BANK-UA.com
  Курс НБУ на 22.02
$ 27.002630
30.658786
  всі валюти

Унiверситет банкiвської справи НБУ розпочав перший набiр у докторантуру

06.10.2009

В Унiверситетi банкiвської справи вiдкрили докторантуру для виховання кадрiв найвищої наукової квалiфiкацiї. Докторантура розпочала роботу за однiєю спецiальнiстю - 08008 "Грошi, фiнанси i кредит". Набiр проходить у жовтнi, навчання розпочнеться у груднi. Уже вiдомо, що бажають вступити i фахiвцi УБС НБУ, i науковцi з-поза його меж. Першими кандидатами на докторiв наук стануть двоє осiб, якi навчатимуться на стацiонарнiй основi. У перспективi, Унiверситет планує вiдкриття докторантури з облiку та аудиту, а згодом i зi спецiальностi "Математичнi методи, моделi та iнформацiйнi технологiї в економiцi".

Як розповiла проректор УБС НБУ, к.е.н., проф. Анжела Кузнєцова, докторантура стала наступним кроком пiсля створення у 2001 роцi у ВНЗ аспiрантури. "Процес отримання дозволу на вiдкриття докторантури стандартний, але не легкий, - дiлиться проректор. - Причому не через оформлення документiв, а через велику кiлькiсть рiзноманiтних перевiрок". Зокрема, ревiзори з’ясовували, як Унiверситет проводить наукову роботу. Свою оцiнку давали знанi вченi, фахiвцi, якi очолюють Захiдний науковий центр i Науковий центр у Києвi. Вивчали дiяльнiсть кафедр, сумували результати науково-дослiдних тем, зокрема їх економiчний ефект тощо. I лише пiсля того, як не виявили порушень, засвiдчили факт, що рiвень квалiфiкацiї працiвникiв УБС достатньо високий, щоби забезпечити докторантуру, сформовано наукову школу i є всi пiдстави для її розвитку, вiдтак ВНЗ отримав дозвiл на вiдкриття докторантури.