BANK-UA.com
  Курс НБУ на 18.02
$ 27.247894
30.681129
  всі валюти

Результати роботи з недобросовiсними позичальниками Укрпромбанку станом на 11.01.2010 р.

15.01.2010

Укрпромбанк Станом на 11.01.2010 р. Укрпромбанком проведено ряд дiй, направлених на погашення простроченої заборгованостi позичальникiв банку або її реструктуризацiю згiдно Указу Президента України вiд 08.10.2009 р. N 813/2009 "Про заходи щодо забезпечення вiдновлення стабiльностi у банкiвськiй системi". Реєстр проблемних позичальникiв нараховує 12 231 позичальникiв, загальною сумою проблемної заборгованостi 5,2 млрд. грн. Також банком ведеться активна робота щодо реструктуризацiї проблемної заборгованостi. 100% позичальникiв проiнформовано про необхiднiсть погашення простроченої заборгованостi, або запрошенi до банку для розгляду питання про реструктуризацiю такої заборгованостi. За 3 мiсяцi банком проведено 5 831 зустрiчей iз позичальниками (фiзичнi особи - 5 275, юридичнi особи - 556). Результатом проведеної роботи станом на 11.01.10р. 7 358 позичальникiв погасили прострочену заборгованiсть на суму 213,3 млн. грн. в тому числi:

•  фiзичнi особи - позичальники - 63,6 млн. грн.;

•  юридичнi особи - позичальники -149,7 млн. грн.;

в тому числi повнiстю погасили прострочену заборгованiсть 3 616 позичальникiв на загальну суму 82,4 млн. грн. (з них 3 483 фiзичнi особи - на суму 13,2 млн грн., 133 юридичнi особи - на суму 69,2 млн грн), часткове погашення простроченої заборгованостi вiд юридичних та фiзичних осiб склало 130,9 млн. грн.

До недобросовiсних клiєнтiв-позичальникiв, якi вiдмовились спiвпрацювати з банком, вжито наступнi заходи:

•  772 позовнi заяви до недобросовiсних позичальникiв на загальну суму вимог 4 607,2 млн. грн. пiдготовлено та подано до суду. Подано 4 звернення до Вищої Ради юстицiї України про звiльнення з посади суддiв, неправомiрнi рiшення яких унеможливили погашення заборгованостi недобросовiсними позичальниками. Подано 4 звернення до Генеральної Прокуратури України. Оскаржено рiшень в судах вищої iнстанцiї - 6;

•  iнформацiю щодо 1 592 недобросовiсних позичальникiв - юридичних та фiзичних осiб надано у вiдповiдь на запити органiв прокуратури на мiсцях;

•  списки недобросовiсних позичальникiв розмiщенi на сайтi банку.

Банк i надалi проводитеме активну дiяльнiсть щодо iнiцiювання позовної роботи для стягнення заборгованостi з недобросовiсних позичальникiв та вчинення виконавчих записiв на договорах застави.

Довiдка: Укрпромбанк зареєстрований в 1989 роцi. На 01.12.2009 р. мережа Укрпромбанку складається з 26 фiлiй i 255 вiддiлень, кiлькiсть банкоматiв - 222, кiлькiсть банкiвських термiналiв - 412, кiлькiсть торговельних термiналiв - 331.

Укрпромбанк входить у першу групу банкiв за рейтингом НБУ (найбiльшi банки). За станом на 01.12.2009 р. кредитно-iнвестицiйний портфель банку становив 11 414,8 млн. грн., статутний капiтал банку - 836 250 грн., депозити фiзичних осiб - 155,9 млн. грн., депозити юридичних осiб - 1 491,3 млн. грн.