BANK-UA.com
  Курс НБУ на 25.02
$ 27.017312
30.597106
  всі валюти

Кредобанк займає 16 мiсце серед 185-ти українських банкiв за кiлькiстю активних платiжних карток

24.11.2009

Cтаном на 1 жовтня 2009 року в Українi в обiгу знаходиться 29 млн. 683 тис. активних платiжних карток, що були емiтованi українськими банками-членами платiжних систем. За даними НБУ серед українських банкiв Кредобанк займає 16 мiсце за кiлькiстю активних платiжних карток.

На сьогоднi Кредобанк є членом мiжнародних платiжних систем MasterCard International та Visa International. Активними користувачами емiтованих банком платiжних карток станом на 1 жовтня 2009р. є 224,5 тис. клiєнтiв. Мережа банкоматiв Кредобанку нараховує 374 банкомати, а частка банку в банкiвськiй системi за кiлькiстю встановлених банкоматiв складає 1,3%.

Також потрiбно зазначити, що Кредобанк має суттєво вище, нiж у iнших банкiв, спiввiдношення карток, що активно використовуються, до загальної кiлькостi емiтованих карток. Якщо в цiлому по банкiвськiй системi вiдношення кiлькостi активних карток до загальної кiлькостi випущених складає 66%, то в Кредобанку спiввiдношення активних карток до загальної кiлькостi емiтованих досягає 91%. Це свiдчить про те, що в випущенi Кредобанком платiжнi картки є достатньо функцiональними та вiдповiдають вимогам ринку

•  Платiжнi картки Кредобанку є повнiстю самостiйним банкiвським продуктом, а не додатком до депозиту - зазначає Перший Заступник Голови Правлiння Кредобанку Данута Сiкора. - Пропонуючи клiєнтам платiжнi картки працiвники фронт-офiсу банку керуються саме об’єктивними потребами клiєнтiв у даних банкiвських продуктах.

З 2009 року Кредобанк також є єдиним банком-юридичною особою у Захiднiй Українi, що має власний процесинговий центр для обробки операцiй по банкiвських платiжних картках.

•  Пiсля запуску власного процесингового центру та модернiзацiї ряду дiючих iнформацiйних систем, - додає Данута Сiкора, - Кредобанк значно покращив якiсть послуг, що пропонуються i юридичним особам в сферi використання платiжних карток. Так, банком було суттєво розширено функцiональнiсть системи "Клiєнт-Банк", яка вiдтепер дозволяє фiнансовим менеджерам пiдприємств у звичному для них програмному середовищi здiйснювати вiддалений контроль за рухом та залишком коштiв на корпоративних картках пiдприємства, контролювати поточний статус карток, баланс та iнше.

Технiчнi новацiї реалiзованi в банку також сприяли зростанню попиту на реалiзацiю зарплатних проектiв для корпоративних клiєнтiв. На даний час Кредобанк вже реалiзував понад 2,3 тис. зарплатних проектiв i їх кiлькiсть продовжує зростати.

Справка: ВАТ "Кредобанк" (www.kredobank.com.ua) створено у Львовi та зареєстровано у Державному банку колишнього СРСР 14 травня 1990 р. Банк є правонаступником АТ "Захiдно-Український Комерцiйний Банк", та АТ "Кредит Банк (Україна)".

Статутний фонд ВАТ "Кредобанк" складає 1 млрд. 550 млн. грн. Банк є найбiльшою польською iнвестицiєю в банкiвську установу України. В структурi акцiонерного капiталу банку iнвестицiї стратегiчного захiдного партнера Банку PKO Bank Polski S.A. складають 99,5%. Сьогоднi ВАТ "Кредобанк" входить до 2-ї групи "Великi банки" за класифiкацiєю Нацiонального банку України, регiональна мережа Банку ВАТ "Кредобанк" нараховує 26 фiлiй та 144 вiддiлення та охоплює майже всi областi України та Автономну Республiку Крим, має 372 власних банкоматiв. Клiєнтами Банку є понад 34 тис. пiдприємств та 342 тис. фiзичних осiб. Банк динамiчно розвивається, входить у тридцятку найбiльших банкiв України, до того ж є однiєю з найпотужнiших фiнансових установ Захiдної України.