BANK-UA.com
  Курс НБУ на 22.02
$ 27.002630
30.658786
  всі валюти

ПАТ "Авант-Банк" став членом Асоцiацiї "Український Кредитно-Банкiвський Союз"

28.12.2009

ПАТ "Авант-Банк" (м. Київ, Голова Правлiння - Вадим Качуровський) прийнято до Асоцiацiї "Український Кредитно-Банкiвський Союз" на пiдставi поданої заяви.

Асоцiацiї "Український Кредитно-Банкiвський Союз" щиро привiтала рiшення банку про вступ до УКБС та висловлює надiю на довгострокову та плiдну спiвпрацю в сферi захисту вiдстоювання прав та законних iнтересiв фiнансово-кредитних установ.

Генеральний директор Асоцiацiї "Український Кредитно-Банкiвський Союз" Галина Олiфер зазначила, що активний вступ банкiв до УКБС пояснюється, перш за все, результативною дiяльнiстю об’єднання по захисту iнтересiв банкiв на всiх рiвнях влади. В тому числi завдяки останнiм перемогам асоцiацiї щодо припинення негативної практики використання недобросовiсними позичальниками судової системи i конфлiктних норм у законодавствi для ухилення вiд виконання своїх зобов’язань за кредитними договорами, укладеними в iнвалютi; зняття заборони на вчинення виконавчого напису нотарiусу на iпотечному договорi до закiнчення термiну дiї цiєї угоди.

Ефективними були й законотворчi зусилля експертiв УКБС, що дозволили прискорити прийняття закону "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України (з метою подолання наслiдкiв фiнансової кризи)" для захисту iнтересiв вкладникiв, забезпечення нормального функцiонування банкiвської системи та стабiльностi нацiональної грошової одиницi.

Крiм того, результатом принциповостi УКБС стали кiлька десяткiв оскаржених нормативних актiв Кабiнету Мiнiстрiв, Мiнiстерства юстицiї, Нацiонального банку України, Державної податкової адмiнiстрацiї, Державної митної служби, Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку.