реструктуризацiї.

"Вказана норма Закону N 1533 на сьогоднiшнiй день втратила свою актуальнiсть i має бути скасована з метою посилення платiжної дисциплiни позичальникiв. Адже саме можливiсть застосування банком штрафiв виступає стимулом для належного виконання позичальниками своїх договiрних зобов’язань, - наголошує Генеральний директор Асоцiацiї "Український Кредитно-Банкiвський Союз" Галина Олiфер. - Крiм того, УКБС пропонує виключити iз Закону N 1533 норму, за якою комерцiйнi банки мають зобов’язання на щорiчне зменшення на 0,25% (у проектi Закону - на 0,5%) суми основного непогашеного боргу за реструктуризованими зобов’язаннями."

Експерти УКБС вважають, що запропонований механiзм зниження суми непогашеного боргу пiсля закiнчення трирiчного перiоду з дня реструктуризацiї не може розглядатися як ефективний iнструмент зниження ризикiв за кредитами позичальникiв, якi зазнали тимчасових фiнансових труднощiв. В той же час, такий захiд буде мати негативний вплив на фiнансовий результат банку та, вiдповiдно, на його фiнансову стiйкiсть у разi, якщо обсяги таких операцiй будуть значними.