BANK-UA.com
  Курс НБУ на 21.02
$ 27.087563
30.722714
  всі валюти

В АУБ вiдбулась прес-конференцiя на тему "Пiдсумки дiяльностi комерцiйних банкiв України за дев’ять мiсяцiв 2009 року"

27.10.2009

"Пiдсумки дiяльностi комерцiйних банкiв України за дев’ять мiсяцiв 2009 року", - така тема прес-конференцiї, яка вiдбулася 27 жовтня в Асоцiацiї українських банкiв. У прес-конференцiї взяли участь Голова Ради АУБ, перший заступник Голови парламентського комiтету з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi Станiслав Аржевiтiн, Президент АУБ Олександр Сугоняко та Перший Вiце-президент АУБ Володимир Бондар.

Як повiдомили пiд час прес-конференцiї її учасники, за дев’ять мiсяцiв 2009 року iндекс промислового виробництва становив - 71,6% (у 2008 роцi - 105,1%). Iндекс споживчих цiн становив 9,1%, (у 2008 роцi - 16,1%). Валовi валютнi резерви Нацiонального банку України на кiнець вересня 2009 року склали 28,13 млрд. доларiв США (за 9 мiсяцiв зменшення склало 3,41 млрд. доларiв США).

За даними НБУ в Українi станом на 1 жовтня 2009 року лiцензiю на здiйснення банкiвських операцiй мали 185 банкiв. У стадiї лiквiдацiї перебуває 12 банкiв (9 - за рiшенням НБУ, 3 - за рiшенням судiв). Фiлiйна мережа банкiв України складається з 1 145 дiючих фiлiй.

Станом на 1 жовтня 2009 р. обсяг активiв банкiвської системи становив 893,5 млрд. грн., зменшення з початку року склало 32,6 млрд. грн. В основному воно вiдбулося за рахунок скорочення обсягiв кредитних операцiй, частка яких становить 77,9% усiх активiв.

За дев’ять мiсяцiв 2009 року зобов’язання банкiв зменшилися на 34,9 млрд. грн i на 01.10.2009 року становили 771,9 млрд. грн. При цьому скорочення коштiв клiєнтiв банкiв склало 37,5 млрд. грн.

Власний капiтал банкiвської системи України збiльшився на 2,34 млрд. грн. i за станом на 01.10.2009 року становив 121,6 млрд. грн. Слiд зазначити, що збiльшення обсягу статутного капiталу банкiв з початку року склало 21,9 млрд. грн. (на 26,5%).

Протягом дев’яти мiсяцiв 2009 року банки отримали збиток у розмiрi 17,20 млрд. грн. (у 2008 роцi прибуток в 6,7 млрд. грн.).

Облiкова ставка з 12.08.09 року зменшилася на 0,75 п.п. та складає 10,25% рiчних. Кредитнi ставки банкiв у нацiональнiй валютi з початку року зменшилися з 21,6% до 17,8% рiчних, в iноземнiй - з 12,6% до 10,1%. За цей же перiод обсяг кредитiв, наданих суб’єктам господарювання, зрiс на 3,9%, а фiзичним особам знизився на 10,1%.

* * *

Пiд час прес-конференцiї Президент АУБ Олександр Сугоняко вiдзначив, що для аналiзу показникiв роботи банкiв Асоцiацiя українських банкiв використала баланси 159 банкiв. За одержаними балансами виконано розрахунки ряду показникiв за станом на 01.10.2009 року, якi представленi у 6 таблицях, у тому числi по iндикативнiй групi банкiв, до якої увiйшло 105 банкiв, зробленi розрахунки у динамiцi для з’ясування загальносистемних тенденцiй протягом 2009 року.

Загальний обсяг активiв 159 банкiв протягом дев’яти мiсяцiв 2009р. сягнув 849,73 млрд. грн., що становить 95,1% по банкiвськiй системi. По iндикативнiй групi банкiв активи з початку року зменшилися на 20,89 млрд. грн., або на 2,8%.

Структура активiв iндикативної групи протягом пiврiччя зазнала певних змiн: зменшилася питома вага кредитiв з 76,38% до 71,07% у загальному обсязi активiв, вкладення у цiннi папери з 4,37% до 3,75%; дещо зросли залишки на коррахунках з 6,49% до 6,93% та iншi активи з 0,68% до 2,72%.

За станом на 01.10.2009 р. структура активiв мала такий вигляд (у дужках - значення на 01.01.2009 року): 71,07% (76,38%) - кредитний портфель та лiзинг; 6,93% (6,49%) - коррахунки в iнших банках; 3,75% (4,37%) - iнвестицiйний портфель (державнi цiннi папери та вкладення в акцiї iнших пiдприємств); 5,78% (4,80%) - депозити та кредити в iнших банках; 3,99% (3,76%) - матерiальнi та нематерiальнi активи; 2,11% (2,24%) - готiвка, чеки та банкiвськi метали; 0,20% (0,19%) - iнвестицiї капiталу; 6,17% (1,77%) - iншi активи.

Структура кредитного портфеля за об’єктами кредитування iндикативної групи станом на 01.10.2009 р. була такою: кредити юридичним особам - 56,78% (57,77%) - склали 323,2 млрд. грн.; кредити фiзичним особам - 34,64% (36,13%) - 197,2 млрд. грн.; кредити та депозити iншим банкам - 7,69% (6,10%) - 43,7 млрд. грн.

Структура зобов’язань з початку року також змiнилася. При цьому знизилася питома вага строкових коштiв з 38,35% до 33,86% та зросла частка коштiв до запитання з 14,73% до 17,15%.

Станом на 01.10.2009 р. структура зобов’язань мала такий вигляд: 17,15% (14,73%) - кошти клiєнтiв до запитання (розрахунковi та поточнi рахунки); 33,86% (38,35%) - строковi кошти клiєнтiв (депозити нефiнансових установ та фiзичних осiб); 38,75% (39,53%) - залученi строковi кошти банкiв; 1,39% (1,36%) - коррахунки iнших банкiв; 3,53% (2,15%) - субординована заборгованiсть; 0,77% (1,31%) - цiннi папери власного боргу; 3,17% (1,06%) - iншi.

Обсяг капiталу 159 банкiв на 01.10.2009р. становив 136,4млрд. грн., або 11 705,5млн. ЄВРО. Обсяг сплаченого статутного капiталу становив 101,6млрд. грн., або 8 719,7млн. ЄВРО.

По iндикативнiй групi банкiв обсяг капiталу (без субординованого боргу) станом на 01.10.2009 року становив 104 425,4 млн. грн. Незважаючи на значний вiд’ємний поточний фiнансовий результат, зростання статутного капiталу вiдбувалося випереджаючими темпами та склало 25,51% (88 928,3 млн. грн.), що призвело до зростання капiталу цих банкiв на 5,51% або 5 454,7 млн. грн.

Фiнансовий результат 159 банкiв протягом дев’яти мiсяцiв 2009 року був вiд’ємним i становив -18453,37 млн. грн. проти 6 233,9млн. грн. в 2008 роцi.

У iндикативнiй групi банкiв прибуток за дев’ять мiсяцiв був вiд’ємний та склав -10,5 млрд. грн., тодi як за аналогiчний перiод 2008 року банки мали 3 509,3 млн. грн. прибутку.

За станом на 01.10.2009 р. структура доходiв (в дужках - значення на 01.01.09 року): 66,85% (58,98%) - процентнi, 12,37% (31,89%) - комiсiйнi, 20,57% (9,10%) - iншi.

Структура процентних доходiв: 60,32 (41,18%) - вiд кредитiв суб’єктам господарювання (юридичним особам); 25,00% (38,04%) - вiд кредитiв фiзичним особам; 0,24% (0,35%) - вiд цiнних паперiв; 11,76% (15,72%) - вiд операцiй з фiлiями; 2,68% (3,81%) - вiд розмiщення коштiв у iнших банках; 0,00% (0,90%) - вiд iнших операцiй.

Структура витрат: 35,82 (39,9%)- процентнi витрати, 2,72 (2,64%) - комiсiйнi витрати; 40,09% (33,41%) - iншi витрати (витрати на утримання персоналу, оренду примiщення, утримання охорони тощо), 21,19% (20,54%) - створення резервiв; 0,18% (3,50%) - податок на прибуток.

Структура процентних витрат: 43,09% (42,74%) - за коштами фiзичних осiб; 22,57% (25,01%) - за операцiями з фiлiями; 2,45% (6,65%) - за коштами iнших банкiв; 13,02% (12,08%) - за залученими коштами суб’єктiв господарювання (юридичних осiб); 1,86% (4,36%) - вiд цiнних паперiв; 11,65% (1,20%) - за коштами, залученими вiд НБУ; 0,21% (0,28%) - вiд коштiв небанкiвських фiнансових структур; 5,15% (7,68%) - за iншими операцiями.