BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

Пiдсумки роботи Кредобанку у першiй половинi 2009 року

04.08.2009

Протягом першого пiврiччя Кредобанку вдалося втриматися в когортi небагатьох українських банкiв, якi не тiльки самостiйно, без рефiнансування НБУ, забезпечили своєчасне i стабiльне обслуговування всiх трансакцiй своїх клiєнтiв, але й незважаючи на макроекономiчну ситуацiю наростили клiєнтську базу.

Збiльшення у червнi 2009р. статутного фонду Кредобанку до суми 1 550 969 469,16 гривень, дозволило Банку досягти значного перевищення нормативного значення показника адекватностi ( достатностi )капiталу Банку, який станом на 1 липня 2009 року склав 16,2 %, при встановленому Нацiональним Банком України значеннi на рiвнi не менше 10 %. Регулятивний капiтал на 01.07.2009 року склав 939, 25 млн. грн. в той час як у до кризовий перiод на 01.07.2008р вiн становив 582,73 млн.

Варто також вiдзначити, що Кредобанк дотримується всiх економiчних нормативiв лiквiдностi (платоспроможностi) якi вимагаються регулятором, зокрема норматив миттєвої лiквiдностi Кредобанку на 01.07.2009 року склав 79,62 % (при нормативi НБУ - не менше 20%).

Докапiталiзацiя Кредобанку вiдбулася за рахунок викупу додаткової емiсiї простих iменних акцiй стратегiчним акцiонером Банку, найбiльшим банком Польщi - PKO Bank Polski S.A. на суму 1 024 млрд. грн. За результатами цiєї емiсiї статутний капiтал Кредобанку зрiс майже втричi i дозволив максимально зменшити вплив негативних наслiдкiв фiнансової кризи на Кредобанк.

PKO Bank Polski S.A, який володiє 99,5% акцiй Кредобанку, цього року посiв 4-те мiсце в рейтингу банкiв Центрально-Схiдної Європи, що є на 1 позицiю вище у порiвнянi з минулим роком, та у загальному рейтингу найбiльших банкiв свiту РКО Bank Polski S.A. зайняв 180-е мiсце. PKO Bank Polski S.A. постiйно аналiзує економiчний стан Кредобанку з метою визначення оптимальних шляхiв його розвитку та забезпечує ресурсну пiдтримку, що дозволяє Кредобанку ефективно реалiзовувати завдання визначенi його фiнансовим планом на 2009 рiк, затвердженим рiшенням Спостережної ради та стратегiчними планами на 2010-14рр. та затвердженими рiшення Спостережної ради вiд 15.07.2009р. з урахуванням нарощення капiталу.