BANK-UA.com
  Курс НБУ на 20.02
$ 27.173251
30.689470
  всі валюти

Результати роботи з недобросовiсними позичальниками Укрпромбанку станом на 12.12.2009 р.

16.12.2009

Укрпромбанк З метою виконання Указу Президента України вiд 08.10.2009 р. N 813/2009 "Про заходи щодо забезпечення вiдновлення стабiльностi у банкiвськiй системi", Укрпромбанком було проведено вiдповiдну роботу з позичальниками, якi мають прострочену заборгованiсть. Кiлькiсть проблемних позичальникiв становить 12 231 позичальникiв, загальна сума проблемної заборгованостi складає 5,2 млрд. грн. Усi без виключення позичальники проiнформованi про необхiднiсть погашення простроченої заборгованостi, або запрошенi до банку для розгляду питання про її реструктуризацiю. Банк провiв зустрiчей iз 5 831 позичальниками (фiзичнi особи - 5 275, юридичнi особи - 556).

У результатi проведеної роботи станом на 12.12.09р. - 6 957 позичальникiв погасили прострочену заборгованiсть на загальну суму 178,2 млн. грн., а саме:

•  фiзичнi особи - 6 661 позичальник - на суму 50,2 млн. грн.;

•  юридичнi особи - 296 позичальникiв - на суму 127,9 млн. грн.;

у тому числi повнiстю погасили прострочену заборгованiсть 2 887 позичальникiв на загальну суму 67,3 млн. грн. (з них 2.775 фiзичнi особи - на суму 11,3 млн грн., 112 юридичнi особи - на суму 56,0 млн грн), решта 110,9 млн. грн. - це надходження в рахунок часткового погашення простроченої заборгованостi вiд юридичних та фiзичних осiб.

До недобросовiсних клiєнтiв-позичальникiв, якi вiдмовились спiвпрацювати з банком, вжито ряд дiй, а саме:

•  розмiщенi на сайтi банку списки таких позичальникiв;

•  пiдготовлено та подано до суду 635 позовних заяв до недобросовiсних позичальникiв на загальну суму вимог 3 726,6 млн. грн.;

•  надано iнформацiю щодо 1 585 недобросовiсних позичальникiв - юридичних та фiзичних осiб у вiдповiдь на запити органiв прокуратури на мiсцях.

Банком продовжується робота щодо вчинення виконавчих записiв на договорах застави та iнiцiювання позовної роботи для стягнення заборгованостi з недобросовiсних позичальникiв.

Довiдка: Укрпромбанк зареєстрований в 1989 роцi. На 01.12.2009 р. мережа Укрпромбанку складається з 26 фiлiй i 255 вiддiлень, кiлькiсть банкоматiв - 222, кiлькiсть банкiвських термiналiв - 412, кiлькiсть торговельних термiналiв - 331.

Укрпромбанк входить у першу групу банкiв за рейтингом НБУ (найбiльшi банки). За станом на 01.12.2009 р. кредитно-iнвестицiйний портфель банку становив 11 414,8 млн. грн., статутний капiтал банку - 836 250 грн., депозити фiзичних осiб - 155,9 млн. грн., депозити юридичних осiб - 1 491,3 млн. грн.