BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

УКБС: В парламентi пропонують обмежити права кредиторiв на задоволення своїх законних вимог

22.07.2009

Асоцiацiя "Український Кредитно-Банкiвський Союз" вважає проект Закону щодо тимчасового накладення обмежень на деякi операцiї в сферi iпотечних та заставних вiдносин (реєстрацiйний N 4654 вiд 11.06.2009 р.) таким, що обмежує права кредиторiв на задоволення своїх законних вимог у разi невиконання боржником зобов’язань щодо повернення кредиту та зверненнi при цьому кредитором стягнення на предмет застави та може остаточно перекреслити перспективи розвитку для ринку iпотечного кредитування.

Законопроект, яким нiбито декларується захист iнтересiв малого та середнього бiзнесу, вносить змiни до законiв України "Про iпотеку" та "Про заставу", якими забороняється банкам реалiзовувати заставну нерухомiсть за цiною, що є меншою, нiж сума основних вимог кредитора. Звертаємо також увагу на те, що положення пропонованого законопроекту фактично пропонують перекласти будь-якi збитки, що можуть виникнути внаслiдок реалiзацiї предмета iпотеки за цiною, нижчою вiд суми основного зобов’язання, виключно на банкiвськi установи.

Експерти УКБС, проаналiзувавши законопроект, класифiкують його як неприйнятний та такий, що спрямований на руйнування банкiвської системи України, порушення прав вкладникiв, узаконення невиконання зобов’язань недобросовiсними позичальниками. Така законодавча iнiцiатива потенцiйно може викликати масовi неплатежi за користування отриманими кредитними коштами незалежно вiд фiнансового стану позичальника та його можливостей погашати заборгованiсть. Крiм цього, законопроект порушує гарантованi Конституцiєю України принципи справедливостi i рiвностi усiх перед Законом, надаючи переваги окремим категорiям осiб, i ставлячи банки та їх вкладникiв у нерiвне становище з недобросовiсними позичальниками.

Проект закону стосується усiх без винятку позичальникiв, у той час, як частка комерцiйної iпотеки, що до неї переважно має стосунок малий та середнiй бiзнес, у загальному iпотечному портфелi є мiзерною. Зовсiм не враховано той факт, що порушення позичальниками зобов’язань зробить неможливим виконання банками вiдповiдних зобов’язань перед вкладниками та мiжнародними фiнансовими установами. Що, у свою чергу, пiдiрве довiру мiжнародних iнвесторiв до України i посилить соцiальну напругу в суспiльствi.

Як зазначає Генеральний директор УКБС Галина Олiфер, згадана законодавча iнiцiатива зводить нанiвець можливiсть врахування нерухомостi як реальної застави, внаслiдок чого банки будуть змушенi суттєво скоротити обсяги кредитування, що може вкрай негативно вплинути на ринок iпотечного кредитування.

Асоцiацiя вважає законопроект соцiально та економiчно небезпечним, таким, що пiдпорядковується полiтичнiй, а не економiчну логiцi дiй в умовах кризи, спрямованим на дестабiлiзацiю банкiвського сектору, а не на захист iнтересiв суб’єктiв бiзнес-вiдносин. Це свiдчить, швидше за все, про переслiдування iнiцiаторами законопроекту бiльш прозаїчних цiлей уникнення сплати по зобов’язаннях, анiж "покращання стану малого та середнього бiзнесу".