BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

Українськi фiнансисти переймають досвiд найбiльшого банку Польщi

10.09.2009

Належнiсть Кредобанку до групи капiталу найбiльшого польського банку - РКО Bank Polski SA дозволяє використовувати не лише капiтальну пiдтримку вiд стратегiчного iнвестора, а й отримувати технологiчну пiдтримку, сприяння у пiдвищеннi квалiфiкацiї персоналу та опануваннi нових технологiй роботи з клiєнтами.

- Українськi фахiвцi банку мають змогу регулярно їздити на навчання та пiдвищення квалiфiкацiї до PKO Bаnk Polski SA у Варшаву, - розповiдає Голова Правлiння Кредобанку Iван Феськiв. - В серпнi мiсяцi Кредобанк направив на стажуваннi в PKO Bаnk Polski SA декiлькох провiдних спецiалiстiв з напрямку розвитку персоналу та з напрямку обслуговування малого бiзнесу.

Фахiвцi банку ознайомилися з основними принципами органiзацiї та проведення навчання персоналу в PKO BP SA, iнструментами нагляду та контролю за перебiгом навчань, з сучасними методами проведення вiдбору кандидатiв на вакантнi посади та принципами прийому осiб на стажування та практику в лiтнiй перiод. Важливим для українських спецiалiстiв роздрiбного бiзнесу також було навчання присвячене iнструментам вiндикацiї та стягнення заборгованостi, ознайомлення з системою формування та впровадження пропозицiй банкiвських продуктiв з розрахунково-касового обслуговування клiєнтiв.

- По поверненню в Україну фахiвцi банку впроваджують найкращi досягнення потужної європейської фiнансової структури, якою є наш стратегiчний акцiонер РКО Bank Polski SA, в свою дiяльнiсть, - пiдкреслює Голова Правлiння Кредобанку Iван Феськiв. - Покращуючи таким чином результати роботи на своїй професiйнiй дiлянцi, вони покращують роботу банку в цiлому та сприяють його успiху. Таким чином, Кредобанку отримує суттєву перевагу - можливiсть оперативно реагувати на змiни потреб клiєнтiв, динамiчно розширювати та вдосконалювати спектр пропонованих послуг, - зазначає керiвник Кредобанку.

Довiдка: ВАТ "Кредобанк" створено у Львовi та зареєстровано у Державному банку колишнього СРСР 14 травня 1990 р. Банк є правонаступником АТ "Захiдно-Український Комерцiйний Банк", та АТ "Кредит Банк (Україна)".

Статутний фонд ВАТ "Кредобанк" складає 1 млрд. 550 млн. грн. Банк є найбiльшою польською iнвестицiєю в банкiвську установу України. В структурi акцiонерного капiталу банку iнвестицiї стратегiчного захiдного партнера Банку PKO Bank Polski SA складають 99,5%. Сьогоднi ВАТ "Кредобанк" входить до 2-ї групи "Великi банки" за класифiкацiєю Нацiонального банку України, регiональна мережа Банку ВАТ "Кредобанк" нараховує 26 фiлiй та 144 вiддiлення та охоплює майже всi областi України та Автономну Республiку Крим, має 373 власних банкоматiв. Клiєнтами Банку є понад 34 тис. пiдприємств та 342 тис. фiзичних осiб. Банк динамiчно розвивається, входить у тридцятку найбiльших банкiв України, до того ж є однiєю з найпотужнiших фiнансових установ Захiдної України.