BANK-UA.com
  Курс НБУ на 24.07
$ 25.630047
28.636452
  всі валюти

Кредитний рейтинг Кредобанку пiдтверджено на рiвнi uaВВВ

20.07.2009

Рейтингове агентство "Кредит-Рейтинг" пiдтвердило довгостроковий кредитний рейтинг Кредобанку за Нацiональною рейтинговою шкалою на рiвнi "uaВВВ" з прогнозом "стабiльний". Таке рiшення було ухвалено Рейтинговим Комiтетом агентства за пiдсумками процедури оновлення кредитного рейтингу, що був в перше надано Банку 29 грудня 2008 року.

Кредобанк, як фiнансова установа з рейтингом "uaВВВ", характеризується достатньою платоспроможнiстю порiвняно з iншими українськими банками. Також, стабiльний прогноз вказує на вiдсутнiсть наявних передумов для змiни рейтингу протягом року.

Фахiвцi рейтингового агентства зазначили, що рiвень кредитного рейтингу Кредобанку незмiнний завдяки постiйнiй ресурснiй та фiнансовiй пiдтримцi стратегiчного акцiонера Банку - PKO Bank Polski S.A., одного з найпотужнiших банкiв Польщi. Збiльшення статутного капiталу за рахунок додаткової емiсiї акцiй, якi викуплено PKO Bank Polski S.A., дозволяє Кредобанку утримувати конкурентнi позицiї на ринку в перiод фiнансової кризи та гарантувати захищенiсть вкладам своїх клiєнтiв. Факторами, що пiдтримують кредитний рейтинг Кредобанку є також достатнiй рiвень диверсифiкацiї кредитного портфеля за основними позичальниками та диверсифiкацiї ресурсної бази.

- Отриманий Кредобанком рейтинг за нацiональною шкалою "uaВВВ" агентства "Кредит-Рейтинг" є рейтингом iнвестицiйного рiвня та дозволяє Банку, згiдно законодавчих вимог, залучати на свої депозитнi рахунки кошти страхових резервiв страхових компанiй та активiв пенсiйних фондiв, - коментує висновки рейтингового агентства Голова Правлiння Кредобанку Iван Феськiв. - Спiвпраця з такими провiдними українськими страховими компанiями, як ВАТ СК "ПЗУ Україна", ВАТ "СК "Унiверсальна", ВАТ "СТ "Гарантiя", ЗАТ "УСК "Княжа", ЗАТ "СК "Провiдна" є важливим напрямком роботи Банку. Навiть з огляду на ринкову ситуацiю, спiвпраця банкiв та страхових компанiй має високий потенцiал для розвитку та дозволяє отримати двохстороннiй позитивний ефект.

Довiдка: ВАТ "Кредобанк" створено у Львовi та зареєстровано у Державному банку колишнього СРСР 14 травня 1990 р. Банк є право наступником АТ "Захiдно-Український Комерцiйний Банк", та АТ "Кредит Банк (Україна)".

Статутний фонд ВАТ "Кредобанк" складає 1 млрд. 550 млн. грн. Банк є найбiльшою польською iнвестицiєю в банкiвську установу України. В структурi акцiонерного капiталу банку iнвестицiї стратегiчного захiдного партнера Банку PKO Bank Polski S.A. складають 99,5%. Сьогоднi ВАТ "Кредобанк" - входить до 2-ї групи "Великi банки" за класифiкацiєю Нацiонального банку України, регiональна мережа Банку ВАТ "Кредобанк" нараховує 26 фiлiй та 144 вiддiлення та охоплює майже всi областi України та Автономну Республiку Крим, має 365 власних банкоматiв. Клiєнтами Банку є понад 33 тис. пiдприємств та 336 тис. фiзичних осiб. Банк динамiчно розвивається, входячи у тридцятку найбiльших банкiв України, до того ж є однiєю з найпотужнiших фiнансових установ Захiдної України.