BANK-UA.com
  Курс НБУ на 21.02
$ 27.087563
30.722714
  всі валюти

Акцiонери Кредобанку ухвалили рiшення про збiльшення статутного капiталу на 368 млн.грн.

22.12.2009

18 грудня у м.Львовi вiдбулися Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ВАТ "Кредобанк", на яких прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу товариства та розмiщення акцiй додаткової (двадцятої) емiсiї на суму 368 млн.гривень.

Збiльшення статутного капiталу ВАТ "Кредобанк" здiйснюється для створення умов подальшого розвитку банку в складних макроекономiчних умовах та з метою безумовного дотримання економiчних нормативiв, встановлених Нацiональним банком України.

Збiльшення капiталу за рiшенням акцiонерiв Банку буде здiйснюватись шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв в рамках закритого (приватного) розмiщення акцiй банку. Таким чином розмiщення акцiй буде здiйснюватись виключно серед акцiонерiв банку.

Розмiщення акцiй триватиме з 26 лютого 2010 року по 17 березня 2010р. (включно). Пiсля завершення емiсiї та реєстрацiї додаткового випуску акцiй статутний фонд ВАТ "Кредобанк" має скласти 1 918,97 млн.гривень.

Крiм рiшення про збiльшення статутного капiталу банку акцiонери ВАТ "Кредобанк" ухвалили рiшення щодо ряду змiн в складi Спостережної Ради банку. Зi складу Спостережної Ради було вiдкликано представникiв РКО BP SA Галину Орнатовську, Томаша Зиська. До складу Спостережної Ради натомiсть було обрано представника РКО BP SA Роберта Бадзяка.

Загальнi збори акцiонерiв вiдкликали повноваження Яна Карванського як Заступника Голови Спостережної Ради i пiдтвердили його повноваження як Члена Спостережної Ради. Також були вiдкликанi повноваження Войцеха Папєрака як Голови Спостережної Ради одночасно з пiдтвердженням його повноважень як Члена Спостережної Ради та обранням його Заступником Голови Спостережної Ради.

Новим Головою Спостережної Ради було обрано Кшиштофа Дреслєра, що на даний час займає посаду Заступника Голови Правлiння PKO BP SA, вiдповiдального за напрямок ризикiв та стягнення, а також напрямок iнвестицiйних банкiвських операцiй.

В ходi загальних зборiв акцiонерiв до вiдома мiноритарних акцiонерiв Банку було доведено звернення власника iстотної участi (мажоритарного акцiонера) польського PKO BP SA, який повiдомив, що розглядає можливiсть викупу акцiй у мiноритарних акцiонерiв. Детальнiше про умови придбання акцiй акцiонери будуть повiдомленi персонально або шляхом публiчного оголошення пiсля остаточного визначення процедури викупу акцiй.