BANK-UA.com
  Курс НБУ на 25.02
$ 27.017312
30.597106
  всі валюти

Коментар Тимчасового адмiнiстратора Надра Банку Валентини Жуковської щодо рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України про переведення вкладникiв Банку до iншої фiнустанови

24.12.2009

Сьогоднi було оприлюднено iнформацiю про рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України стосовно передачi депозитiв вкладникiв Надра БанкУ у Родовiдбанк та виплати депозитiв через цей банк. Слiд зазначити, що дане рiшення не є остаточним - наразi ще тривають консультацiї iз представниками Кабiнету Мiнiстрiв та Нацiонального Банку України.

Позицiя Надра БанкУ зводиться до того, що питання передачi депозитiв вкладникiв банку до iншої фiнансової установи слiд розглядати комплексно, як i будь-яке рiшення, що суттєво впливає на бiзнес-дiяльнiсть банку. Нам добре зрозумiле бажання вкладникiв вiдчувати себе захищеними. Саме тому Надра Банк завжди виважено пiдходив до виконання зобов’язань перед своїми вкладниками, виходячи у першу чергу з власних можливостей.

Головною метою Надра БанкУ завжди було виконання своїх зобов’язань перед найменш захищеною категорiєю вкладникiв. Тому 18 березня Тимчасовий адмiнiстратор банку В. Б. Жуковська, використовуючи своє виключне право, звернулася до НБУ з клопотанням про капiталiзацiю Надра БанкУ за рахунок державних коштiв. Однак банк не отримав вiдповiдi стосовно отримання коштiв, якi мiг би спрямувати на виконання зобов’язань перед вкладниками. Тому, враховуючи iнтереси вкладникiв, Надра Банк з квiтня розробляв та поетапно впровадив у життя Комплексну програму з виплати депозитiв, до якої на поточний момент пiдключено понад 135 тис. вкладникiв, причому бiльше нiж 130 тисяч iз них мають депозити у розмiрi до 150 тис. гривень. З початку реалiзацiї Комплексної програми загальний обсяг виплат за депозитними та поточними рахунками склав понад 2,4 млрд. гривень, а у груднi Надра БанкУ навiть вдалося прискорити темпи виплати депозитiв для 190 тисяч вкладникiв, запланувавши до повернення за депозитами у цьому мiсяцi майже 300 млн. гривень.

Увесь цей час процес виплати депозитiв базувався виключно на власних фiнансових можливостях Надра БанкУ, без пiдтримки держави, НБУ чи залучення коштiв iнвесторiв. Програми банку були нормально сприйнятi бiльшiстю клiєнтiв банку, i процес повернення вкладiв проходив без соцiальної напруги.

До кiнця сiчня 2010 року усiма програмами з виплати коштiв поетапно буде охоплено майже 99 % вкладникiв, або понад 240 тисяч вкладникiв, якi обслуговуються у Надра БанкУ, серед яких найбiльшу кiлькiсть становлять клiєнти з депозитами до 150 тис. гривень. На сьогоднiшнiй день Надра Банк, проаналiзувавши свої можливостi стосовно виплати депозитiв населенню, може за рахунок власних коштiв виконати свої зобов’язання (у першу чергу перед найменш захищеною категорiєю вкладникiв, якi мають депозити у розмiрi до 150 тис. гривень) до кiнця першої половини 2010 року. Оскiльки ми в наших розрахунках орiєнтуємося на власнi можливостi, то здiйснити виплати депозитiв у менш короткий термiн буде важко, особливо враховуючи те, що кредитний портфель банку носить довгостроковий характер.

Керуючись основною метою - виконанням зобов’язань перед найменш захищеною категорiєю вкладникiв - ми з розумiння ставимося до прийнятого рiшення Кабiнетом Мiнiстрiв України.