BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

УКБС вважає неприпустимим зволiкання з прийняттям антикризового закону та виступає за удосконалення процедури проведення валютних аукцiонiв

11.09.2009

Вiдбулося засiдання Спостережної Ради Асоцiацiї "Український Кредитно-Банкiвський Союз", в ходi якого обговорювались актуальнi питання дiяльностi банкiв. Зокрема, мова йшла про зволiкання Верховної Ради з пiдписанням компромiсного для позичальникiв та кредиторiв антикризового закону, ускладнення процедури видачi банкiвських лiцензiй та дозволiв на валютообмiннi операцiї, а також про непрозорiсть та незрозумiлiсть процедури проведення Нацбанком валютних аукцiонiв.

Зокрема, мова йшла про необхiднiсть термiнового прийняття Закону N 3585, який є антикризовим актом, що максимально збалансовує iнтереси як позичальникiв (юридичних та фiзичних осiб), так i кредиторiв. Цей Закон є вкрай необхiдним та надзвичайно важливим, у першу чергу для захисту iнтересiв громадян, якi постраждали внаслiдок кризи i мають кредитну заборгованiсть. Вiн передбачає щорiчне зменшення частини основного непогашеного боргу, реструктуризацiю кредитiв, встановлює мораторiй на стягнення житлової iпотеки за простроченими кредитами тощо. Учасники наради констатували, що для своєчасної реалiзацiї заходiв щодо стабiлiзацiї банкiвського сектора економiки необхiдно невiдкладно пiдписати цей закон.

Також обговоренi змiни до Положення про порядок видачi банкам банкiвських лiцензiй, письмових дозволiв на виконання окремих операцiй (постанова НБУ вiд 04.08.2009 N 446) та ускладнення, пов’язанi з виконанням банками вимог цiєї постанови. Так, НБУ ввiв обмеження для проведення валютообмiнних операцiй та зобов’язав банки провести переоформлення усiх дiючих лiцензiй на здiйснення валютообмiнних операцiй. Також НБУ вимагає вiд банкiв, якi мають письмовий дозвiл на здiйснення неторговельних операцiй з валютними цiнностями, отримати окремi дозволи на здiйснення операцiй з готiвковою валютою в касах i пунктах обмiну валюти банкiв, а також на здiйснення цих операцiй в обмiнних пунктах, якi працюють за укладеними банками агентськими договорами.

Фахiвцi УКБС вважають, що iнiцiйована НБУ процедура переоформлення дiючих банкiвських лiцензiй та отримання банками письмових дозволiв НБУ повинна бути максимально спрощена. Зокрема, необхiдно автоматично переоформити дiючi дозволи та лiцензiї, або максимально скоротити пакет документiв до дiючої лiцензiї та Статуту.

Також учасники засiдання обговорили нову схему проведення валютних аукцiонiв НБУ. УКБС вважає доцiльним встановлення курсу валют близького до ринкового, що зменшить ризики по використанню валютних iнтервенцiй НБУ. Насамперед необхiдно усунути технiчнi труднощi з боку НБУ, з якими стикнулись банкiвськi установи, при оформленнi заявок на аукцiон. Внаслiдок цього деякi комерцiйнi банки не змогли взяти в ньому участь. Незважаючи на те, що цiна купiвлi валюти була ними заявлена значно вищою рiвня вiдсiчки, заявки не були задовiльненi. Крiм того банки не були заздалегiдь проiнформованi, так як телеграма на участь в аукцiонi прийшла за 2 години до кiнцевого термiну, i банкiвськi установи не встигли провести роботу з клiєнтами та своєчасно подати свої заявки.

За результатами обговорення зазначеного питання члени Спостережної Ради виступили за створення робочої групи для вдосконалення механiзму проведення валютних аукцiонiв, забезпечення їх прозоростi, системностi, контрольованостi та технiчної досконалостi.