BANK-UA.com
  Курс НБУ на 20.02
$ 27.173251
30.689470
  всі валюти

За сприяння АУБ у м. Донецьк проведено регiональну банкiвську конференцiю

10.03.2010

Президент Асоцiацiї українських банкiв Олександр Сугоняко на запрошення Асоцiацiї "Донецький банкiвський союз" 4-5 березня з робочим вiзитом перебував у м. Донецьк, де взяв участь у регiональнiй банкiвськiй конференцiї на тему "Пiдсумки роботи банкiв Донецької областi за 2009 рiк". Конференцiю проводила Асоцiацiя "Донецький банкiвський союз" за сприяння Асоцiацiї українських банкiв та Управлiння НБУ в Донецькiй областi.

У роботi конференцiї взяли участь Президент Асоцiацiї "Донецький банкiвський союз", народний депутат України Павло Клiмець, Президент Асоцiацiї українських банкiв Олександр Сугоняко, заступник начальника Управлiння НБУ в Донецькiй областi Валентина Дубинiна, керiвники донецьких комерцiйних банкiв ПАО "Донгорбанк", ПАО КБ "Український фiнансовий свiт", АБ "Український БiзнесБанк", ПАО "ЄвроПромБанк", КБ "Капiтал", ПАО "ПроФiнБанк", ПАО "Банк Фамiльний", а також керiвники регiональних фiлiй банкiв Донецького регiону: ВАТ "Ощадбанк", ПАО "ПУМБ", ПАТ "Промiнвестбанк", ПАО "Унiкомбанк".

Пiд час конференцiї було проаналiзовано стан та перспективи розвитку комерцiйних банкiв Донецького регiону. Не дивлячись на те, що 2009-й - був роком полiтичної i економiчної кризи в країнi, у заступника начальника Управлiння НБУ в Донецькiй областi Валентини Дубiнiної були пiдстави вiдзначити позитивнi змiни в дiяльностi банкiвської системи регiону за минулий рiк. Зокрема, за її словами, про це свiдчить зростання депозитiв населення та юридичних осiб, який почався наприкiнцi 2009 року. Такий факт, вважає Валентина Дубинiна, пiдтверджує висновки про те, що довiра вкладникiв до банкiв поступово повертається. Оскiльки в країнi зберiгалася складна економiчна ситуацiя, вкладники вiддавали перевагу депозитам на короткi термiни. За 2009 рiк вони зросли на 82,6 вiдсотка (до 8,7 мiльярдiв гривень), тодi як довгостроковi депозити зменшилися на 44,8 вiдсотка (до 5,4 мiльярдiв гривень).

За словами заступника начальника Управлiння НБУ в Донецькiй областi, наприкiнцi року стало поступово поновлюватися кредитування банками реального сектора економiки. За четвертий квартал кредитний портфель банкiв збiльшився на 0,9 вiдсотка, але в цiлому за рiк залишки по кредитах зменшилися на 2,6 вiдсотка. Основними позичальниками банкiв i фiлiалiв Донеччини залишалися пiдприємства торгiвлi, якi отримали 23,9 вiдсотка загального об’єму кредитiв, та переробна промисловiсть - 21,4 вiдсотка. До кiнця року питома вага проблемних позик в кредитному портфелi банкiв досягла 10,5 вiдсотка проти 2,4 на початок року.

За 2009 рiк банки Донецького регiону отримали негативний фiнансовий результат на суму 1,2 мiльярда гривень, тодi як у 2008-му результат фiнансової дiяльностi, не дивлячись на початок кризи, був позитивним - понад 925 мiльйонiв гривень. При цьому в Управлiннi НБУ в Донецькiй областi вiдзначають, що цiла низка банкiв регiону закiнчили рiк прибутковими. Серед лiдерiв були названi "Український фiнансовий свiт", "Пiвденкомбанк", "Унiкомбанк", "Укрбiзнесбанк" тощо.

Як вiдзначив пiд час конференцiї Президент АУБ Олександр Сугоняко, "досягнення банкiв Донеччини позитивно видiляються на загальному фонi, це говорить про добру роботу Управлiння НБУ в Донецькiй областi i всiєї фiнансової системи регiону".

Учасники конференцiї обговорили чимало актуальних для банкiв питань, серед яких, зокрема, й вiдносини банкiв з клiєнтами. Особливу увагу банкiри придiлили питанню взаємин мiж кредиторами та позичальниками. В черговий раз пiднiмалася тема довiри населення до банкiв, а також питання нормативного та законодавчого регулювання банкiвської дiяльностi.

Серед iншого, було наголошено на неефективнiй роботi судової системи та виконавчої служби при розглядi справ щодо захисту прав кредиторiв. Учасники конференцiї висловили занепокоєння з приводу тенденцiї у сферi законодавчого регулювання цивiльно-правових вiдносин, якi фактично порушують майновi iнтереси банкiв-кредиторiв. Було наголошено, що народними депутатами та урядовцями, замiсть заходiв щодо реального зменшення негативних наслiдкiв економiчної кризи, часто приймаються популiстськi нормативно-правовi акти, якi сприяють захистовi прав боржникiв за рахунок iгнорування майнових iнтересiв кредиторiв. "Тому Асоцiацiя "Донецький банкiвський союз" звернулася до НБУ та Верховної Ради з проханням усунути прогалини в законодавствi з даного питання", - пiдкреслив президент Асоцiацiї "Донецький банкiвський союз", народний депутат України Павло Клiмець.

Учасники конференцiї зiйшлися на думцi, що сучасний етап розвитку економiки України висуває перед банками новi складнi завдання. Тому необхiдно якнайскорiше вiдновити довiру населення до банкiв i забезпечити їх стабiльну роботу. А для повернення довiри, на думку банкiрiв, потрiбна дiєва програма економiчного розвитку i рiшучi кроки, якi б дали реальний результат. Також банки вважають, що для того, щоб полiпшити положення в банкiвськiй системi України, необхiдний тверезий погляд нової влади на економiку країни.

По завершенню регiональної банкiвської конференцiї у прес-центрi "Донбас-медiа" вiдбулася прес-конференцiя для представникiв ЗМI, у якiй взяли участь Президент Асоцiацiї "Донецький банкiвський союз", народний депутат України Павло Клiмець, Президент Асоцiацiї українських банкiв Олександр Сугоняко, заступник начальника Управлiння НБУ в Донецькiй областi Валентина Дубинiна.

Пiд час перебування у Донецьку було досягнуто домовленiсть про поглиблення спiвпрацi мiж АУБ та Донецьким банкiвським союзом, проведення спiльних заходiв як регiонального, так i всеукраїнського характеру, обговорено можливi спiльнi дiї на майбутнє. Окрiм цього керiвництво Асоцiацiї "Донецький банкiвський союз" пiдтвердило своє бажання вступити до Асоцiацiї українських банкiв.