BANK-UA.com
  Курс НБУ на 25.02
$ 27.017312
30.597106
  всі валюти

УКБС: "Для виконання рiшень судiв виконавцям потрiбнi валютнi рахунки"

12.03.2010

Асоцiацiя "Український Кредитно-Банкiвськiй Союз" звернулася до Мiнiстерства юстицiї iз проханням вжити необхiдних заходiв для врегулювання iснуючих неузгодженостей в системi примусового виконання рiшень судiв та iнших органiв (посадових осiб) та iнiцiювати внесення вiдповiдних змiн до дiючого законодавства.

Численнi вiдмови органiв державної виконавчої служби у виконаннi виконавчих документiв в iноземнiй валютi є найпоширенiшою проблемою у виконавчому провадженнi. Основний мотив таких дiй - вiдсутнiсть у вiддiлiв державної виконавчої служби рахункiв в iноземнiй валютi, що не вiдповiдає iнтересам банкiв. Оскiльки фактично зменшує суму боргу за рахунок валютних коливань внаслiдок протизаконного перерахування органами державної виконавчої служби на рахунок стягувача нацiональної валюти за курсом НБУ на дату вiдкриття виконавчого провадження, або на дату видачi виконавчого документу. Але це є порушенням вимог ст. 51 Закону України "Про виконавче провадження", яка встановлює порядок звернення стягнення на майно та кошти боржника при обчисленнi боргу в iноземнiй валютi.

Незважаючи на усталену практику, вiдповiдно до якої сума боргу в iноземнiй валютi конвертується в гривню, аналiз законодавства дає пiдстави вважати, що стягнення боргу безпосередньо в iноземнiй валютi можливе. Порядок примусового списання коштiв в iноземнiй валютi законодавчо визначений i регулюється Положенням про порядок виконання банками документiв на переказ, примусове списання i арешт коштiв в iноземних валютах та банкiвських металiв, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України N 216 вiд 28.07.2008. Для забезпечення звернення стягнення при обчисленнi боргу в iноземнiй валютi передбачена обов’язковiсть зазначення державним виконавцем у платiжнiй вимозi на списання коштiв номера рахунку в iноземнiй валютi органу державної виконавчої служби.

"Проблема, яка не дозволяє застосовувати даний порядок на практицi полягає у вiдсутностi у органiв Державної виконавчої служби валютних рахункiв. Адже перерахування коштiв на рахунок стягувача при примусовому списаннi не дозволяється. Виконавцям забороняється проводити видачу та переказ стягнутих ними сум стягувачам без зарахування на депозитний рахунок державної виконавчої служби. Отже, перевести грошi безпосередньо на рахунок стягувача заборонено законодавством, а перевести суму в iнвалютi на рахунок державного виконавця - практично не можливо, - зауважує Генеральний директор Асоцiацiї "Український Кредитно-Банкiвський Союз" Галина Олiфер. - Для розв’язання проблеми потрiбно чiтке законодавче врегулювання процедури стягнення боргу в iноземнiй валютi. Оптимальним способом вирiшення вбачається надання органам державної виконавчої служби повноважень на вiдкриття рахункiв в iноземнiй валютi."