BANK-UA.com
  Курс НБУ на 18.06
$ 26.421945
29.764321
  всі валюти

Прирiст депозитного портфеля Кредобанку за другий квартал склав 252,5 млн. грн.

10.07.2009

За пiдсумками 2-го кварталу депозитний портфель Кредобанку зрiс на 252,5 млн. грн. Прирiст коштiв клiєнтiв вiдбувся по всiм валютам, з невеликою перевагою на користь долару США. В порiвняннi з першим кварталом цього року кошти фiзичних осiб збiльшилися на 7,2%, а кошти юридичних осiб на 12,6%. За аналогiчний перiод прирiст коштiв фiзичних осiб у банкiвському секторi зрiс на 4%, а юридичних осiб зменшився на 3,8 %.

Загалом рiвень вiдтоку коштiв фiзичних осiб в ВАТ "Кредобанк" за шiсть мiсяцiв цього року був в понад 4 рази нижчий нiж середнiй показник по всiй банкiвськiй системi України, i склав 1,8% в Кредобанку у порiвннянi з 7,7% вiдтоку коштiв загалом по банкiвськiй системi. При цьому, починаючи з квiтня спостерiгалося стабiльне зростання депозитiв населення в Банку. Це пояснюється тим, що в першi мiсяцi кризи, коли "панiчнi" настрої серед вкладникiв були найбiльш сильними, полiтика Банку була спрямована на максимально якiсне та швидке виконання своїх зобов’язань перед клiєнтами. Таким чином, стабiльний прирiст депозитiв Кредобанку є найкращим свiдченням довiри клiєнтiв до Банку.

- Пiдтвердженням кращої динамiки приросту депозитної бази Кредобанку в порiвняннi iз банкiвською систему є те, - розповiдає Голова Правлiння Кредобанку Iван Феськiв, - що згiдно рейтингiв Асоцiацiї українських банкiв, Кредобанк покращив свою рейтингову позицiю за обсягами залучених коштiв вiд фiзичних осiб в 2009 роцi з 19-тої до 17-тої. Зазначу, що якщо на початку року найбiльшим попитом серед населення користувалися короткостроковi депозити вiд 7 до 14 днiв, то починаючи з 2-го кварталу преференцiї вкладникiв нашого Банку змiнилися на користь депозитiв термiном вiд 3-х до 6-ти мiсяцiв. А це також свiдчить про впевненiсть клiєнтiв в надiйностi Банку, яка пiдкрiплена гарантiями закордонного стратегiчного акцiонера PKO Bank Polski S.A.

Довiдка: ВАТ "Кредобанк" створено у Львовi та зареєстровано у Державному банку колишнього СРСР 14 травня 1990 р. Банк є право наступником АТ "Захiдно-Український Комерцiйний Банк", та АТ "Кредит Банк (Україна)".

Статутний фонд ВАТ "Кредобанк" складає 1 млрд. 550 млн. грн. Банк є найбiльшою польською iнвестицiєю в банкiвську установу України. В структурi акцiонерного капiталу банку iнвестицiї стратегiчного захiдного партнера Банку PKO Bank Polski S.A. складають 99,5%. Сьогоднi ВАТ "Кредобанк" - входить до 2-ї групи "Великi банки" за класифiкацiєю Нацiонального банку України, регiональна мережа Банку ВАТ "Кредобанк" нараховує 26 фiлiй та 144 вiддiлення та охоплює майже всi областi України та Автономну Республiку Крим, має 365 власних банкоматiв. Клiєнтами Банку є понад 33 тис. пiдприємств та 336 тис. фiзичних осiб. Банк динамiчно розвивається, входячи у тридцятку найбiльших банкiв України, до того ж є однiєю з найпотужнiших фiнансових установ Захiдної України.