BANK-UA.com
  Курс НБУ на 25.06
$ 26.191201
29.842254
  всі валюти

Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Кредобанку змiнили склад його Спостережної Ради

06.09.2009

3 вересня у м.Львовi вiдбулися Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ВАТ "Кредобанк". Головними питаннями, що розглядалися були вiдкликання та вибори до складу Спостережної Ради та Ревiзiйної комiсiї Банку.

Загальними зборами було вiдкликано зi складу Спостережної ради Томаша Мирончука та Войцеха Курилка у зв’язку з поданими ними заявами.

Новими Членами Спостережної Ради ВАТ "Кредобанк" було обрано:

•  Томаша Зисько - на даний момент займає посаду Виконавчого директора, вiдповiдального за напрям роздрiбного продажу PKO Bank Polski SA (Польща);

•  Марека Дзьвiгая - на даний час займає посаду директора Управлiння монiторингу заборгованостi PKO Bank Polski SA (Польща);

•  Анжея Колатковського - на даний час займає посаду Директора департаменту оцiнки кредитного ризику PKO Bank Polski SA (Польща);

•  Галину Орнатовську - на даний час займає посаду Директора регiональної роздрiбної фiлiї в Ольштинi PKO Bank Polski SA (Польща).

Одночасно Загальнi збори акцiонерiв пiдтвердили повноваження Войцеха Папєрака та Яна Карванського як Членiв Спостережної Ради ВАТ "Кредобанк". При цьому Войцех Папєрак був обраний Головою Спостережної Ради банку, а Ян Карванський - Заступником Голови Спостережної Ради банку. Членом Спостережної Ради банку також залишився Лукаш Дзєконьськi.

Таким чином загальна кiлькiсть членiв Спостережної Ради ВАТ "Кредобанк" зросла з 6 до 7 осiб.

Спостережна Рада ВАТ "Кредобанк" представляє iнтереси акцiонерiв в перервi мiж проведенням Загальних зборiв i в межах компетенцiї, визначеної статутом, контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння банку. Всi Члени Спостережної Ради ВАТ "Кредобанк" представляють iнтереси стратегiчного iнвестора - найбiльшого польського банку PKO Bank Polski SA (Польський акцiонерний банк "Загальна ощадна каса").

Також Загальнi збори акцiонерiв ВАТ "Кредобанк" пiдтвердили повноваження попереднього складу Ревiзiйної комiсiї банку та обрали члена ревiзiйної комiсiї Сабiну Людвiняк заступником Голови Ревiзiйної комiсiї.

Довiдка: ВАТ "Кредобанк" створено у Львовi та зареєстровано у Державному банку колишнього СРСР 14 травня 1990 р. Банк є правонаступником АТ "Захiдно-Український Комерцiйний Банк", та АТ "Кредит Банк (Україна)".

Статутний фонд ВАТ "Кредобанк" складає 1 млрд. 550 млн. грн. Банк є найбiльшою польською iнвестицiєю в банкiвську установу України. В структурi акцiонерного капiталу банку iнвестицiї стратегiчного захiдного партнера Банку PKO Bank Polski S.A. складають 99,5%. Сьогоднi ВАТ "Кредобанк" входить до 2-ї групи "Великi банки" за класифiкацiєю Нацiонального банку України, регiональна мережа Банку ВАТ "Кредобанк" нараховує 26 фiлiй та 144 вiддiлення та охоплює майже всi областi України та Автономну Республiку Крим, має 372 власних банкоматiв. Клiєнтами Банку є понад 34 тис. пiдприємств та 342 тис. фiзичних осiб. Банк динамiчно розвивається, входить у тридцятку найбiльших банкiв України, до того ж є однiєю з найпотужнiших фiнансових установ Захiдної України.