BANK-UA.com
  Курс НБУ на 22.02
$ 27.002630
30.658786
  всі валюти

Укрексiмбанк - перший системний банк України, який одержав сертифiкат PCI DSS

18.12.2009

Укрэксимбанк 17 грудня 2009 р. вiдбулося вручення АТ "Укрексiмбанк" сертифiката PCI DSS Compliance, що пiдтверджує повну вiдповiднiсть системи обробки платiжних карток банку вимогам стандарту безпеки мiжнародних платiжних систем PCI DSS.

АТ "Укрексiмбанк", маючи власний процесинг, що обслуговує майже 20 банкiв-партнерiв, став першим з найбiльших банкiв України, який здiйснив успiшну сертифiкацiю на вiдповiднiсть PCI DSS.

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) спецiальний комплексний стандарт, який мiстить 12 роздiлiв iз вимогами до iнформацiйної та фiзичної безпеки Банку. Вiн погоджений та впроваджений мiжнародними платiжними системами Visa International, MasterCard Worldwide, American Express, JCB, Discover та Diner’s Club з метою зниження ризикiв витоку iнформацiї про платiжнi картки та її використання на шкоду власникам i емiтентам, зменшення можливих збиткiв усiх учасникiв ринку.

Сертифiкат вiдповiдностi було видано Укрексiмбанку за результатами PCI DSS- аудиту, який здiйснювався компанiєю SysNet (Iрландiя) та був успiшно завершений у вереснi 2009 року. Сертифiкацiя на вiдповiднiсть стандарту стала можливою завдяки узгодженiй роботi всiх задiяних пiдроздiлiв Укрексiмбанку та спiвробiтництву з компанiєю SysNet. Роботи, що мали на метi сертифiкацiю, розпочалися понад два роки тому та завершилися успiшним сертифiкацiйним аудитом.

Сергiй Цокол, член Правлiння АТ "Укрексiмбанк", який є куратором сфери iнформацiйних технологiй банку, вiдзначив, що сертифiкацiя на вiдповiднiсть стандарту PCI DSS пiдтверджує здатнiсть Укрексiмбанку захистити конфiденцiйну iнформацiю, виток якої може завдати шкоди банку та власникам платiжних карток, а також дозволить суттєво пiдвищити довiру до нього з боку клiєнтiв i партнерiв, змiцнити його репутацiю як надiйної банкiвської установи як в Українi, так i на мiжнародному рiвнi.

Довiдка: Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України" - унiверсальна кредитно-фiнансова установа iз 17-рiчним досвiдом роботи на банкiвському ринку України. Укрексiмбанк має розгалужену мережу, фiлiї та вiддiлення якої представленi в усiх областях та великих мiстах України. Вiд дня заснування Банк незмiнно входить до групи найбiльших системних банкiв України. Високий професiоналiзм менеджменту, квалiфiкацiя персоналу Банку, вдала органiзацiйна структура, прозорiсть роботи, широкий спектр та висока якiсть послуг стали запорукою його бездоганної репутацiї. А довiра до Укрексiмбанку вкладникiв i партнерiв допомогли зберегти провiднi позицiї серед вiтчизняних банкiв. За результатами дослiдження, яке проводилося мiжнародним рейтинговим агентством Standard&Poor`s та Агентством фiнансових iнiцiатив, Укрексiмбанк двiчi було визнано найбiльш прозорим банком України.