BANK-UA.com
  Курс НБУ на 21.02
$ 27.087563
30.722714
  всі валюти

Кредобанк прийняв участь у Львiвському Економiчному Тижнi

09.10.2009

З 28 вересня по 3 жовтня у м. Львовi проходив важливий економiчний захiд загальнодержавного значення - Львiвський економiчний тиждень. Такий захiд проводився вперше в Українi на основi традицiйного щорiчного Львiвського Мiжнародного Економiчного Форуму за iнiцiативи Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї. До економiчних дискусiй пiд час круглих столiв, iнвест-турiв, бiзнес-форумiв, семiнарiв та ярмарок приєдналося багато пiдприємцiв, представникiв влади, експертiв та фiнансистiв з України та зарубiжжя.

Активну участь у Львiвському економiчному форумi взяв Кредобанк - один iз лiдерiв банкiвського ринку Захiдної України, що сам є прикладом найбiльшої польської iнвестицiї в українську економiку.

Пiд час дискусiї "Iнвестицiйна стратегiя України i можливостi фiнансування" (в рамках українсько-польського бiзнес-форуму) Виконавчий директор Кредобанку Iгор Гавриляк у своєму вступi вiдзначив основнi особливостi реалiзацiї iнвестицiйних проектiв в Українi, зокрема проблеми та часовi витрати на збiльшення статутних фондiв пiдприємств, висвiтлив основнi ризики та загрози з якими стикаються в країнi пiд час iнвестицiйної дiяльностi закордонi iнвестори. Iгор Гавриляк у своїй доповiдi розповiв про тi послуги, якi надає Департамент українсько-польського бiзнесу Кредобанку пiдприємствам України, створеним за участю польського капiталу, а також детально зупинився на програмах пiдтримки польських iнвестицiй в українськi проекти.

Також 30 вересня в рамках Львiвського економiчного тижня за пiдтримки Львiвської Бiзнес-школи Українського Католицького Унiверситету, вiдбулася вiдкрита зустрiч на тему "Пiслякризовi стратегiї: як вже сьогоднi пiдготуватись до майбутнього росту ринку" за участю директора Всесвiтнього економiчного форуму Маргарет Хануз та Заступника Голови Правлiння Кредобанку Тараса Хоми, якi обговорювали цi питання з представниками бiзнес-кiл Львiвщини та гостями Львiвського економiчного тижня.

Пiд час зустрiчi доктор Маргарета Хануз розповiдала про можливi стратегiї конкурентоспроможного розвитку України пiсля закiнчення фiнансової кризи на макрорiвнi, а Тарас Хома про банкiвську систему України у перiод змiн.

У своєму виступi Тарас Хома назвав основнi передумови кризи банкiвської системи України, охарактеризував стан фiнансової системи на сьогоднi, проаналiзувавши динамiку та можливi тенденцiї змiни ключових показникiв дiяльностi банкiв. Детально Заступник Голови Правлiння Кредобанку розiбрав причини та можливi наслiдки погiршення кредитних портфелiв банкiв. Наприкiнцi свого виступу Тарас Хома зазначив, що в основу подальшої банкiвської дiяльностi потрiбно закласти новi пiдходи та методи здiснення реструктуризацiї проблемних кредитiв, щоб в подальшому уникнути аналогiчних ризикiв погiршення кредитного портфеля в банкiвськiй системi, потрiбно змiнити фiлософiю взаємовiдносин та роботи з потенцiйними клiєнтами. Тут топ-менеджер Кредобанку наголосив, що i клiєнти i банки повиннi зробити висновки та прийняти новi виклики та вимоги, якi їм ставить "пiслякризовий" фiнансовий ринок.

Довiдка: ВАТ "Кредобанк" створено у Львовi та зареєстровано у Державному банку колишнього СРСР 14 травня 1990 р. Банк є правонаступником АТ "Захiдно-Український Комерцiйний Банк", та АТ "Кредит Банк (Україна)".

Статутний фонд ВАТ "Кредобанк" складає 1 млрд. 550 млн. грн. Банк є найбiльшою польською iнвестицiєю в банкiвську установу України. В структурi акцiонерного капiталу банку iнвестицiї стратегiчного захiдного партнера Банку PKO Bank Polski S.A. складають 99,5%. Сьогоднi ВАТ "Кредобанк" входить до 2-ї групи "Великi банки" за класифiкацiєю Нацiонального банку України, регiональна мережа Банку ВАТ "Кредобанк" нараховує 26 фiлiй та 144 вiддiлення та охоплює майже всi областi України та Автономну Республiку Крим, має 372 власних банкоматiв. Клiєнтами Банку є понад 34 тис. пiдприємств та 342 тис. фiзичних осiб. Банк динамiчно розвивається, входить у тридцятку найбiльших банкiв України, до того ж є однiєю з найпотужнiших фiнансових установ Захiдної України.