BANK-UA.com
  Курс НБУ на 25.06
$ 26.191201
29.842254
  всі валюти

Новий вклад "30 днiв" вiд АТ "Укрексiмбанк" - гарантоване збiльшення вiдсоткiв та оптимальний строк

10.09.2009

Укрэксимбанк Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України" впровадило новий короткостроковий вклад для приватних клiєнтiв "30 днiв". Депозит створено з урахуванням побажань клiєнтiв, якi сьогоднi з рiзних причин не готовi будувати довгостроковi вiдносини з фiнансово-кредитними установами.

У депозитi "30 днiв" фахiвцi АТ "Укрексiмбанк" вдало поєднали можливiсть для клiєнтiв вiльно розпоряджатися власними коштами по закiнченнi кожного 30-денного перiоду та одночасно отримувати додатковий щомiсячний дохiд, розмiр якого прямо залежить вiд строку перебування коштiв на депозитному рахунку - банком передбачено щомiсячне динамiчне зростання процентної ставки за вкладом.

Вклад може бути оформлено у гривнях, доларах США або євро. Сплата вiдсоткiв за вкладом здiйснюється щомiсячно на картковий або поточний рахунок клiєнта. Банком здiйснюється безкоштовне оформлення карткового рахунку та видача мiжнародної платiжної картки до депозитного рахунку клiєнта, за допомогою якої вiн має можливiсть користуватися сплаченими банком процентами на власний розсуд i без вiдвiдування банку.

"Надiйнiсть державного банку та привабливi умови вкладу "30 днiв" є вагомим стимулом для клiєнтiв, якi поки що утримуються вiд формування довгострокових вiдносин з банками. 30-денний строк кожного наступного перiоду вкладу, а також прогресуюче зростання ставки за ним є переконливими аргументами для того, щоб залишати кошти на депозитному рахунку незалежно вiд громадських настроїв та знiмати їх лише тодi, коли це дiйсно потрiбно. Запровадження нового вкладу є ще одним свiдченням того, що Укрексiмбанк крокує в ногу з часом та вiдповiдає сучасним вимогам i потребам широкого кола споживачiв", - зауважив член Правлiння АТ "Укрексiмбанк" Володимир Гiрiс.

Довiдка: Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України" (www.eximb.com) - унiверсальна кредитно-фiнансова установа iз 17-рiчним досвiдом роботи на банкiвському ринку України, акцiонером якої є держава. Укрексiмбанк має розгалужену мережу, фiлiї та вiддiлення якої представленi в усiх областях та великих мiстах України. Вiд дня заснування Банк незмiнно входить до групи найбiльших системних банкiв України. Високий професiоналiзм менеджменту, квалiфiкацiя персоналу Банку, вдала органiзацiйна структура, прозорiсть роботи, широкий спектр та висока якiсть послуг стали запорукою його бездоганної репутацiї. А довiра до Укрексiмбанку вкладникiв i партнерiв допомогли зберегти провiднi позицiї серед вiтчизняних банкiв.

За результатами дослiдження, яке проводилося мiжнародним рейтинговим агентством Standard&Poor`s та Агентством фiнансових iнiцiатив, Укрексiмбанк двiчi було визнано найбiльш прозорим банком України.