BANK-UA.com
  Курс НБУ на 27.06
$ 26.166382
29.730243
  всі валюти

На 16 тисяч нових клiєнтiв збiльшилася клiєнтська база Кредобанку

28.07.2009

За пiдсумками першого пiврiччя на 16 440 клiєнтiв зросла клiєнтська база КредобанкУ. Нових клiєнтiв-юридичних осiб стало бiльше на 9%, а фiзичних осiб на 5% порiвняно до початку року. Завдяки цьому загальна кiлькiсть клiєнтiв Кредобанку перевищила 375 тисяч.

Основний прирiст числа клiєнтiв Банку вiдбувся у Львiвськiй, Київськiй та Рiвненськiй областях. Новi клiєнти iз згаданих регiонiв склали 66,3% у загальному приростi клiєнтської базi Кредобанку за пiвроку. Мiсто Київ та Захiдний регiон є приоритетними для Кредобанку i така динамiка збiльшення клiєнтiв засвiдчує привабливiсть пропозицiй Банку. Високi темпи збiльшення кiлькостi клiєнтiв-юридичних осiб за цi мiсяцi показали також Кримська регiональна фiлiя, та нещодавно вiдкритi Кiровоградська, Сумська та Чернiгiвська фiлiї.

Сьогоднi Кредобанк є лiдером серед банкiвських установ Львiвщини, тут зосереджено понад 40% клiєнтiв-юридичних осiб Банку та майже половина клiєнтiв-фiзичних осiб. I це пояснюється, тим що Банк має багаторiчну iсторiю становлення та розвитку у цьому регiонi та успiшний досвiд роботи з клiєнтами.

- Пiд час кризових мiсяцiв нашим Банком були прийнятi оперативнi заходи направленнi на максимальне повне та вчасне виконання своїх зобов’язань як перед вкладниками, так i перед iншими категорiями клiєнтiв Банку, - розповiдає Голова Правлiння КредобанкУ Iван Феськiв. - Iнколи це спричиняло додатковi витрати для нашого Банку, але ми свiдомо йшли на них. Завдяки цьому нашi клiєнти, що переконались у вiдповiдальностi та чесностi свого Банку, радили його знайомим та родичам як надiйного партнера. Досвiд роботи у кризовий перiод показав, що збiльшення клiєнтiв та прирiст їх коштiв на рахунках Банку є справжнiм iндикатором довiри клiєнтiв до фiнансової установи навiть у часи "зневiри до банкiв".

Довiдка: ВАТ "Кредобанк" створено у Львовi та зареєстровано у Державному банку колишнього СРСР 14 травня 1990 р. Банк є право наступником АТ "Захiдно-Український Комерцiйний Банк", та АТ "Кредит Банк (Україна)".

Статутний фонд ВАТ "Кредобанк" складає 1 млрд. 550 млн. грн. Банк є найбiльшою польською iнвестицiєю в банкiвську установу України. В структурi акцiонерного капiталу банку iнвестицiї стратегiчного захiдного партнера Банку PKO Bank Polski S.A. складають 99,5%. Сьогоднi ВАТ "Кредобанк" - входить до 2-ї групи "Великi банки" за класифiкацiєю Нацiонального банку України, регiональна мережа Банку ВАТ "Кредобанк" нараховує 26 фiлiй та 144 вiддiлення та охоплює майже всi областi України та Автономну Республiку Крим, має 365 власних банкоматiв. Клiєнтами Банку є понад 33 тис. пiдприємств та 336 тис. фiзичних осiб. Банк динамiчно розвивається, входячи у тридцятку найбiльших банкiв України, до того ж є однiєю з найпотужнiших фiнансових установ Захiдної України.