BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

ВАТ "Фольксбанк" змiнило своє найменування на ПАТ "Фольксбанк"

28.09.2009

На виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року N514-VI та у вiдповiдностi з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол N 39 вiд 03.08.2009 р.) ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЛЬКСБАНК" (далi - Банк) iз 15 вересня 2009 року змiнило своє найменування на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЛЬКСБАНК".

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОЛЬКСБАНК" є правонаступником вiдносно усiх прав та обов’язкiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЛЬКСБАНК". Нова редакцiя Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЛЬКСБАНК" погоджена Нацiональним банком України 07 вересня 2009 року та зареєстрована у Виконавчому комiтетi Львiвської мiської ради Львiвської областi 09 вересня 2009 року, номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв - 1 415 105 0014 003604.

Нацiональним банком України 15 вересня 2009 року до Державного реєстру банкiв здiйснено запис про реєстрацiю нової редакцiї Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОЛЬКСБАНК" у зв`язку iз змiною найменування.

Повне найменування Банку:

•  українською мовою - Публiчне акцiонерне товариство "ФОЛЬКСБАНК"

•  англiйською мовою - Public Joint-Stock Company "VOLKSBANK"

•  росiйською мовою - Публичное акционерное общество "ФОЛЬКСБАНК"

Скорочене найменування:

•  українською мовою - ПАТ "ФОЛЬКСБАНК"

•  англiйською мовою - PJSC "VOLKSBANK"

•  росiйською мовою - ПАО "ФОЛЬКСБАНК"