BANK-UA.com
  Курс НБУ на 24.07
$ 25.630047
28.636452
  всі валюти

УКБС пропонує уряду повернутися до реальних ставок оренди держмайна для банкiв

05.08.2009

Асоцiацiя "Український Кредитно-Банкiвський Союз" пропонує уряду запровадити заходи, що сприятимуть пiдвищенню ефективностi антикризової полiтики та збiльшенню надходжень до бюджету. Мова йде про тимчасове запровадження, до 1 сiчня 2011 року, для банкiв знижених ставок оренди об’єктiв нерухомого державного майна, що допоможе стабiлiзувати роботу банкiвської системи.

На даний час щодо банкiв, якi розмiщенi в орендованих державних примiщеннях, дiють встановленi Кабiнетом Мiнiстрiв України збiльшенi оренднi ставки, що сягають 30% вiд повної ринкової вартостi орендованого майна за кожен рiк оренди. Як зазначає Генеральний директор УКБС, з 2001 року орендна ставка збiльшилася в 10 разiв - з 3% до 30%, що вже призвело до вимушеного зменшення банками орендованих площ, погiршення якостi обслуговування клiєнтiв, зростання вартостi банкiвських послуг.

Крiм того, аналiз динамiки кiлькостi договорiв оренди за сiчень-лютий 2009 року (за даними Фонду державного майна України), показує тенденцiю дострокового розiрвання банками договорiв оренди державного майна, скорочення їх кiлькостi, зростання заяв орендарiв про вiдмову вiд подальшої оренди та зменшення площ орендованого нерухомого майна. На сьогоднiшнiй день пропозицiї оренди примiщень перевищують попит. Вартiсть оренди нежилих примiщень державної та комунальної власностi стала вищою за рiвень цiн на ринку комерцiйної нерухомостi, внаслiдок чого вiдбувається скорочення орендного користування державним майном. I вiдповiдно зменшення надходжень до Держбюджету.

Враховуючи складну ситуацiю в банкiвськiй системi (станом на 1 липня зафiксовано 14,3 млрд. грн збиткiв банкiв), в УКБС вважають, що комплекс державних заходiв, направлених на стабiлiзацiю банкiвського сектора, повинен також передбачати полегшення для банкiв (як соцiально та економiчно значимих установ) умов оренди державного майна. А саме - встановлення Урядом принаймнi до 1-го сiчня 2011 року ставок оренди нерухомого державного i комунального майна у розмiрi 15% (яка дiяла до набрання чинностi постановою КМУ вiд 27.12.2006 N 1846), що є сьогоднi економiчно обґрунтованим на фонi зниження ринкової вартостi об’єктiв нерухомостi.

Такi дiї Уряду щодо пiдтримки банкiвського сектору дозволять пiдвищити ефективнiсть антикризової полiтики та використання держмайна, зацiкавлять орендарiв саме в орендi об’єктiв державної форми власностi, що забезпечуватиме виконання плану по надходженню до Державного бюджету коштiв вiд оренди державного майна.