BANK-UA.com
  Курс НБУ на 25.02
$ 27.017312
30.597106
  всі валюти

Кредобанк залучив додатковi 15 млн.доларiв США на умовах субординованого боргу

02.03.2010

Кошти на умовах субординованого боргу в сумi 15 млн. доларiв США були залученi Кредобанком строком на 8 рокiв вiд його стратегiчного акцiонера - найбiльшого польського банку PKO Bank Polski SA.

25 лютого 2010 року Кредобанк отримав дозвiл вiд Комiсiї Нацiонального банку України з питань нагляду i регулювання дiяльностi банкiв на врахування цих коштiв до капiталу банку.

"Вдруге за останнi пiвроку наш стратегiчний акцiонер надає Кредобанку кошти на умовах субординованого боргу, - коментує подiю Заступник Голови Правлiння Кредобанку Данута Сiкора, - якi на пiдставi дозволу Нацiонального банку можуть враховуватись в складi регулятивного капiталу. У листопадi минулого року банк вже отримав кошти в сумi 20 млн.доларiв, а тепер додатково залучив ще 15 млн.доларiв. За рахунок цього, а також з урахуванням розмiщення акцiй на суму 368 млн.гривень, яке на даний час триває, значення показника адекватностi регулятивного капiталу Кредобанку значно зросло. Так станом на 01 березня 2010 року значення цього показника у ПАТ "Кредобанк" склало 25,4% при мiнiмальному значеннi, встановленому Нацiональним банком на рiвнi 10%. Стабiльна капiтальна пiдтримка Кредобанку з боку його стратегiчного акцiонера є важливим фактором, який визначає надiйнiсть нашого банку та захищенiсть коштiв наших клiєнтiв. Дуже добре, що дедалi бiльше клiєнтiв при виборi банку для спiвпрацi орiєнтуються не лише на величину вiдсоткових ставок за депозитами, а на реальнi ознаки надiйностi фiнансової установи. Головними з таких ознак якраз i є готовнiсть власникiв банку вкладати в нього додатковий капiтал та належний рiвень адекватностi капiталу фiнансової установи".

Довiдка: ПАТ "Кредобанк" (kredobank.com.ua) створено у Львовi та зареєстровано у Державному банку колишнього СРСР 14 травня 1990 р. Банк є правонаступником АТ "Захiдно-Український Комерцiйний Банк", АТ "Кредит Банк (Україна)" та ВАТ "Кредобанк".

ПАТ "Кредобанк" є найбiльшою польською iнвестицiєю в банкiвську установу України, а його статутний фонд складає 1 млрд. 551 млн. грн. В структурi акцiонерного капiталу банку iнвестицiї стратегiчного захiдного iнвестора - PKO Bank Polski S.A. складають 99,5%. Сьогоднi ПАТ "Кредобанк" входить до 2-ї групи "Великi банки" за класифiкацiєю Нацiонального банку України, регiональна мережа Банку ПАТ "Кредобанк" нараховує 20 фiлiй та 142 вiддiлення та охоплює майже всi областi України та Автономну Республiку Крим, має 376 власнi банкомати. Клiєнтами Банку є бiльше 31 тис. юридичних осiб та пiдприємцiв та близько 315 тис. фiзичних осiб. Банк динамiчно розвивається, входить у тридцятку найбiльших банкiв України, до того ж є однiєю з найпотужнiших фiнансових установ Захiдної України.