BANK-UA.com
  Курс НБУ на 18.02
$ 27.247894
30.681129
  всі валюти

Про пiдсумки роботи Кредобанку у 2009 роцi

08.02.2010

Протягом 2009 року Кредобанк проводив полiтику пiдвищення ефективностi своєї операцiйної дiяльностi. При цьому у сферi активних операцiй банк зосередив увагу на роботi iз вже наявним кредитним портфелем та свiдомо обмежував прийняття додаткових кредитних ризикiв з огляду на невизначену економiчну ситуацiю в країнi.

Найбiльш вагомим результатом такої полiтики стало значне зростання операцiйної ефективностi Кредобанку - операцiйний прибуток (до формування резервiв) зрiс у порiвняннi з 2008 роком на 262% i склав понад 146 млн.гривень. Таке зростання прибутковостi було забезпечено як за рахунок пiдвищення операцiйних доходiв банку на 26%, так i за рахунок вжитих заходiв щодо обмеження адмiнiстративно-управлiнських витрат, якi за пiдсумками 2009 року були нижчими за витрати попереднього року.

За рахунок планового погашення клiєнтами ранiше виданих кредитiв заборгованiсть фiзичних осiб перед Кредобанком скоротилась за пiдсумками року на 17% до 1 378 млн.гривень, заборгованiсть юридичних осiб - на 9% до 3 184 млн.гривень. З огляду на зниження величини кредитного портфелю у 2009 роцi чистi активи банку в цiлому теж скоротилися на 8,2% i становлять 5 475 млн.гривень.

Дотримуючись консервативної та обережної полiтики при оцiнцi кредитних ризикiв, Кредобанк у 2009 роцi продовжував здiйснювати доформування резервiв пiд активнi операцiї. Всього у 2009 роцi банк сформував додатковi резерви в сумi 674 млн.гривень, довiвши спiввiдношення сформованих резервiв пiд кредити до 27% загального обсягу кредитного портфелю. Формування зазначених резервiв мало на метi адекватно вiдобразити зниження кредитоспроможностi та платiжної дисциплiни українських позичальникiв пiд випливом кризових явищ в економiцi та девальвацiї нацiональної валюти.

Проведене Кредобанком доформування резервiв пiд активнi операцiї зумовило негативний фiнансовий результат банку за пiдсумками 2009 року, який склав -528 млн.гривень. При цьому Кредобанк розглядає сформованi резерви як важливе внутрiшнє джерело зростання прибутковостi у майбутнiх роках за рахунок активної роботи з позичальниками банку по напрямку реструктуризацiї та стягнення кредитної заборгованостi.

Фундаментом стiйкостi Кредобанку в умовах несприятливого зовнiшнього середовища залишалась належнiсть до групи капiталу найбiльшого польського банку PKO Bank Polski SA. Протягом 2009 року стратегiчний акцiонер збiльшив статутний капiтал Кредобанку в 2,9 рази на 1 мiльярд 24 мiльйона гривень. Наприкiнцi року банк додатково залучив вiд польського акцiонера кошти на умовах субординованого боргу в сумi 20 млн.доларiв США. Внаслiдок реалiзацiї цiєї програми капiталiзацiї значення нормативу адекватностi регулятивного капiталу Кредобанку зросло з 11,4% на початок до 17,0% на кiнець 2009 року, що суттєво перевищує встановлене Нацiональним банком мiнiмальне значення.

Всебiчна пiдтримка з боку стратегiчного iнвестора сприяла безумовному виконанню Кредобанком свої зобов’язань перед клiєнтами та вкладниками. Навiть у перiоди найбiльш складної ситуацiї на фiнансовому ринку у 1-му кварталi 2009 року Кредобанк забезпечував негайне повернення депозитiв та проведення платежiв клiєнтiв у режимi "день у день", що було належним чином оцiнено клiєнтами. За 2009 рiк обсяг коштiв населення в Кредобанку зрiс на 196 млн.гривень i склав 2 566 млрд.грн. Таким чином, при скороченнi обсягу депозитiв фiзичних осiб у банкiвськiй системi на -1,9% за 2009 рiк, їх обсяг у Кредобанку зрiс на 8,3%. Як наслiдок, частка Кредобанку за коштами фiзичних осiб за пiдсумками 4-го кварталу 2009 року досягла значення у 1,21%, що є максимальним значенням за останнiх 8 кварталiв.

Зменшення обсягу коштiв юридичних осiб у 2009 роцi було вiдображенням складної фiнансової ситуацiї бiльшостi українських пiдприємств, що спонукало їх до використання в поточнiй господарськiй дiяльностi коштiв, якi ранiше розмiщувались на банкiвських рахунках. При цьому, зниження обсягу коштiв юридичних осiб в Кредобанку на -8,9% було майже вдвiчi нижчим за вiдтiк коштiв суб’єктiв господарювання iз банкiвської системи в цiлому (-18,0% за оперативним даними НБУ). В загальнiй сумi кошти клiєнтiв в Кредобанку за пiдсумками 2009 року зросли на 2,9% i склали 3 548 млн.гривень.

За пiдсумками 2009 року клiєнтами Кредобанку є 31,2 тисяч юридичних осiб та пiдприємцiв та понад 314 тисяч фiзичних осiб. Банк обслуговує близько 60 тисяч рахункiв суб’єктiв господарювання та понад 500 тисяч рахункiв приватних клiєнтiв.

Обрана банком полiтика щодо проведення платежiв клiєнтiв без затримок навiть у перiоди гострого дефiциту лiквiдностi на ринку, одним iз своїх результатiв мала збiльшення кiлькостi зарплатних проектiв та емiтованих банком платiжних карток. Хоча в цiлому по банкiвськiй системi за даними НБУ кiлькiсть активних карток скоротилася вiдразу на 24,6%, у Кредобанку кiлькiсть активних карток навпаки зросла на 2,3% i досягла 233 тисяч карток. Завдяки цьому банк пiднявся на 15-те мiсце серед всiх українських банкiв за кiлькiстю активних платiжних карток. Паралельно Кредобанк продовжував розвиток iнфраструктури карткового бiзнесу - у 2009 роцi було запущено у експлуатацiю власний процесiнговий центр банку, який став першим на Захiднiй Українi, та розширено на 7% мережу банкоматiв, кiлькiсть яких досягла 376 одиниць.

В рамках комплексної програми пiдвищення ефективностi банку у 2009 роцi було реалiзовано заходи по оптимiзацiї регiональної мережi Кредобанку та покращенню якостi обслуговування клiєнтiв. Зокрема, 6 фiлiй банку було реорганiзовано у вiддiлення, а робота 14 найменш ефективних вiддiлень була припинена. Таким чином, регiональна мережа Кредобанку на початок 2010 року включає 20 фiлiй та 142 вiддiлення у 22 областях України та Автономнiй республiцi Крим. Внаслiдок оптимiзацiї регiональної мережi та органiзацiйної структури чисельнiсть працiвникiв Кредобанку за 2009 рiк також скоротилась на 7%.

Соцiальну вiдповiдальнiсть будь-якого бiзнесу, у тому числi i банкiвського, найкраще iлюструє обсяг податкiв, сплачених до державних та мiсцевих бюджетiв. Кредобанком за 2009 рiк до бюджетiв та позабюджетних фондiв рiзних рiвнiв сплачено податкiв та зборiв на загальну суму 57,5 мiльйонiв гривень.

Довiдка: Публiчне акцiонерне товариство "Кредобанк" створено у Львовi та зареєстровано у Державному банку колишнього СРСР 14 травня 1990 р. Банк є правонаступником АТ "Захiдно-Український Комерцiйний Банк", АТ "Кредит Банк (Україна)" та ВАТ "Кредобанк".

ПАТ "Кредобанк" є найбiльшою польською iнвестицiєю в банкiвську установу України, а його статутний фонд складає 1 млрд. 551 млн. грн. В структурi акцiонерного капiталу банку iнвестицiї стратегiчного захiдного iнвестора - PKO Bank Polski S.A. складають 99,5%. Сьогоднi ПАТ "Кредобанк" входить до 2-ї групи "Великi банки" за класифiкацiєю Нацiонального банку України.