BANK-UA.com
  Курс НБУ на 22.02
$ 27.002630
30.658786
  всі валюти

Перший мiсяць роботи Тимчасової адмiнiстрацiї АКБ "Схiдно-Європейський банк" (з 05.10.2009 р. - 4.11.2009 р.)

05.11.2009

Зазначимо, що першочерговим та основним завданням Тимчасової адмiнiстрацiї є складання загальної картини стану банку, iнвентаризацiї його активiв, пошук iнвестора та впровадження плану фiнансового вiдновлення банку.

Для забезпечення стабiльностi та стiйкостi, а також для мiнiмiзацiї строкiв виконання цього процесу, НБУ вводить мораторiй на задоволення потреб кредиторiв строком на 3 мiсяцi.

Першими кроками Тимчасової адмiнiстрацiї було

•  Скорочення загальних видаткiв банку, в т.ч. адмiнiстративних

•  Початок розробки детального плану фiнансового оздоровлення, проведення iнвентаризацiї активiв та пасивiв

•  Оптимiзацiя штату та структури пiдроздiлiв банку

•  Реструктуризацiя кредитного портфелю

•  Активна робота з позичальниками по погашенню простроченої заборгованостi

Серед перших результатiв необхiдно вiдзначити поступове вiдновлення платiжної дисциплiни банку, забезпечення проведення платежiв клiєнтiв.

Також було проведено iнвентаризацiю та пiдготовлено загальний перелiк заставного та власного майна банку, яке добровiльно виставлено Позичальниками для реалiзацiї. Його можна буде придбати як за готiвковi кошти, так i, в деяких випадках, за рахунок депозитних вкладiв, що розмiщенi в банку. Це дозволить пiдвищити лiквiднiсть та платоспроможнiсть банку.

З метою пiдтримки Позичальникiв, створення для них бiльш сприятливих умов погашення кредитiв, АКБ "Схiдно-Європейський банк" прийняв участь у валютному аукцiонi 14.10.2009 р., який проводив Нацiональний банк України. Також необхiдно зазначити, що всi клiєнти банку, якi мають кредитну заборгованiсть, мають можливiсть звернутися до банку з метою реструктуризацiї кредиту, наприклад зменшення розмiру щомiсячного платежу, змiна графiку погашення, збiльшення строку кредитування i т .д.

Розумiючи хвилювання клiєнтiв та потребу в наданнi консультацiй, а також роботi з скаргами i зверненнями, створена група посадових осiб на чолi з Тимчасовим адмiнiстратором по особистому прийому громадян. Прийом проводиться щоденно з 11.00 до 13.00 в Головному офiсi банку за адресою: м. Київ, бульв. Дружби Народiв, 17/5. Для запису потрiбно зателефонувати за номерами гарячої лiнiї 205-42-94 або 205-42-92.

Також iснує можливiсть поставити питання через форму зворотного зв’язку на офiцiйному сайтi банку www.eebank.com.ua.

Таким чином, Тимчасова адмiнiстрацiя Схiдно-Європейськго банку намагається в найкоротшi строки завершити аналiтичнi роботи з оцiнки фiнансового стану та втiлювати в життя комплекс заходiв щодо вiдновлення нормального функцiонування установи.