BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

УКБС виступає за прогнозовану полiтику на мiжбанкiвському валютному ринку

07.08.2009

Шостого серпня вiдбулося засiдання Спостережної Ради Асоцiацiї "Український Кредитно-Банкiвський Союз", в ходi якого обговорювались актуальнi питання дiяльностi банкiв. Зокрема мова йшла про усунення обмежень з проведення банками операцiй на мiжбанкiвському валютному ринку (МВРУ); протидiї проходженню негативних для банкiвської дiяльностi законопроектiв; приведення дiяльностi банкiв у вiдповiднiсть iз Законом України "Про акцiонернi товариства".

Учасники наради констатували вiдсутнiсть тiсного контакту банкiвського спiвтовариства з Нацiональним банком в питаннi здiйснення прогнозованої та прозорої полiтики на мiжбанкiвському валютному ринку. Банкiри висловилися за формування консолiдованої позицiї Асоцiацiї та профiльного комiтету Верховної Ради України щодо стабiлiзацiї та змiцнення курсу нацiональної грошової одиницi.

За результатами обговорення зареєстрованих в парламентi негативних для банкiвської дiяльностi законопроектiв члени Спостережної Ради виступили за створення робочої групи для доопрацювання питання щодо обмеження дiяльностi банкiв з iноземним капiталом в Українi.

Вказано на можливi проблеми, що виникають у банкiв при реалiзацiї положень Закону України "Про акцiонернi товариства". На думку учасникiв засiдання, нагальним є усунення Нацбанком суперечностей мiж нормативними актами регулятора, що стосуються банкiв, та ЗУ "Про акцiонернi товариства", якi виникають в процесi реорганiзацiї, перетворення фiнустанови чи прийняття iнших рiшень Спостережною Радою банку.