BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

Кредобанк в повному обсязi i у встановлений строк виконав свої зобов’язання по офертi за облiгацiями

15.07.2009

3 липня ВАТ "Кредобанк" достроково викупив вiдсотковi iменнi облiгацiї серiї "В" в сумi 50,75 млн. гривень. Таким чином, ВАТ "Кредобанк" вчасно та в повному обсязi виконав свої зобов’язання стосовно дострокового викупу облiгацiй, якi були визначенi проспектом емiсiї, виплативши iнвесторам номiнальну вартiсть облiгацiй, а також вiдсотковий дохiд за останнiй вiдсотковий перiод.

Голова Правлiння Кредобанку Iван Феськiв так прокоментував цю подiю: "Протягом останнiх мiсяцiв на ринку корпоративних цiнних паперiв в Українi ми неодноразово бачили приклади недотримання емiтентами облiгацiй умов їх випуску. Прикро, що серед таких емiтентiв були i окремi комерцiйнi банки. Особливо великi проблеми для багатьох учасникiв ринку були пов’язанi iз невиконанням емiтентами умов оферти щодо дострокового викупу облiгацiй. Оферта передбачалася для переважної бiльшостi випускiв облiгацiй в Українi у докризовий перiод. Щоправда, зараз ми бачимо, що багато емiтентiв облiгацiй насправдi переоцiнили свої можливостi.

Кредобанк традицiйно з великою вiдповiдальнiстю ставиться до виконання своїх договiрних зобов’язань. Тому коли, незважаючи на достатньо високу вiдсоткову ставку, оголошену банком на наступний рiк обiгу облiгацiй серiї "В" на рiвнi 22% рiчних, iнвестори виявили бажання пред’явити облiгацiї до дострокового викупу, Кредобанк без жодних вагань здiйснив викуп усього обсягу облiгацiй, що були пред’явленi до викупу.

Ми вважаємо, що багато учасникiв iнвестицiйного ринку знаходяться пiд враженням тих технiчних дефолтiв, якi вже були допущенi на облiгацiйному ринку, i саме це спонукає їх скорочувати свої облiгацiйнi портфелi. Крiм того, негативним фактором є достатньо низька лiквiднiсть вторинного ринку корпоративних облiгацiй останнiм часом та деякi девальвацiйнi очiкування. Разом з тим, ми будемо радi подальшiй спiвпрацi з професiйними iнвесторами на облiгацiйному ринку з урахуванням нашого вiдповiдального ставлення до своїх зобов’язань, в якому вони могли переконатись.

Довiдка: ВАТ "Кредобанк" створено у Львовi та зареєстровано у Державному банку колишнього СРСР 14 травня 1990 р. Банк є право наступником АТ "Захiдно-Український Комерцiйний Банк", та АТ "Кредит Банк (Україна)".

Статутний фонд ВАТ "Кредобанк" складає 1 млрд. 550 млн. грн. Банк є найбiльшою польською iнвестицiєю в банкiвську установу України. В структурi акцiонерного капiталу банку iнвестицiї стратегiчного захiдного партнера Банку PKO Bank Polski S.A. складають 99,5%. Сьогоднi ВАТ "Кредобанк" - входить до 2-ї групи "Великi банки" за класифiкацiєю Нацiонального банку України, регiональна мережа Банку ВАТ "Кредобанк" нараховує 26 фiлiй та 144 вiддiлення та охоплює майже всi областi України та Автономну Республiку Крим, має 365 власних банкоматiв. Клiєнтами Банку є понад 33 тис. пiдприємств та 336 тис. фiзичних осiб. Банк динамiчно розвивається, входячи у тридцятку найбiльших банкiв України, до того ж є однiєю з найпотужнiших фiнансових установ Захiдної України.