BANK-UA.com
  Курс НБУ на 27.06
$ 26.166382
29.730243
  всі валюти

Укрексiмбанк своєчасно та у повному обсязi здiйснив погашення кредиту в рамках трансакцiї розмiщення єврооблiгацiй на суму 250 млн. дол. США

24.09.2009

Укрэксимбанк Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України (АТ "Укрексiмбанк") у повнiй сумi та з чiтким дотриманням графiка здiйснило погашення кредиту та вiдсоткiв за трансакцiєю розмiщення єврооблiгацiй у сумi 250 млн. дол. США, лiд-менеджерами якого виступили банки UBS Limited та Dresdner Klienwort Wasserstein.

Це була дебютна трансакцiя розмiщення єврооблiгацiй за схемою LPN на мiжнародному ринку боргових зобов’язань, здiйснена банком у 2004 роцi у сумi 150 млн. дол. США строком на 5 рокiв iз дорозмiщенням у 2005 роцi ще на 100 млн. дол. США, умови якої були визнанi найкращими та висококонкурентними для української банкiвської системи.

Своєчасним та повним виконанням своїх зовнiшнiх зобов’язань у сьогоднiшнiх складних умовах свiтової економiчної системи банк черговий раз пiдтвердив репутацiю надiйного партнера, продемонстрував стабiльнiсть та мiцнiсть своїх ринкових позицiй.

I надалi стратегiєю АТ "Укрексiмбанк" залишається пiдтримка стабiльної позитивної динамiки розвитку та змiцнення довiри до банку з боку iноземних iнвесторiв.

Довiдка: Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України" - унiверсальна кредитно-фiнансова установа зi 100% державним капiталом. Вiд дня заснування банк незмiнно входить до групи найбiльших системних банкiв України, має найрозгалуженiшу в Українi мережу банкiв-кореспондентiв, яка включає понад 850 банкiвських установ у рiзних країнах свiту. За результатами дослiджень мiжнародного рейтингового агентства Standard&Poor’s та Агентства фiнансових iнiцiатив "Iнформацiйна прозорiсть українських банкiв у 2006 роцi" та "Корпоративне управлiння в банкiвському секторi України в 2006 роцi" АТ "Укрексiмбанк" отримало найвищу оцiнку експертiв за iнформацiйну прозорiсть. "JP Morgan Chase" (США) сiм разiв поспiль визнав АТ "Укрексiмбанк" одним з кращих серед своїх банкiв-кореспондентiв у свiтi за якiстю розрахункiв у доларах США.