BANK-UA.com
  Курс НБУ на 18.02
$ 27.247894
30.681129
  всі валюти

Вiдкрито новий iнформацiйний web-ресурс Асоцiацiї українських банкiв

14.12.2009

Вiдкрито новий iнформацiйний web-ресурс Асоцiацiї українських банкiв (www.aub.org.ua), через який користувачi матимуть можливiсть оперативно отримати широкий спектр iнформацiї як про Асоцiацiю, так i про комерцiйнi банки, що входять до неї, а також про законодавчi iнiцiативи в банкiвськiй сферi, останнi новини українських банкiв тощо.

Пiд час розробки перед web-ресурсом ставилось кiлька головних задач: сучасний дизайн, iнформативнiсть, доступнiсть, простота в користуваннi та зручнiсть навiгацiї. Автор проекту - Сергiй Шумило, начальник прес-центру Асоцiацiї українських банкiв.

Новий web-ресурс АУБ мiстить iнформацiю про АУБ та її членiв, а також про НБУ, банки України та банкiвськi об"єднання. Сайт мiстить роздiли "Банкiвська система", "Банкiвськi новини", "Новини АУБ", "Монiторинг ЗМI" тощо. У роздiлi "Аналiтика" подаються аналiтичнi матерiали про стан у банкiвськiй системi, показники дiяльностi банкiв, активи, зобов’язання, капiтал банкiв, курс на мiжбанкiвському ринку з вiдповiдними графiками.

Окрiм цього, на сайтi АУБ можна отримати iнформацiю про темпи зростання i приросту основних показникiв дiяльностi банкiв України у вiдсотках до вiдповiдного перiоду минулого року, основнi показники дiяльностi банкiв України в абсолютних значеннях, темпи зростання основних показникiв дiяльностi банкiв України у вiдсотках до грудня минулого року. Також на сайтi АУБ поданi данi iндикаторiв свiтових ринкiв капiталу (Dow Jones, NASDAQ та iншi).

Оперативно оновлюється на сайтi iнформацiя про офiцiйний курс гривнi до iноземних валют, офiцiйнi курси банкiвських металiв, процентнi ставки за активними i пасивними операцiями НБУ, iнформацiя про регулювання лiквiдностi банкiв, валютнi аукцiони, продаж валюти на мiжбанкiвському ринку, середньозважений курс на мiжбанкiвському ринку, стан мiжбанкiвського кредитного ринку, процентi ставки за мiжбанкiвськими кредитами в iноземнiй валютi, процентнi ставки банкiв за кредитами i депозитами, залишок коштiв на коррахунках банкiв, процентнi ставки банкiв за строковими депозитами фiзичних осiб.

Також на сайтi дiє каталог посилань на web-ресурси банкiв - членiв АУБ, свiтових фiнансових органiзацiй, центральних банкiв країн свiту, навчальнi заклади банкiвської сфери тощо. У роздiлi "Прес-центр" є можливiсть проглянути вiдео-матерiали про актуальнi подiї в життi АУБ та банкiвської системи. Також є роздiл "Iнтернет-конференцiї". Дiє пiдписка на "Новини АУБ" та "Банкiвськi новини". Окрiм цього, передбачається, що члени АУБ матимуть можливiсть спiлкування мiж собою у внутрiшньому закритому internet-форумi.

Роздiл "Членам АУБ" дiятиме в закритому режимi i буде доступним лише для членiв Асоцiацiї через вiдповiднi паролi.

На окремому субдоменi www.tretsud.aub.org.ua в структурi сайту АУБ дiє web-ресурс Третейського суду при АУБ, де мiститься iнформацiя про дiяльнiсть Третейського суду, його документи, список суддiв, iнформацiя для учасникiв третейського розгляду тощо.

Передбачена на новому web-ресурсi можливiсть вiдкриття окремих субдоменiв забезпечує можливiсть надання членам АУБ сервiсних послуг з вiдкриття персональних сайтiв та iнтернет-сторiнок. Таким чином новий web-ресурс АУБ матиме можливiсть працювати у режимi iнтерактивного web-порталу.

Передбачена на новому web-ресурсi АУБ можливiсть розмiщення на ньому банерiв банкiв, органiзацiй-партнерiв та ЗМI.