BANK-UA.com
  Курс НБУ на 25.02
$ 27.017312
30.597106
  всі валюти

УКБС: "Прозорi кредитнi iсторiї - шлях до попередження проблемних позик банкiв"

15.10.2009

УКБС вiдстояла необхiднiсть прозоростi кредитних iсторiй для банкiв - потенцiйних кредиторiв. Це стало можливим пiсля того як у Державнiй податковiй адмiнiстрацiї України визнали слушними зауваження Асоцiацiї "Український Кредитно-Банкiвський Союз" до проекту порядку перевiрки достовiрностi iдентифiкацiйного номеру фiзичної особи, яка вкладає кредитний правочин.

Зокрема, пропозицiю УКБС щодо забезпечення рiвних, конкурентних умов для всiх Бюро кредитних iсторiй, якi мають лiцензiю Мiнiстерства юстицiї на цей вид дiяльностi. Ранiше iнформацiя про кредитну iсторiю надавалася лише податковим установам, що може бути розцiнено як нав’язування банкiвським установам послуг окремого суб’єкта.

На думку Генерального директора Асоцiацiї "Український кредитно-банкiвський союз" Галини ОЛIФЕР "загальний доступ банкiв до такої iнформацiї сприятиме запобiганню шахрайству на фiнансовому ринку, захисту прав та iнтересiв громадян-користувачiв послуг банкiвської системи та зниженню ризикiв кредитно-фiнансових установ". Це дозволить отримати доступ до Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв, що є електронним iнформацiйним ресурсом ДПА України, банкам-користувачам бюро кредитних iсторiй, що функцiонують на нацiональному фiнансовому ринку. Впровадження такого обмiну iнформацiєю вiдповiдає дiючому законодавству. Зокрема, Закону України "Про органiзацiю формування та обiгу кредитних iсторiй", пiдписаному Президентом України Вiктором Ющенко ще у червнi 2005 року, де передбачено можливiсть передачi iнформацiї з реєстрiв, що взаємодiють з органами державної влади. Звiсно, за умов згоди суб’єкта кредитної iсторiї щодо якого здiйснюється запит.

Отже, недобросовiсним позичальникам стане складно приховувати грошовi махiнацiї. Сховатися вiд покарання не дасть персональна кредитна iсторiя. Мова про мiльйони вивчених суб’єктiв, сотнi тисяч кредитних iсторiй в Українi.