BANK-UA.com
  Курс НБУ на 18.02
$ 27.247894
30.681129
  всі валюти

Голова Держфiнмонiторингу Iгор Черкаський очолив Раду з питань дослiдження методiв та тенденцiй у вiдмиваннi брудних коштiв при Урядi

21.01.2010

Кабiнет Мiнiстрiв України утворив Раду з питань дослiдження методiв та тенденцiй у вiдмиваннi доходiв, одержаних злочинним шляхом, i фiнансуваннi тероризму.

Вiдповiдне рiшення затверджене постановою уряду вiд 6 сiчня 2010 року N25.

Очолив Раду Голова Державного комiтету фiнансового монiторингу України Iгор Черкаський. Крiм того, до складу Ради увiйшли представники Мiнекономiки, Мiнюста, ГоловКРУ, ДПА, Держфiнпослуг, АМКУ, Держказначейства та ряду iнших державних органiв.

Рада з питань дослiдження методiв та тенденцiй у вiдмиваннi доходiв, одержаних злочинним шляхом, i фiнансуваннi тероризму є постiйно дiючим консультативно-дорадчим органом, утвореним Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Основними завданнями Ради є сприяння забезпеченню координацiї дiй органiв виконавчої влади у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, i фiнансуванню тероризму; вивчення проблемних питань, пов’язаних з реалiзацiєю державної полiтики у цiй сферi та пiдготовка пропозицiй щодо шляхiв їх вирiшення. Крiм того, Рада проводитиме аналiз ефективностi здiйснення заходiв щодо запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, i фiнансуванню тероризму, стану додержання при цьому конституцiйних прав i свобод людини i громадянина.

Також Рада вiдповiдно до покладених на неї завдань проводитиме аналiз актiв законодавства, а також мiжнародно-правових актiв у цiй сферi, готуватиме вiдповiднi пропозицiї щодо вдосконалення нацiонального законодавства; братиме участь у пiдготовцi проектiв нормативно-правових актiв щодо впровадження мiжнародних стандартiв, зокрема, Сорока рекомендацiй та Дев’яти спецiальних рекомендацiй щодо боротьби з фiнансуванням тероризму Групи з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням коштiв (FATF). Крiм того, Рада готуватиме пропозицiї до плану заходiв iз запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, i фiнансуванню тероризму, а також довгострокових програм i стратегiй розвитку нацiональної системи, розроблятиме рекомендацiї щодо удосконалення органiзацiї взаємодiї органiв виконавчої влади, iнших державних органiв у цiй сферi тощо.

За результатами своєї роботи Рада подаватиме Кабiнету Мiнiстрiв України розробленi рекомендацiї та пропозицiї.

Для виконання покладених на неї завдань Рада має право одержувати в установленому порядку вiд органiв виконавчої влади, iнших державних органiв, пiдприємств, установ та органiзацiй необхiдну статистичну, довiдкову та iншу iнформацiю про їх дiяльнiсть у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, i фiнансуванню тероризму; запрошувати на свої засiдання представникiв органiв виконавчої влади, iнших державних органiв, пiдприємств, установ та органiзацiй для обговорення проблемних питань, що виникають пiд час здiйснення заходiв щодо виявлення методiв i тенденцiй у цiй сферi; залучати до участi у своїй роботi спецiалiстiв органiв виконавчої влади, iнших державних органiв, пiдприємств, установ, органiзацiй, закладiв освiти (за погодженням з їх керiвниками), iноземних фахiвцiв i представникiв засобiв масової iнформацiї (за згодою), основна або тематична дiяльнiсть яких пов’язана з проблемами боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, i фiнансуванням тероризму тощо.

Органiзацiйною формою роботи Ради є засiдання, якi проводяться за рiшенням її голови, але не рiдше одного разу на квартал. Пропозицiї та рекомендацiї Ради можуть бути реалiзованi шляхом прийняття Кабiнетом Мiнiстрiв України рiшення, проект якого вносить Держфiнмонiторинг або iнший орган виконавчої влади, представник якого входить до складу Ради.