BANK-UA.com
  Курс НБУ на 21.02
$ 27.087563
30.722714
  всі валюти

Спiвпраця Кредобанку зi страховими компанiями виходить на новий рiвень

05.02.2010

29 сiчня в Кредобанку вiдбулося нагородження найкращих працiвникiв з продажу страхових продуктiв вiд компанiй-партнерiв банку СК "ПЗУ Україна", СК "НАСТА" та СК "Альфа Страхування".

Конкурс в Кредобанку спiльно зi страховими компанiями-партнерами на визначення найуспiшнiших продавцiв страхових продуктiв по програмi "bankassurance" вiдбувався з жовтня 2009 року протягом 3-х мiсяцiв. Метою проведення даного конкурсу було активiзувати спiвпрацю банку зi страховими компанiями та заохотити найбiльш активних працiвникiв, якi здiйснюють продаж страхових продуктiв по програмi "bankassurance".

Згiдно умов конкурсу за результатами продажу страхових продуктiв протягом 3-х мiсяцiв СК "ПЗУ Україна" вiдзначила переможця в номiнацiї "Найкраща фiлiя" та "Найкращий спiвробiтник". СК "Альфа Страхування" i СК "НАСТА" обрали найкращих працiвникiв в номiнацiях "Найпродуктивнiший продавець" та "Найефективнiший продавець". Також СК "Альфа Страхування" вiдзначила заохочувальними подарунками працiвникiв Кредобанку в номiнацiях "Найбiльша сума по КАСКО", "Найбiльша сума по ОСЦПВ", "Найбiльша сума з страхування майна".

Вiд страхових компанiй-партнерiв Банку переможцi конкурсу отримали почеснi дипломи та грамоти, сучаснi ноутбуки, та iншi цiннi подарунки. Переможець в номiнацiї "Найкраща фiлiя" отримав вiд СК "ПЗУ Україна" потужну кавомашину.

- Ми в Кредобанку вважаємо перспективною спiвпрацю з такими провiдними страховими компанiями України як "ПЗУ Україна", "НАСТА" та "Альфа Страхування", - прокоментувала подiю Данута Сiкора, Заступник Голови Правлiння, що здiйснює нагляд за вертикаллю роздрiбного продажу. - Адже поряд з банкiвськими продуктами Кредобанку ми маємо змогу запропонувати клiєнтовi цiлий спектр рiзноманiтних страхових продуктiв, тим самим створюючи для нього додатковi зручностi та економлячи його час. В 2010 роцi банк ставить перед собою завдання в декiлька разiв збiльшити кiлькiсть проданих страхових продуктiв i такий конкурс є своєрiдною пiдготовкою до виконання цього завдання.

Довiдка: ПАТ "Кредобанк" створено у Львовi та зареєстровано у Державному банку колишнього СРСР 14 травня 1990 р. Банк є правонаступником АТ "Захiдно-Український Комерцiйний Банк", та АТ "Кредит Банк (Україна)".

ПАТ "Кредобанк" є найбiльшою польською iнвестицiєю в банкiвську установу України, а його статутний фонд складає 1 млрд. 551 млн. грн. В структурi акцiонерного капiталу банку iнвестицiї стратегiчного захiдного iнвестора - PKO Bank Polski S.A. складають 99,5%. Сьогоднi ПАТ "Кредобанк" входить до 2-ї групи "Великi банки" за класифiкацiєю Нацiонального банку України, регiональна мережа Банку ПАТ "Кредобанк" нараховує 20 фiлiй та 142 вiддiлення та охоплює майже всi областi України та Автономну Республiку Крим, має 376 власнi банкомати. Клiєнтами Банку є бiльше 31 тис. юридичних осiб та пiдприємцiв та близько 315 тис. фiзичних осiб. Банк динамiчно розвивається, входить у тридцятку найбiльших банкiв України, до того ж є однiєю з найпотужнiших фiнансових установ Захiдної України.