BANK-UA.com
  Курс НБУ на 02.09
$ 25.144111
27.749041
  всі валюти

Уряд надасть державнi гарантiї для залучення 8 млрд. гривень iнвестицiй

22.06.2009

Кабiнет Мiнiстрiв України 17 червня прийняв рiшення щодо надання державних гарантiй загальним обсягом 8 млрд. грн. за зобов’язаннями Державної iнновацiйної фiнансово-кредитної установи для залучення iнвестицiй у розвиток нацiональної економiки. Постановою Уряду передбачається, що Державна iнновацiйна фiнансово-кредитна установа направить цi кошти на кредитування юридичних осiб, якi реалiзують iнвестицiйнi проекти.

Постанова прийнята на виконання статтi 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рiк" щодо надання державних гарантiй на виконання iнвестицiйних проектiв. Рiшенням Уряду фактично надано мандат Державнiй iнновацiйнiй фiнансово-кредитнiй установi на проведення переговорiв з потенцiйними iнвесторами щодо залучення необхiдних фiнансових ресурсiв в економiку України.

Це рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України дасть можливiсть зробити конкретнi кроки в реалiзацiї державної iнвестицiйної полiтики, шляхом залучення фiнансових ресурсiв на сприятливих умовах та надання фiнансової пiдтримки суб’єктам господарювання рiзних форм власностi у реальному сектору економiки.

Постановою передбачено затвердження Урядом кожного iнвестицiйного проекту чи програми.

ДIФКУ є спецiалiзованим державним фiнансовим iнститутом, спроможним залучити кредитнi ресурси пiд державнi гарантiї на бiльш привабливих умовах нiж окремi суб’єкти господарювання. Установа має досвiд i висококвалiфiкованих фахiвцiв для проведення аналiзу та вiдбору проектiв, а також здiйснення монiторингу i контролю за реалiзацiєю суб’єктами господарювання проектiв, що отримали iнвестицiї з боку держави в особi установи.

"Установа є дiйовим механiзмом Уряду, спроможним безпосередньо залучати зовнiшнi та внутрiшнi кредитнi та iнвестицiйнi ресурси, концентрувати їх та направляти на фiнансування проектiв у стратегiчних галузях економiки. Бiльш того, з погiршенням свiтової iнвестицiйної кон’юнктури, роль ДIФКУ суттєво зростає як iнструмента реалiзацiї державної iнвестицiйної полiтики." - говорить Ярослав Iсаков, генеральний директор ДIФКУ.

Державна iнновацiйна фiнансово-кредитна установа (ДIФКУ) створена вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 квiтня 2000 року N 654 та i є правонаступником майнових прав i обов’язкiв, у тому числi за договорами про надання iнновацiйних позик, Державного iнновацiйного фонду та його регiональних вiддiлень.

Засновником ДIФКУ є держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв України. Установа вiдноситься до сфери управлiння Державного агентства з iнвестицiй та iнновацiй. ДIФКУ має вiддiлення у 16 регiонах України i володiє Українським банком реконструкцiї та розвитку (УБРР).

Метою ДIФКУ є здiйснення фiнансової пiдтримки iнновацiйної дiяльностi суб’єктiв господарювання рiзних форм власностi в рамках державної iнновацiйної полiтики.