BANK-UA.com
  Курс НБУ на 22.02
$ 27.002630
30.658786
  всі валюти

УКБС регулюватиме нормативно-правовi проблеми банкiв у Мiiнiстерствi юстицiї

10.02.2010

Асоцiацiя "Український Кредитно-Банкiвський Союз" звернула увагу Мiнiстра юстицiї України Миколи Онiщука на необхiднiсть забезпечення систематичної роботи Громадської ради (ГР) при Мiнюстi, створеної у лютому 2009 року.

Консультацiйно-дорадчий орган перетворився на формально iснуючу структуру, позбавлену можливостi надавати експертну оцiнку щодо документiв чи певних подiй, а також полiпшувати нормативно-правову базу, оскiльки попри закрiпленi законодавством зобов’язання центральних органiв виконавчої влади забезпечувати систематичну роботу дорадчих структур, не провiв жодного засiдання.

. Причому, експерти УКБС вбачають в цьому одну з причин зниження рiвня прозоростi влади через неврахованiсть громадської думки у процесi пiдготовки та органiзацiї рiшень мiнстерства. Адже вiд дiєвостi громадських рад залежить ступiнь суспiльної довiри до влади та стабiльнiсть у вiдносинах мiж державою й суспiльством. Та саме ефективнiсть дорадчих структур зменшує вiрогiднiсть поширення корупцiйних явищ в управлiнському процесi, бо рiшення приймаються пiд час публiчної аргументацiї.

Для покращення ситуацiї представники банкiвської спiльноти наполягають на необхiдностi термiнового забезпечення систематичної роботи ГР та створеннi умов для ефективного виконання завдань, передбачених Положенням про Громадську раду. Це дозволить приймати обгрунтованi рiшення та створювати документи, що будуть сприяти пожвавленню iпотечного та цiльового кредитування iз врахуванням свiтового досвiду подолання наслiдкiв фiнансової кризи. Такий крок позитивно вплине на ефективнiсть дiалогу влади з громадськiстю та використання консультацiйного потенцiалу ради для реалiзацiї євроiнтеграцiйних прагнень України.

"УКБС, враховуючи гостроту та актуальнiсть проблем фiнансових установ, iнiцiює створення експертної групи з питань банкiвської дiяльностi. Вона буде дiяти у складi Громадської ради Мiнiстерства юстицiї та брати активну участь в її роботi: координувати заходи та готувати пропозицiї до проектiв нормативно-правових актiв щодо дiяльностi фiнансових установ, - зазначає Генеральний директор Асоцiацiї "Український Кредитно-Банкiвський Союз" Галина Олiфер. - Це дасть змогу забезпечити високу ефективнiсть проведення консультацiй з громадськiстю, зробити прозорою дiяльнiсть дорадчого органу, оприлюднюючи прийнятi ним рiшення у засобах масової iнформацiї."