BANK-UA.com
  Курс НБУ на 27.06
$ 26.166382
29.730243
  всі валюти

АУБ подала до ДПА України пропозицiї щодо перевiрки iнформацiї про позичальникiв з метою зниження ризикiв кредитування

28.09.2009

Президент Асоцiацiї українських банкiв Олександр Сугоняко звернувся до Голови Державної податкової адмiнiстрацiї України Сергiя Буряка з обґрунтуванням необхiдностi спiльного доопрацювання проекту "Порядку перевiрки достовiрностi iдентифiкацiйного номера фiзичної особи, яка укладає кредитний правочин", розробленого ДПА України i який передбачає надання доступу Бюро кредитних iсторiй до iнформацiї з реєстру платникiв податкiв.

Як вiдомо, АУБ тривалий час активно i послiдовно працює над створенням легального доступу фiнансово-банкiвської системи до iнформацiї, яка накопичується у рiзних реєстрах та базах даних державних органiв з метою зниження ризикiв кредитування. Зокрема, саме АУБ спiльно з НБУ був розроблений свого часу проект дiючого зараз Закону України "Про органiзацiю формування та обiгу кредитних iсторiй ", яким надано право доступу до iнформацiї з Державних реєстрiв бюро кредитних iсторiй, що вiдкриває можливiсть банкам легально отримувати через бюро, за згодою позичальника, iнформацiю щодо нього. Пiдтримуючи створення "Порядку перевiрки достовiрностi iдентифiкацiйного номера фiзичної особи, яка укладає кредитний правочин", в АУБ сподiваються, що його прийняття також буде сприяти роботi фiнансового сектору з легальними даними, запобiганню шахрайству на фiнансовому ринку i стабiлiзацiї роботи банкiвської системи.

Разом з тим, як вiдзначено в листi Президента АУБ до Голови ДПА України, отримання iнформацiї з Державних реєстрiв повинно надавати можливiсть банкам перевiряти необхiдну iнформацiю в обсягах, достатнiх для прийняття ними рiшення, а отримання вiдповiдi повинно проходити у режимi реального часу. "На жаль, запропонований проект Порядку не зовсiм вiдповiдає зазначеним критерiям", - наголосив Президент АУБ.

В АУБ вважають, що Порядок повинен врегульовувати доступ до iнформацiї усiх Бюро кредитних iсторiй, якi мають Лiцензiю Мiнюсту на цей вид дiяльностi, а не одного суб’єкту ринку, як це передбачено проектом ДПА України. Окрiм цього, в АУБ вiдзначають, що проектом Порядку встановлений дуже тривалий термiн отримання вiдповiдi - протягом трьох робочих днiв з дня отримання файла - запиту. Як наголосив Президент АУБ, при кредитуваннi, вiдкриттi рахунку, проведеннi банкiвських операцiй перевiрка повинна бути проведена банком у режимi реального часу, як це робиться в iнших країнах, в тому числi i в тих, де бюро кредитних iсторiй створенi всього декiлька рокiв тому - Чехiї, Польщi, Румунiї, Казахстанi, Литвi, тощо. Звертають увагу в АУБ i на такий недолiк порядку перевiрки iдентифiкацiйних даних, як те, що практично будь-яка незначна розбiжнiсть чи помилка при введеннi оператором банку iнформацiї може викликати негативну вiдповiдь i позбавити позичальника права на отримання кредиту. Вiдзначаючи наявнiсть у проектi Порядку i iнших недолiкiв, якi потребують доопрацювання, в АУБ наголошують, що основним серед них є те, що введення його в дiю у запропонованому виглядi, без врахування зауважень бюро кредитних iсторiй i банкiв, як користувачiв iнформацiї, не вирiшить питання переходу фiнансового сектору до користування легальними даними.

З огляду на вищевикладене, АУБ звернулась до ДПА України з пропозицiєю створити робочу групу з представникiв ДПАУ, НБУ, Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг, представникiв бюро кредитних iсторiй та АУБ, яка спiльними зусиллями доопрацювала би проект Порядку з врахуванням вимог Закону України "Про органiзацiю формування та обiгу кредитних iсторiй" та потреб фiнансового ринку.