BANK-UA.com
  Курс НБУ на 25.02
$ 27.017312
30.597106
  всі валюти

Кредобанк достроково повернув кредит у 90 млн. доларiв

13.11.2009

10 листопада Кредобанк здiйснив дострокове повернення РКО Bank Polski SА останнiх 10 млн. доларiв з кредитної лiнiї у 90 млн. доларiв, яка була вiдкрита в листопадi 2008 року.

Найбiльший банк Польщi РКО Bank Polski SА, який є стратегiчним iнвестором Кредобанку, надав кредитну лiнiю українському банку для пiдтримки лiквiдностi та забезпечення виконання зобов’язань банку перед клiєнтами та партнерами пiд час фiнансової кризи. Кредитна лiнiя була вiдкрита українському банку наприкiнцi 2008 року термiном на 3 роки. Але вже у 2-ому кварталi цього року Кредобанк почав скорочувати обсяг заборгованостi за кредитною лiнiєю, оскiльки змiг помiтно наростити власну депозитну базу.

На сьогоднi Кредобанк повнiстю забезпечений капiталом та має високий рiвень лiквiдностi, що дозволяє дотримуватися нормативiв Нацiонального банку України.

- Ми вирiшили повернути позику достроково, - розповiдає Голова Правлiння Кредобанку Iван Феськiв, - адже протягом останнiх 7 мiсяцiв прирiст коштiв клiєнтiв на рахунках Кредобанку склав 528 млн. гривень, з них 281 млн. гривень - це кошти фiзичних осiб. Метою кредитної лiнiї було надати банку додаткову пiдтримку лiквiдностi пiд час перших мiсяцiв кризи, коли в банкiвський системi мав мiсце панiчний вiдтiк депозитiв. Спираючись на цi ресурси, Кредобанк безумовно виконував свої зобов’язання за депозитами та був одним з небагатьох банкiв, якi у найважчi для ринку перiоди проводили платежi клiєнтiв "день у день". Оскiльки зараз ми спостерiгаємо стабiльний притiк депозитiв, як вiд населення, так i вiд корпоративних клiєнтiв, це дозволило нам вiдмовитися вiд використання коштiв кредитної лiнiї. В той же час, зазначена кредитна лiнiя залишається дiючою i Кредобанк зможе нею скористатися знову, якщо в цьому виникне потреба.

Довiдка: ВАТ "Кредобанк" (kredobank.com.ua) створено у Львовi та зареєстровано у Державному банку колишнього СРСР 14 травня 1990 р. Банк є правонаступником АТ "Захiдно-Український Комерцiйний Банк", та АТ "Кредит Банк (Україна)".

Статутний фонд ВАТ "Кредобанк" складає 1 млрд. 550 млн. грн. Банк є найбiльшою польською iнвестицiєю в банкiвську установу України. В структурi акцiонерного капiталу банку iнвестицiї стратегiчного захiдного партнера Банку PKO Bank Polski SА складають 99,5%. Сьогоднi ВАТ "Кредобанк" входить до 2-ї групи "Великi банки" за класифiкацiєю Нацiонального банку України, регiональна мережа Банку ВАТ "Кредобанк" нараховує 26 фiлiй та 144 вiддiлення та охоплює майже всi областi України та Автономну Республiку Крим, має 372 власних банкоматiв. Клiєнтами Банку є понад 34 тис. пiдприємств та 342 тис. фiзичних осiб. Банк динамiчно розвивається, входить у тридцятку найбiльших банкiв України, до того ж є однiєю з найпотужнiших фiнансових установ Захiдної України.