BANK-UA.com
  Курс НБУ на 25.02
$ 27.017312
30.597106
  всі валюти

УКБС: "90% європи користується платiжними картками, в Українi таких поменшало на чверть"

01.02.2010

Асоцiацiя "Український Кредитно-Банкiвський Союз" пiдтримує iнiцiативу розширення сфери використання платiжно-кредитних карток та впровадження масових безготiвкових розрахункiв у сферi торгiвлi та послуг (проект постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Питання переведення торгiвцiв на здiйснення розрахункiв з використанням спецiальних платiжних засобiв").

Експертами УКБС зазначена важливiсть диференцiйованого пiдходу до термiнiв переведення торгiвцiв на обов’язкове приймання спецiальних платiжних засобiв в оплату за проданi товари в залежностi вiд чисельностi населенного пункту, де розмiщено суб’єкт господарювання. Зваженого ставлення потребує також розмiр комiсiї, яку отримують банки в залежностi вiд тарифiв платiжних систем.

Податковi преференцiї торгiвцям, що здiйснюють вiдповiднi розрахунки та забезпечують приймання спецiальних платiжних засобiв стануть додатковим стимулом використання платiжно-кредитних карток та впровадження масових безготiвкових розрахункiв. А для суттєвого скорочення готiвкового обiгу переваги платiжних карток варто активнiше пропагувати серед населення.

За офiцiйною статистикою 2009 роцi нацiональний ринок платiжних карт скоротився на чверть через втрату карткових клiєнтiв та призупинення карткового кредитування. Тому з початку 2010 року кiлькiсть карток, за якими було здiйснено хоча б одну операцiю за останнi 12 мiсяцiв дорiвнювала майже 29 мiльйонiв (на 9,5 мiльйонiв менше, нiж у 2008 роцi).

"За позитивними прогнозами кiлькiсть активних платiжних карт в Українi в 2010 роцi збiльшиться на 25 %. Хоча до розвиненої Європи, де власниками платiжних карток є 90 % населення, а в обiгу знаходиться лише 10 (в Українi до 30) вiдсоткiв iснуючої грошової маси нам ще досить далеко," - зазначає Генеральний директор Асоцiацiї "Український Кредитно-Банкiвський Союз" Галина Олiфер.